Аннотації

Автор(и):
Балдук Г.П.
Автор(и) (англ)
Balduk Georgiy
Дата публікації:

06.04.2017

Анотація (укр):

Метою роботи є обґрунтування актуальності визначення потенціалу успішності управлінського рішення й потенціалу успішності проекту в керуванні інвестиційно-будівельними проектами й визначення що саме впливає на потенціал успішності управлінських рішень та проектів. Для обґрунтування актуальності та визначення факторів впливу в аналізі літератури відображені фактори та ризики, що сприяють невдачі проектів будівельної галузі. В роботі проаналізовані основні методи та принципи прийняття управлінських рішень, а також процеси їх прийняття. Результатом аналізу є: визначення основних чинників, що впливають на потенціал успішності управлінського рішення і проекту; доведення актуальності визначення потенціалу успішності управлінського рішення та проекту при керуванні проектом; сформовано визначення для потенціалу успішності рішення та потенціалу успішності проекту. Доведено та обґрунтовано актуальність визначення потенціалу успішності управлінського рішення та потенціалу успішності проекту в керуванні інвестиційно-будівельними проектами, що формує основу для їх подальшого вивчення та математичного визначення.

Анотація (рус):

Целью работы является обоснование актуальности определения потенциала успешности управленческого решения, потенциала успешности проекта в управлении инвестиционно-строительными проектами и определения что именно влияет на потенциал успешности управленческих решений и проектов. Для обоснования актуальности и определения факторов влияния в анализе литературы отражены факторы и риски, которые способствуют неудачи проектов строительной отрасли. В работе проанализированы основные методы и принципы принятия управленческих решений, а также процессы их принятия. Результатом анализа является: определение основных факторов, влияющих на потенциал успешности управленческого решения и проекта; доказательство актуальности определения потенциала успешности управленческого решения и проекта в процессе управления проектом; сформированы определения для потенциала успешности решения и потенциала успешности проекта. Доказана и обоснована актуальность определения потенциала успешности управленческого решения и потенциала успешности проекта в управлении инвестиционно-строительными проектами, что формирует основу для их дальнейшего изучения и математического определения.

Анотація (англ):

The aim of this work is to study the relevance of determining the success potential of management decision and success potential of a project in the management of investment and construction projects, and to determine what affects the success potential of management decisions and projects. To justify the relevance and determination of impact factors, the literature analysis displays factors and risks that cause projects' failures in the construction industry. Main methods and principles of making management decisions and the processes of making them are analyzed in this work. The analysis results are: determination of main factors, which affect the success potential of management decision and project; proving the relevance of determination of the management decision and project's success potential during project management; determination of success potential for the solution and the success potential for the project is defined. The article proved and substantiated the relevance of determining the success potential of a management decision and the success potential of the project in the management of investment and construction projects, which creates the basis for further study and mathematical determination.

Література:

1.    Риски инвестиционно-строительных проектов [ Електронний ресурс ] — Режим доступу: http://www.csr-nw.ru/files/publications/file_content_1379.pdf

2.    Рибак А.І. Аналіз ризиків будівельних проектів у галузі житлового будівництва [Текст] / А.І. Рибак, І.Б. Азарова // Вісник НТУ «ХПІ» №3(1046) – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 146 с. – С. 3-7.

3.    Фесенко Т.Г. Клієнтоцентризм в управлінні комунікаціями проектів (на прикладі житлового будівництва) [Текст] / Т.Г. Фесенко, Д.М. Минаев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №5/3(71). – С. 4 – 10.

4.    Сухачев К.А. Анализ типичных проблем строительных проектов и пути их решения с помощью технологий календарно-сетевого планирования в проектах строительства промышленных объектов [Електронний ресурс ] / К.А. Сухачев, Е.В. Колосова. — Режим доступу: http://k4-info.com/pub/768-analiz-tipichnyx-problem-stroitelnyx-proektov-i-puti-ix-resheniya-s-pomoshhyu-texnologij-kalendarno-setevogo-planirovaniya-v-proektax-stroitelstva-promyshlennyx-obektov/

5.    Воскобійник О.П. Сучасний стан проблеми керування технічними ризиками (ризик-менеджмент) у будівництві [Текст] / О.П. Воскобійник, О.В. Семко// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Вип. 1 (43). – Полтава: ПолтНТУ,2015-С.35-44.

6.    Ожерельев Н.Ю. P2M: Ценностно-ориентированный подход к управлению инновационными программами и проектами [Електронний ресурс] / Н.Ю. Ожерельев, А.В. Деркач, Р.С. Цованян. – Режим доступу: ttp://www.tsov.pro/2013/06/p2m.html#.WHNXjVOLSUk

7.    Дикань Н.В. Менеджмент: навч. посібник / Н.В. Дикань, I.I. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с.

8.    Кузьмін О.Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.

9.    Рульєв В.А. Менеджмент : навч. посібник / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. – ISBN 978-611-01-0151-6.

10. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 336 с.

11. Тесля Ю.Н. Интерпретация и использование принципа неопределенностей в управлении проектами[Текст] / Ю.Н Тесля., С.В Иносов., А.Г. Тиминский, А.В. Егорченков // Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – Київ, 2010, №3. – С. 33–36.

12. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) – Пятое издание. – Pennsylvania: Project Management Institute, Inc. 2013. – 614 с. (рус).

13. ISO 21500 Guidance on project management (Керівництво з управління проектами)

14. ISO 10006:2003 Quality management systems – Guidelines for quality management in projects (Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению качеством в проектах).

 

15. Живой англо-русский словарь по вычислительной технике, информационным технологиям и связи

16. /под общей редакцией В.А.Дмитриева/ Данилкин А.А., Самсонов А.В., Дмитриев А.С. [Текст] — Режим доступу: http://technical_translator_dictionary.academic.ru/86452

17. Большой экономический словарь / под ред А.Н.Азрилияна. – 5-е изд. доп и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – с. 469

18. ДСТУ ISO 9001 : 2009 Національний стандарт України. Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2008, IDT)

References:

1.    Riscs of investitional-construction projects [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.csr-nw.ru/files/publications/file_content_1379.pdf

2.    Rybak, A.I., & Azarova, I.B. (2014). Analisys of riscs of building projects in the sphere of residential building. Visnyk NTU «KhPI». Kharkiv: NTU «KhPI», 3(1046), 3-7.

 

3.    Fesenko, T.H., & Mynaev, D.M. (2014). Clientcentrism in the communication project management.Eastern-European journal of Enterprise technology, №5/3(71), 4–10.

4.    Sukhachev, K.A., & Kolosova E.V. Analysis of typical projects and ways of their solution using technology of calendar-net planning in the industrial objects construction projects. [Elektronnyi resurs ] http://k4-info.com/pub/768-analiz-tipichnyx-problem-stroitelnyx-proektov-i-puti-ix-resheniya-s-pomoshhyu-texnologij-kalendarno-setevogo-planirovaniya-v-proektax-stroitelstva-promyshlennyx-obektov/

5.    Voskobiinyk, O.P., & Semko, O.V. (2015). Modern state of the problem of management of technical riscs in the construction. Zbirnyk naukovykh prats (haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo). Poltavskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet imeni Yuriia Kondratiuka. Poltava: PoltNTU, 1 (43), 35-44.

6.    Ozherelev, N.Iu., Derkach, A.V., & Tsovanian, R.S P2M: Price-oriented approach for the management of unnivative programs in the projects [ Elektronnyi resurs ] : http://www.tsov.pro/2013/06/p2m.html#.WHNXjVOLSUk

7.    Dykan, N.V., & Borysenko, I.I. (2008). Management: Textbook. K.: Znannia, 389.

8.    Kuzmin, O.Ie, & Melnyk, O.H. (2003). Basis of management. K.: Akademvydav, 416.

9.    Ruliev, V.A., & Hutkevych, S.O. (2011). Management: Textbook. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 312.
 – ISBN 978-611-01-0151-6.

10. Voloshyn, O.F. & Mashchenko, S.O. (2010). Models and methods of solution acceptance : Textbook. K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr "Kyivskyi universytet", 336.

11. Teslia., Yu.N, Ynosov., S.V, Tymynskyi, A.H., & Ehorchenkov A.V. (2010) Interpretation and use of principle of non-determability in he project management. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 3, 33–36.

12. Guideline for knowledge on project management (PMBOK®). (2013).  Pennsylvania: Project Management Institute, Inc., 614.

13. ISO 21500 Guidance on project management

14. ISO 10006:2003 Quality management systems – Guidelines for quality management in projects.

15. Live English-Russian vocabulary on high technics, information technologies and communication / Ed. by V.A.Dmytryev / Danylkyn A.A., Samsonov A.V., Dmytryev A.S. [Tekst] – Access mode: http://technical_translator_dictionary.academic.ru/86452

16. Big economical vocabulary / Ed. by A.N. Azrylyiana. (2013). Moscow, Russia, 469

17. DSTU ISO 9001 : 2009. National standard of Ukraine. Quality control. (ISO 9001:2008, IDT).