Аннотації

Автор(и):
Чернишев Д.О.
Автор(и) (англ)
Chernyshev Denys O.
Дата публікації:

28.07.2017

Анотація (укр):

Розкрито контентно-процесуальну сутність дефініції «організаційно-технологічна надійність» (ОТН) будівництва шляхом належного узгодження змісту та еволюційної траєкторії цієї дефініції з теоретичним підґрунтям та практикою організації будівництва, а також сучасними уявленнями щодо біосферосумісності у будівництві. У разі недостатнього врахування об’єктивності вимог законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище та катастрофічними наслідками для біосфери й людини. Відповідно до концепції біосферної сумісності здійснено формування методологічних та аналітичних вимог щодо запровадження та побудови інструментарію організації будівництва та організаційно-технологічного супроводу будівельних проектів на засадах біосферосумісності згідно з Міжнародними нормами (EN 1990:2001 / Eurocode – Basis of structural design).

Анотація (рус):

Раскрыта контентно-процессуальная сущность дефиниции «организационно-технологическая надежность» (ОТН) строительства путем надлежащего согласования содержания и эволюционной траектории этой дефиниции с теоретическим основанием и практикой организации строительства, а также современным представлениям о биосферосовместимости в строительстве. В случае недостаточного учета объективности требований законов взаимодействия между обществом и природой градостроительство сопровождается значительным отрицательным (антропогенным и техногенным) влиянием на природную среду и катастрофическими последствиями для биосферы и человека. Согласно концепции биосферной совместимости осуществлено формирование методологических и аналитических требований по внедрению и построению инструментария организации строительства и организационно-технологического сопровождения строительных проектов на основе биосферосовместимости в соответствии с Международными нормами (EN 1990: 2001 / Eurocode – Basis of structural design).

Анотація (англ):

The content-processual aim of definition “organization-technological stability” of the construction had been shown by the way of exact synchronization of content and evolution trajectory of this definition with theoretical background and practice of construction organization and also with modern imaginations about biosphere coexistence in the construction. In case of lack of incounting of objective laws demands between society and nature city development is escorted by significant negative (anthropogenic and technogenic) influence on environment catastrophic results for biosphere and human. According to the conception of biosphere coexistence it were done formation of methodological analytic demands for application and creation of the tools of construction organization and organization-technological support of construction projects on the basis of biosphere coexistence corresponding to the International norms (EN 1990:2001 / Eurocode – Basis of structural design).

Література:

1.          Гинзбург А.В. Автоматизация проектирования организационно-технологической надежности строительства. – М.: СИП РИА, 1999. – 155 с.

2.          Бушуєв С.Д. Системна інтеграція підходів в управлінні будівельними проектами [Текст] / С.Д. Бушуєв, О.О. Бойко // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №26 – С. 43 – 48.

3.          Експлуатація будівель і споруд [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство» денної форми навчання / уклад. П.О. Сунак, С.В. Синій. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 66 с.

4.          Берг А.И. Проблема номер один – надежность // Техника – молодежи, 1960 – №10.

5.          Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация : Курс лекций / В. Н. Фомин. – М.: Издательство «Экмос», 2008. – 320 с.

References:

1.     Hynzburh, A.V. (1999). Automation of design of organizational and technological security of construction. Moscow, Russia: SYP RYA, 155.

2.     Bushuyev, S. & Boyko, O. (2016). System integration approaches in management of construction projects. Management of Development of Complex Systems, 26, 43–48.

3.     Exploitation of buildings and structures (2016). Summary of lectures for students of specialty 8.06010103 "Urban construction and economy" of full-time education. / P.O. Sunak, S.V. Syniy. Luts'k: Luts'kyy NTU, 66.

4.     Berh, A.Y. (1960). Problem number one is reliability. Technology – Youth, 10.

5.     Fomyn, V.N. (2008). Qualification. Quality control. Certification: Lecture course. Moscow, Russia: Publishing house «Ekmos», 320.