Аннотації

Автор(и):
Тімінський О.Г.
Автор(и) (англ)
Timinsky Alexander
Дата публікації:

25.04.2017

Анотація (укр):

Розглянуто взаємодію двох підсистем проектно-орієнтованого підприємства – підсистеми управління операційною діяльністю і підсистеми управління проектною діяльністю. Запропоновано підхід біадаптивності. Розглянуто підходи до оптимізації систем. Описано принципи і галузь застосування оптимізації за якістю, за вартістю та за часом. Пропонується комбінований підхід до оптимізації біадаптивної системи. Формулюється одинична зміна в проектній системі внаслідок змін в операційній системі. Надається вираз для повної реакції проектної підсистеми на зміну в операційній підсистемі. Пропонується з урахуванням множини впливів задача оптимізації інформаційної технологій біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями. Формалізуються обмеження до задачі оптимізації, цільова функція. Запропоновано підхід до розв’язання даної задачі. Формулюються висновки досліджень. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.

Анотація (рус):

Рассматрено взаимодействие двух подсистем проектно-ориентированного предприятия – подсистемы управления операционной деятельностью и подсистемы управления проектной деятельностью. Предложен подход биадаптивности. Рассмотрены подходы к оптимизации систем. Описаны принципы и область применения оптимизации по качеству, по стоимости и по времени. Предлагается комбинированный подход к оптимизации биадаптивной системы. Формулируется единичное изменение в проектной подсистеме вследствие изменений в операционной подсистеме. Предоставляется выражение для полной реакции проектной подсистемы на изменение в операционной подсистеме. С учетом множества воздействий предлагается задача оптимизации информационной технологии биадаптивного управления проектно-ориентированными организациями. Формализуются ограничения к задаче оптимизации. Формулируется целевая функция. Предлагается подход к решению данной задачи. Формулируются выводы исследований. Определены перспективы дальнейших исследований в этом направлении.

Анотація (англ):

The interaction of two subsystems project-oriented company is considered – management subsystem operating activities and management subsystem project activities. Problems of design and operational subsystems are considered. Approaches to solving the problems of interaction project and operation subsystem project-oriented enterprises are covered. The classic project management methodologies are analyzed. Bi-adaptive approach is proposed. Bi-adaptive seen as adapting the project and operation subsystem of the project-oriented enterprise together. Approaches to optimize the systems is consided. Principles and scope optimize the quality are described. Principles and scope optimization of cost are described. Principles and scope optimization of time are described. A combined approach to optimize of bi-adaptive system is offered. A single change in project subsystem to changes in the operating subsystem is formulated. Positive changes in the financial aspect of the project subsystems due to changes in the operating subsystem is offered. The function of the positive financial result of the fact that a change in the project subsystem took place in a dedicated time for it is formulated. Function damage which put subsystem project due to changes in the operating subsystem is offered. The expression for complete reaction subsystem project to replace the operating subsystem is provided. Given the set of influences optimization problem of bi-adaptive information technology of project -oriented enterprises is offered. Restrictions of optimization problems are formalized. The objective function of information management technologies of bi-adaptive project-oriented enterprises is formulated. The approach to solving this problem are offered. Conclusions are formulated. The prospect for further research in this direction is highlighted.

Література:

1.    Integration definition for function modeling (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication [Text] / USA, Computer Systems Laboratory of the National Institute of Standards and Technology (NIST), 1993. – 183 p.

2.    A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition [Text] / USA. – PMI, 2013. – 589 p.

3.    IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management [Електронний ресурс] / IPMA, 2015. – 431 p. – Режим доступу: \WWW/ URL: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/

4.    ISO 21500:2012. Guidance on project management [Текст] / Project Committee ISO/PC 236. 2012. – 36 p.

5.    Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.) [Text] / H. Kerzner. – USA, New Jersey: Wiley, 2009. – 1120 p.

6.    Руководство по управлению инновационными проектами и программами [Текст]: т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.

7.    Бушуєва, Н. С. Матричні технології проактивного управління програмами організаційного розвитку [Текст]: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.13.22 / Н. С. Бушуєва. – Київський національний університет будівництва і архітектури, 2008. – 40 с.

8.    Тесля, Ю. М. Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проектами в девелопменті [Текст] / Ю. М. Тесля, І. І. Оберемок, О. Г. Тімінський// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук.пр. – 2009. – № 1 (29). – С. 28–35.

9.    Нєізвєсний, С. І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції [Текст] : автореф. дис. … докт. наук з управління проектами та програмами : 05.13.22 / С. І. Нєізвєсний. – Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури, 2013. – 39 с.

10. Оберемок, И. И. Гомеостатический подход в проектном управлении / И.И. Оберемок // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – Київ: Видавництво Київського національного університету будівництва і архітектури, 2014. – №19. – С. 50-53.

11. Тесля, Ю. М. Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами [Текст] / Ю. М. Тесля, О. Г. Тімінський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №2/3(74). – 2015. – С.38-42.

References:

1.    1. Integration definition for function modeling (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication (1993). Computer Systems Laboratory of the National Institute of Standards and Technology (NIST), USA, 183.

2.    A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 5th еdition (2013). PMI, USA, 589.

3.    IPMA (2015) “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management, IPMA, 431. – Access: \WWW/ URL: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/

4.    ISO 21500:2012. Guidance on project management (2012). Project Committee ISO/PC 236, 36.

5.    Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.). USA, New Jersey: Wiley, 1120.

6.    Bushuyev, S. D. (2009). Guidelines for management of innovative projects and programs: Vol. 1, Version 1.2. Naukovyi Svit, Kyiv, Ukraine, 173.

7.    Bushuyeva, N. S. (2008). Matrix technology of proactive organizational development program management. Project and Program Management. Kyiv National University of construction and architecture, Kyiv, Ukraine, 40.

8.    Teslya, Y. N., Oberemok, I. I., Timinsky, O. G. (2009). Models and methods of implementation of corporate project management system in development. Project management and development of production, SNU n. a. V. Dahl, 1 (29), 28–35.

9.    Neizvestny, S. I. (2013). Development of methodologies for project management with the use of mechanisms of convergence. Project and Program Management. Kyiv National University of construction and architecture, Kyiv, Ukraine, 39.

10. Oberemok, I. I. (2014). Homeostatic approach to project management. Management of Development of Complex Systems, Issue 19, P. 50-53.

Teslya Y., Timinsky O. (2015) Analysis of approaches to constructing bi-adaptive management system of project-oriented enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №2/3(74), P.38-42.