Аннотації

Автор(и):
Ачкасов І.А.
Автор(и) (англ)
Achkasov Igor
Дата публікації:

03.04.2017

Анотація (укр):

Наведено аналіз непродуктивних втрат в передоточних і розподільчих електричних мережах. Загальна структура непродуктивних втрат електроенергії в електричних мережах складається із навантажувальних втрат електроенергії, втрат холостого ходу, кліматичних втрат електроенергії. Доведено, що найбільш ефективним може бути вплив на навантажувальні втрати електроенергії з використанням відповідних портфелів проектів. Аналіз технічних та економічних складових базується на класичних теоріях (закони Кірхгофа) та їх модифікації. Запропоновано принцип узагальнення підходів до визначення технічних складових, економічних параметрів на стадіях проектування та експлуатації електричних мереж. За рахунок використання портфелів проектів пропонуються шляхи зменшення непродуктивних витрат електроенергії в електричних мережах технічними та організаційними засобами.

Анотація (рус):

Приведен анализ непроизводительных потерь в передоточних и распределительных электрических сетях. Общая структура непроизводительных потерь электроэнергии в электрических сетях состоит из нагрузочных потерь электроэнергии, потерь холостого хода, климатических потерь электроэнергии. Доказано, что наиболее эффективным может быть влияние на нагрузочные потери электроэнергии с использованием соответствующих портфелей проектов. Анализ технических и экономических составляющих базируется на классических теориях (законы Кирхгофа) и их модификаций. Предлагается принцип обобщения подходов к определению технических составляющих, экономических параметров на стадиях проектирования и эксплуатации электрических сетей. За счет использования портфелей проектов предлагаются пути уменьшения непроизводительных затрат электроэнергии в электрических сетях техническими и организационными средствами.

Анотація (англ):

The analysis of unproductive losses peredotochnyh and electrical distribution networks. The overall structure of unproductive energy losses in electrical networks consisting of loading power losses, load losses, climate energy losses. It is proved that the most effective may impact loading power losses using appropriate portfolios of projects. Analysis of technical and economic components based on classical theory (Kirchhoff's law) and their modifications. It is proposed to generalize the principle approaches to defining the technical components of economic parameters in the stages of design and operation of electrical networks. Through the use of portfolios of projects proposed ways to reduce overhead electricity power grids technical and organizational means.

Література:

1.    Ачкасов А.Є., Лушкін В.А., Охріменко В.М., Кузнецов А.І., Чернявська М.В., Воронкова Т.Б. Електротехніка у будівництві: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2009 – 363 с.

2.    Желєзко Ю.С. Розрахунок, аналіз і нормування втрат електроенергії в електричних мережах. – М.: НУ ЕНАС, 2002. – 280 с.

3.    Желєзко Ю.С. Вибір заходів щодо зниження втрат електроенергії в електричних мережах: Керівництво для практичних розрахунків. – М.: Вища школа, 1989. – 176 с.

4.    Будзко І.А., Левін М.С. Електропостачання сільськогосподарських підприємств і населених пунктів. – М.: Агропромиздат, 1985. – 320 с.

5.    Воротніцкій В.Е., Желєзко Ю.С., Казанцев В.М. Втрати електроенергії в електричних мережах енергосистем. – М.: Вища школа, 1983. – 368 с.

6.    Воротніцкій В.Е., Заслонов С.В., Калінкіна М.А. Програма розрахунку технічних втрат потужності та електроенергії в розподільних мережах 6 – 10 кВ. – Електричні станції, 1999, № 8. – С. 38-42.

7.    Желєзко Ю.С. Принципи нормування втрат електроенергії в електричних мережах і програмне забезпечення розрахунків. – Електричні станції, 2001, № 9. – С. 33-38.

8.    Желєзко Ю.С. Оцінка втрат електроенергії, обумовлених інструментальними похибками вимірювання. – Електричні станції, 2001, № 8. – С. 19-24.

9.    Галанов В.П., Галанов В.В. Вплив якості електроенергії на рівень її втрат у мережах. – Електричні станції, 2001, № 5. – С. 54-63.

10. Воротніцкій В.Е., Загорський Я.Т., Апряткін В.М. Розрахунок, нормування та зниження втрат електроенергії в міських електричних мережах. – Електричні станції, 2000, № 5. – С. 9-13.

11. Овчинников О. Втрати електроенергії в розподільних мережах 0,38 – 6 (10) кВ. – Новини електротехніки, 2003, № 1. – С. 15-17.

12. Ачкасов І.А. Ентропійні моделі оцінки рівня спостережуваності споживачів в електричних мережах при формуванні портфелів проектів зниження втрат [Текст] / І.А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 6 – 11.

13. Ачкасов І.А. Метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності [Текст] / І.А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 28. – С. 19 – 23.

14. Ачкасов І.А. Діагностика втрат електроенергії електричних мережах для формування портфеля проектів з урахуванням рівня спостережності [Текст] / І.А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 11 – 15.

References:

1.    Achkasov, A.Е. & Lushkin V.A. & Okhrimenko V.M. & Kuznetsov A.I. & Chernyavs'ka M.V. & Voronkova T.B. (2009). Electrical engineering in construction: Manual. Kharkiv: KhNAMH, 363.

2.    Zhelyezko, Yu.S. (2002). Calculation, analysis and valuation losses in the power grids. Moscow: NU ENAS, 280.

3.    Zhelyezko, Yu.S. (1989). The choice of measures to reduce energy losses in electric networks: A Guide for practical calculations. Moscow: Vyshcha shkola, 176.

4.    Budzko, I.A., Levin, M.S. (1985). Electricity farms and settlements. Moscow: Ahropromyzdat, 320.

5.    Vorotnitskiy, V.E. & Zhelyezko, Yu.S. & Kazantsev, V.M. (1983). The losses in the power grids of power systems. – Moscow: Vyshcha shkola, 368.

6.    Vorotnitskiy, V.E., Zaslonov, S.V., Kalinkina, M.A. (1999). Program technical calculation power losses and electricity distribution networks of 6 – 10 kW. Power plants, 8, 38-42.

7.    Zhelyezko, Yu.S. (2001). Principles of valuation losses in the power grids and software calculations. Power plants,
9, 33-38.

8.    Zhelyezko, Yu.S. (2001). Estimated energy losses caused by instrumental measurement error. Power plants, 8, 19-24.

9.    Halanov, V.P., Halanov, V.V. (2001). The impact of power quality at the level of losses in the networks. Power plants, 5, 54-63.

10. Vorotnitskiy, V.E., Zahors'kyy, Ya.T., Apryatkin, V.M. (2000). Calculation, regulation and reduction of energy losses in the distribution network. Power plants, 5, 9-13.

11. Ovchynnykov, O. (2003). Electricity losses in distribution networks 0,38 – 6 (10) кВ. Electrical News, 1, 15-17.

12. Achkasov, I.A. (2016). Entropy model observability consumer assessment in electric networks in the formation of portfolio losses reduction projects. Management of Development of Complex Systems, 29, 6–11.

13. Achkasov, I.A. (2016). Method of forming portfolio projects reduce losses in electricity mains taking into account level of observability. Management of Development of Complex Systems, 28, 20–24.

14. Achkasov, I.A. (2016). Diagnosis of energy losses in electric grid over preparation of project portfolio taking into account observability level. Management of Development of Complex Systems, 27, 11–15.