Аннотації

Автор(и):
Савчук Т.В., Шпаков А.В., Шпакова Г.В., Баличев О.Ю.
Автор(и) (англ)
Savchuk Tatyana , Shpakov Andriy , Shpakova Аnna , Balyichev Oleg
Дата публікації:

25.09.2017

Анотація (укр):

Досліджено двозначну суть будівництва: з одного боку як сфери матеріального виробництва, однієї з базових галузей економіки, з іншого – як виду виробничої діяльності. Описано значущість інвестиційної складової розвитку та функціонування будівельного підприємства, роль якої загострюється в контексті нестабільності економічного середовища та перманентної нестачі фінансових ресурсів. Встановлено, що функціонування будівельних організацій відбувається за умов існування гострої конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси. Сформульовано визначення інвестиційної конкуренції як боротьби за обмежені інвестиційні ресурси, що проводиться будівельним підприємством шляхом управління власними конкурентними перевагами та формуванням довготермінової конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основи ведення чесної інвестиційної конкуренції, закладені у вітчизняному законодавстві. Наведено інструменти державного механізму регулювання інвестиційної конкуренції та окреслено сутність ринкового механізму регулювання інвестиційної конкуренції.

Анотація (рус):

Раскрыто двусмысленную суть строительства: с одной стороны как сферы материального производства, одной из базовых отраслей экономики, с другой – как вида производственной деятельности. Доказана значимость инвестиционной составляющей функционирования и развития строительного предприятия, роль которой обостряется в контексте нестабильной экономики и постоянной нехватки финансовых ресурсов. Установлено, что функционирование строительных предприятий происходит в условиях существования острой конкурентной борьбы за инвестиционные ресурсы. Сформулировано определение инвестиционной конкуренции как борьбы за ограниченные инвестиционные ресурсы, осуществляемой строительным предприятием путем управления собственными конкурентными преимуществами и формированием долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Рассмотрены основы ведения честной инвестиционной конкуренции, заложенные в отечественном законодательстве. Приведены инструменты государственного механизма регулирования инвестиционной конкуренции и очерчена сущность рыночного механизма регулирования инвестиционной конкуренции.

Анотація (англ):

Factors of impact and conditions for enterprises development are determined in the paper and the special role of investments in this process is indicated. The ambiguous nature of construction is revealed: from one hand – as the sphere of material production, basic industry of economy, on the other – as a type of industrial activity. Taking into account the specificity of financial and economic activity of the construction industry enterprises, the exceptional role of investments in the process of their development is proved. In accordance with this their essence and structure are examined. The importance of the investment component of the functioning and development of the construction company is proved. Its role is becoming more important in the context of an unstable economy and permanent shortage of financial resources. It is highlighted that the difference in the available means of production and potentially attracted investment capital is the tool of competition and incentive for further competition. It is found that the operation of construction enterprises takes place under conditions of acute competition for investment resources which is being proposed to be viewed as an investment competition. The author’s own definition of investment competition is formulated as follows: the struggle for limited investment resources which is maintained by construction enterprise by managing its own competitive advantages and the forming its long-term competitiveness, which in turn requires the development of its effective development strategy. The basics of investment fair competition incorporated in the national legislation are considered. The tools of state regulation mechanism of investment competition are presented and the essence of market mechanism of investment competition regulation is outlined.

Література:

1. Карпушенко, М.Ю. Особливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів будівництва в сучасних умовах / М.Ю. Карпушенко, А.В. Михайленко // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць. – Харківська національна академія міського господарства, 2010. – Серія «Економічні науки». – Вип. 92. – C. 95 – 98.

2. Герасимова, О.Л. Оцінка інвестиційної привабливості будівельних проектів / О.Л. Герасимова, М.О. Бородін // Економічний простір: збірник наукових праць – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2008. – №20/1. – С. 76 – 81.

3. Винник, Т.М. Оцінювання інвестиційної привабливості будівництва / Т.М. Винник // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН України. – 2012. – № 9. – С. 240 – 244.

4. Васильєв, О.В. Сучасні форми залучення інвестицій у житлове будівництво / О.В. Васильєв // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць. – Харківська національна академія міського господарства, 2010. – Серія «Економічні науки». –Вип. 92. – С. 75 – 78.

5. Пинда, Ю.В. Конкурентне середовище на ринку будівельних робіт та засоби його регулювання / Ю.В. Пинда // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.1. – С. 200 – 205.

6. Змієнко, М.О. Інвестиційні ресурси підприємства: сутність та основні види /М.О. Змієнко // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №4. – С. 246 – 249.

7. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 10 грудня 1991 року № 1955-XII за

станом на 06.12.2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

8. Чорнуха, І.В. Механізми фінансування будівництва [Текст] / І.В. Чорнуха // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький. – 2012. – №19/1. – С. 178 – 183.

9. Звіт Рахункової палати за 2016 р. [Електронний ресурс] – Рахункова палата: Київ – 2017 – 283 с. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751480/Zvit_RP_2016.pdf

10. Україна у цифрах 2015 [Електронний ресурс]: Статистичний збірник. – Державна служба статистики України. – Київ, 2016. – 239 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm

11. Виконання будівельних робіт у 2016 році. [Електронний ресурс] Експрес-випуск від 23.02.2017 № 28/0/03.6вн-17. Державна служба статистики – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

References:

 1. Karpushenko, M.Y. (2010). Features of the investment attractiveness of construction in modern terms / M.Y. Karpushenko, A.V. Mykhailenko // Municipal economy of cities: Collected Works. Kharkiv national academy of civil economy, 92, 95–98.
 2. Gerasymova, O.L. (2008). Evaluation of investment attractiveness of building projects / O.L. Gerasimova, M.O. Borodin // Economic Space: Collected Works. State University «Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture», 20/1, 76–81.
 3. Vynnyk, T.M. (2012). Evaluation of investment attractiveness of building / T.M. Vynnyk // Innovative economy. Ukrainian Scientific and Production Magazine. Ternopil Institute of Agricultural Production NAAS of Ukraine, 9, 240–244.
 4. Vasylyev, O.V. (2010). Modern forms of involving of universities to the residential building construction process. Municipal services of city: collection of scientific papers. Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Series "Economics”, 92, 75–78.
 5. Pynda, Y.V. (2008). Competitive market of construction and means of regulation. Scientific Bulletin of NLTU Ukraine: collection of scientific works. Lviv: NLTU of Ukraine, 18, 200–205.
 6. Zmiyenko, M.O. (2011). Investment sources of the compny: the idea and the main types. Innovation Economy: national scientific production journal, 4, 246–249.
 7. Law on Investment Activity: Law of Ukraine of 10 December 1991 № 1955-XII as of 12.06.2012 g. / Parliament of Ukraine. – Official. site: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
 8. Chornukha, I.V. (2012). Mechanisms of construction financing. University Economic Bulletin: Collection of scientific articles of scientists and post-graduate students. Pereyaslav-Khmelnytskiy, 19/1, 178–183.
 9. Report of the Accounting Chamber for 2016 [Electronic resource] – Accounting Chamber: Kyiv, 2017. – 283 p. – Access mode: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16751480/Zvit_RP_2016.pdf
 10. Ukraine in figures 2015 [Electronic resource]: Statistical collection. – The State Statistics Service of Ukraine. – Kyiv, 2016. – 239 p. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm
 11. Execution of construction works in 2016. [Electronic resource] Express release from 23.02.2017 № 28/0/03.6bn-17. Державна служба статистики – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua