Аннотації

Автор(и):
Фесенко Т.Г., Феесенко Г.Г.
Автор(и) (англ)
Fesenko Tetiana, Fesenko Galyna
Дата публікації:

10.04.2017

Анотація (укр):

Проаналізовано проекти гендерного бюджетування, що реалізовані в Україні на локальному рівні. Гендерне бюджетування розглядається як інструмент управління інтеграцією оцінки впливу публічної політики на жінок та чоловіків. Висвітлено змістовні особливості вітчизняних практик гендерного бюджетування з точки зору гендерних індексів. Виявлено кореляцію між успішністю гендерних бюджетних ініціатив і рівнем змін у структурі бюджетів. Проведено секторальний аналіз бюджетних ініціатив у контексті проектного менеджменту. Наведено приклади з впровадження інструментів гендерного бюджетування в окремих галузях соціально-економічного розвитку. Запропоновано інструменти оцінки змісту проектів гендерного бюджетування, зокрема, категоріальну сітку для контент-аналізу. Для побудови моделі управління змістом проектів гендерного бюджетування застосовано інформаційну модель РМВОК «Збір вимог». Розроблено модель декомпозиції гендерно-сегрегованих контекстуальних даних для управління проектами гендерного бюджетування.

Анотація (рус):

Проанализированы проекты гендерного бюджетирования, реализованные в Украине на локальном уровне. Гендерное бюджетирование рассматривается как инструмент управления интеграцией оценки влияния публичной политики на женщин и мужчин. Освещены содержательные особенности отечественных практик гендерного бюджетирования с точки зрения гендерных индексов. Выявлена корреляция между успешностью гендерных бюджетных инициатив и уровнем изменений в структуре бюджетов. Проведен секторальный анализ бюджетных инициатив в контексте проектного менеджмента. Приведены примеры по внедрению инструментов гендерного бюджетирования в отдельных отраслях социально-экономического развития. Предложены инструменты оценки содержания проектов гендерного бюджетирования, в частности, категориальная сетка для контент-анализа. Для построения модели управления содержанием проектов гендерного бюджетирования использована информационная модель РМВОК «Сбор требований». Разработана модель декомпозиции гендерно-сегрегированных контекстуальных данных для управления проектами гендерного бюджетирования.

Анотація (англ):

The projects of gender budgeting implemented in Ukraine at the local level are analyzed. Gender budgeting is considered as a tool for managing the integration of the evaluation of the impact of public policy on women and men. The content of the domestic practices of gender budgeting from the point of view of gender indices is highlighted. A correlation was found between the success of gender budget initiatives and the level of changes in the structure of budgets. It was carried out analysis of budget initiatives in the context of project management at the local government level. Examples are given of the introduction of tools for gender budgeting in certain sectors of social and economic development. Tools for assessing the content of gender budgeting projects, in particular, a categorical grid for content analysis, are proposed. For the construction of a model for managing the content of gender budgeting projects, the information model of the RMWC “collection of requirements” was applied. It was developed the model of decomposition of gender-segregated contextual data for the management of gender budgeting projects.

Література:

1.    Фесенко Т. Г. Гендерні індекси Нового Шовкового Шляху [Текст] / Т. Г. Фесенко, А. В. Шахов, Г. Г. Фесенко // Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового Шляху: монограф. [авт. кол. Руденко С.В., Чен Гуанжин та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – С. 89-92.

2.    Gender budgeting: practical implementation: Handbook / [prep. by Sheila Quinn]. – Council of Europe, 2009. – 80 p.

3.    Проект: Розробка та лобіювання прийняття гендерних бюджетів – реалізація демократичної державної політики. – Харків. – 2003. – 128 с.

4.    Гендерні аспекти бюджетування на місцевому рівні: практич. посіб.; Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні. – Київ, 2012. – 40 с.

5.    Гендерно-орієнтоване бюджетування на місцевому рівні в Україні. Результати впровадження пілотних проектів у вибраних областях: Івано-Франківській обл. та Луганській обл. / [ред.: Е. Клатцер]. – Київ, 2013. – 46 с.

6.    Гендерний бюджетний аналіз програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Стислий виклад. – Київ, 2016. – 89 с.

7.    Gender budgeting initiatives. Strategies, concepts and experiences. Papers from a high-level international conference, “Strengthening economic and financial governance through gender responsive budgeting”, 16-18 October 2001, Brussels / Coordinated by J. Klot, N.Holvoet, E. Villagomez; Edited by K. Judd. New York: UNIFEM, 2002. – 100 p.

8.    Фесенко, Т. Г. Офіс гендерно-орієнтованого управління проектами: принципи моделювання [Текст] /
Т.Г. Фесенко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – №29. – С. 86 – 94.

9.    Фесенко Т. Г. Ціннісно-орієнтоване управління вартістю програми в контексті гендерного підходу [Текст] / Т. Г. Фесенко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2016. – № 4(60). – С. 30-46.

10.  Fesenko Т. Gender mainstreaming as a factor of project management maturity [Electronic resource] / T. Fesenko // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №23. – С. 5-10. Аccess mode: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-23/1.pdf.

11.  Fesenko T. Developing gender maturity models of project and programme management system [Electronic resource] / T. Fesenko, G. Fesenko // Easten-European Journal of Interiorise Technologies. – 2017. – Том 1. – №3(85). – С. 46–55. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.28031. Аccess mode: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/28031/89920.

12.  Fesenko T. G. Gender mainstreaming as a knowledge component of urban project management [Теxt] / T. G. Fesenko // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2017. – 3(1225). – С. 21-29. DOI: 10.20998/2413-3000.2017.1225.4.

13.  Фесенко Т. Г. Імплементація гендерних підходів у муніципальні програми розвитку житлово-комунального господарства [Текст] / Т. Г. Фесенко, Д. М. Мінаєв, О. В. Беляцький, І. С. Усачов // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Гендерна політика міст: історія і сучасність». Вип. 4: наук. зб. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – С. 238-240.

14.  Фесенко Т. Г. Гендерно-чутливі ініціативи як елемент ощадливого управління житлового будівництва [Електронний ресурс] / Т. Г. Фесенко // Тези доповідей VIIІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами і проектами в умовах глобальної фінансової кризи. – Київ: КНУБА, 2012. – С. 223-225. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua.

15.  Фесенко Г. Gender Mainstreaming в культурном менеджменте современного города [Электронный ресурс] / Г. Фесенко, Т. Фесенко // «На пути к гендерному равенству: Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»: Материалы республиканской конференции / сост.: З.М. Кодар. – Астана, 2013. – С. 155-160. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39771/1/76-Fesenko.pdf.

16.  Фесенко Т. Ґендерне бюджетування в освіті: аналіз українських ініціатив на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Т. Фесенко, Г. Фесенко // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. проф. В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 186-188. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45018/1/Fesenko_Ternopil.pdf.

17.  Фесенко Т.Г. Гендерний індекс освіти як контекст інноваційних проектів в Україні [Текст] / Т.Г. Фесенко, А.В. Шахов, Г.Г. Фесенко // Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, транспорт та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового Шляху: зб. матеріалів ІІ Міжнародної конф. – Одеса: ОНМУ, 2017. – С. 15-19.

18.  Цюцюра М. І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти [Текст] / М. І. Цюцюра , О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 99-104.

19.  Фесенко Г. Гендерне бюджетування охорони здоров’я в Україні: quo vadis? [Текст] / Г. Фесенко, Т. Фесенко // Гендер. Екологія. Здоров’я. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 20 – 21 квітня 2017 р.). – Харків: ХНМУ, 2017. – С. 178-180.

20.  The Global Gender Gap Report 2016; 11th Anniversary Edition. – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 371 p.

21.  Фесенко Г. Г. «Дитячий простір» в філософсько–урбаністичній інтерпретації [Електронний ресурс] / Г. Фесенко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – 2017. – Вип.117 (2). – С. 180–184. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45202/.

22.  A Guide to the project management body of knowledge (PMBOKÒ Guide) : Fifth Edition. – USA: Project Management Institute, 2013. – 589 с.

23.  Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК) : Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-]001-2010. 4-е изд.– США: Project Management Institute, 2010. – 463 с.

References:

1.    Fesenko, Т. G., Shahov, A. V. & Fesenko, G. G. (2016). Gender indices New Silk Road. The social transformation: the family, marriage, middle class and Innovation Management in the countries of the New Silk Road: monograph. Odessa: KUPRIENKO SV, 89-92. [in Ukrainian].

2.    Gender budgeting: practical implementation: Handbook. (2009). Council of Europe, 80. [in English].

3.    Project: Development and lobbying for gender budget – implementation of democratic public policy.(2003). Kharkiv, 128. [in Ukrainian].

4.    Gender aspects of budgeting at the local level: practical. guidances. (2012). Kyiv: Friedrich-Ebert-Stiftung Regionalbüro Ukraine, 40. [in Ukrainian].

5.    Gender-oriented budgeting at the local level in Ukraine. The results of pilot projects in selected areas, Ivano-Frankivsk region. and Lugansk region. (2013). Kyiv, 46. [in Ukrainian].

6.    Gender budget analysis programs funded from state and local budgets. Summary. (2016). Kyiv, 89. [in Ukrainian].

7.    Klit, J., Holvoet, N., Villagomez, E & Judd, K. (2002). Gender budgeting initiatives. Strategies, concepts and experiences. Papers from a high-level international conference, “Strengthening economic and financial governance through gender responsive budgeting”, 16-18 October 2001, Brussels. New York: UNIFEM, 100. [in English].

8.    Fesenko, Тetiana, (2017). The gender-oriented project management office: principles of modeling. Management of Development of Complex Systems, 29, 86 – 94 [in Ukrainian].

 

9.    Fesenko, Т. G. (2016). Value-oriented cost management program in the context of the gender approach. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 4(60), 30-46. [in Ukrainian].

10. Fesenko, Т. (2015). Gender mainstreaming as a factor of project management maturity. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system – Management of Development of Complex Systems, 23, 5-10. Retrieved from http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-23/1.pdf. [in English].

11. Fesenko, T. & Fesenko, G. (2017). Developing gender maturity models of project and programme management system. Easten-European Journal of Interiorise Technologies, 1, 3(85), 46–55. Retrieved from http://journals.uran.ua/eejet/article/view/28031/89920. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.28031. [in English].

12. Fesenko, T. G. (2017). Gender mainstreaming as a knowledge component of urban project management. Visnyk NTU «KHPI». Seriya : Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy – Bulletin of the NTU «KPI». Series: Strategic management, portfolio management, program and project, 3(1225), 21-29. DOI: 10.20998/2413-3000.2017.1225.4. [in English].

13. Fesenko, T. G., Minaev, D. M., Belyatsky, O. V. & Usachev, I. S. (2013). Implementation of gender mainstreaming in municipal development program housing. Henderna polityka mist: istoriya ta suchasnistʹ Gender policy Cities: Past and Present: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 238-240. Kharkiv: HNUMG im. O.M. Beketov [in Ukrainian].

14. Fesenkо, Т. G. (2012). Gender-sensitive initiatives as part of prudent management of housing. Tezy dopovidey VIII mizhnarodnoyi konferentsiyi «Upravlinnya proektamy u rozvytku suspilʹstva». Tema: Upravlinnya prohramamy i proektamy v umovakh hlobalʹnoyi finansovoyi kryzy – Abstracts of the VIII International Conference "Project Management in the development of society." Subject: Management of programs and projects under the global financial crisis, 223-225. Kyiv: KNUCA. Retrieved from http://eprints.kname.edu.ua/39769/1/51-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf. [in Ukrainian].

15. Fesenko, G. & Fesenko, T. (2013). Gender Mainstreaming in the Cultural Management of a Modern City. «Na puti k gendernomu ravenstvu: Konventsiya OON o likvidatsii vsekh form diskriminatsii v otnoshenii zhenshchin»: Materialy respublikanskoy konferentsii – «Towards gender equality: the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women»: Proceedings of the Republican Conference, 155-160. Astana. Retrieved from http://eprints.kname.edu.ua/39771/1/76-Fesenko.pdf. [in Russian].

16. Fesenko, Т. & Fesenko, G. (2016). Gender budgeting in education: analysis of Ukrainian initiatives at regional level. Rivnistʹ, liderstvo, spilkuvannya v yevropeysʹkykh prahnennyakh ukrayinsʹkoyi molodi: gendernyy dyskurs: zbirnyk materialiv Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, (Ternopilʹ, 5–7 zhovtnya 2016 r.) – Equality, Leadership, communication on the European aspirations of the Ukrainian youth: gender discourse: Proceedings of the All-Ukrainian scientific conference (Ternopil, 5-7 October 2016), 186-188. Ternopil: TNPU im. V. Gnatyuka. Retrieved from http://eprints.kname.edu.ua/45018/1/Fesenko_Ternopil.pdf. [in Ukrainian].

17. Fesenko, Т.G., Shahov, A.V. & Fesenko, G.G. (2017). Gender education index as the innovative projects in Ukraine. Sotsialʹni transformatsiyi: simʺya, shlyub, molodʹ, transport ta innovatsiynyy menedzhment u krayinakh Novoho Shovkovoho Shlyakhu: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoyi konferentsiyi – Social transformation: family, marriage, youth, transport and management innovation in New Silk Way along countries: Proceedings of the Second International Conference, 15-19. Odessa. [in Ukrainian].

18. Tsiutsiura, M. & Kryvoruchko, O. (2015). Features and principles values-based approach to management education content. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system – Management of Development of Complex Systems, 21, 99–104 [in Ukrainian].

19. Fesenko, G. & Fesenko, T. (2017). Gender budgeting health care in Ukraine: quo vadis?. Hender. Ekolohiya. Zdorovʺya. Materialy V Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kharkiv, 20-21 kvitnya 2017 r.) – Gender. Ecology. Health. Materials V International scientific-practical conference (Kharkiv, 20-21 April 2017), 178-180. Kharkiv: KNMU. [in Ukrainian].

20. The Global Gender Gap Report 2016; 11th Anniversary Edition. (2016). Geneva: World Economic Forum, 371. [in English].

21. Fesenko, G. G. (2017). «Children space» in urban–philosophical interpretation. Hileya: naukovyy visnyk. Zbirnyk naukovykh pratsʹ – Gilea: Research Journal. Collected Works, 117 (2), 180–184. Retrieved from http://eprints.kname.edu.ua/45202/. [in Ukrainian].

22. A Guide to the project management body of knowledge (PMBOKÒ Guide) : Fifth Edition. (2013). USA: Project Management Institute, 589. [in English].

23. A Guide to the project management body of knowledge (PMBOKÒ Guide) : Fourth Edition (2010). USA: Project Management Institute, 463. [in Russian].