Аннотації

Автор(и):
Цифра Т.Ю.
Автор(и) (англ)
Tsyfra Tetiana
Дата публікації:

03.10.2017

Анотація (укр):

Проаналізовано практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні, визначення основних напрямів його розвитку та з’ясування можливості використання світових здобутків будівельного інжинірингу в умовах України. Наведено основні міжнародні об’єднання інжинірингових компаній та найбільших окремих представників цього бізнесу, які об’єднавшись розробили типові будівельні контракти. Серед них в дослідженні особливу увагу приділено досвіду імплементації проформ FIDIC в Україні. Охарактеризовано роль і значення іноземних інжинірингових компаній у сфері будівництва. Наведено приклад оплати авансових платежів за умовами CONS (Red Book), P&DB (Yellow Book). Подальшими кроками дослідження є практична значущість результатів дослідження, яка полягає в розробці основних напрямів контролю та пропозицій щодо укладання та виконання умов будівельного контракту, організації та методики проведення процедур контролю та моніторингу за будівельним контрактом на будівельних підприємствах, з урахуванням вимог міжнародних фінансових організацій, зокрема проформ контрактів FIDIC.

Анотація (рус):

Проанализирован практический опыт реализации международных строительных контрактов в Украине, определены основные направления его развития и выяснены возможности использования мировых достижений строительного инжиниринга в условиях Украины. Приведены основные международные объединения инжиниринговых компаний и крупнейших отдельных представителей этого бизнеса, которые объединившись разработали типовые строительные контракты. Среди них в исследовании особое внимание уделено опыту имплементации проформ FIDIC в Украине. Охарактеризована роль и значение иностранных инжиниринговых компаний в сфере строительства. Приведен пример оплаты авансовых платежей по условиям CONS (Red Book), P & DB (Yellow Book). Дальнейшими шагами исследования является практическая значимость результатов исследования, которая заключается в разработке основных направлений контроля и предложений по заключению и выполнению условий на строительство, организации и методики проведения процедур контроля и мониторинга по строительному контракту на строительных предприятиях, с учетом требований международных финансовых организаций, в частности проформ контрактов FIDIC.

Анотація (англ):

The article analyzes the practical experience of implementing international construction contracts in Ukraine, defining the main directions of its development and exploring the possibility of using the world's achievements in building engineering in the conditions of Ukraine. The main international associations of engineering companies and the largest individual representatives of this business are presented, uniting developed standard building contracts. Among them, the study focuses on the experience of FIDIC proforma implementation in Ukraine. The role and importance of foreign engineering companies in the field of construction is described. An example of payment of advance payments under the terms CONS (Red Book), P & DB (Yellow Book) is given. The further steps of the study are the practical significance of the results of the study, which is to develop the main directions of control and proposals for the conclusion and fulfillment of the conditions for the construction, organization and method of conducting monitoring and monitoring procedures under the construction contract at the construction enterprises, taking into account the requirements of international financial organizations, in particular proforms of FIDIC contracts.

Література:

 1. Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community. Official Journal of the European Communities. 24.12.2002. С. 325.
 2. Ярощук А.О. Україна в міжнародному обміні інженерно-технічними послугами / А.О. Ярощук // Управління економічними процесами у світовій та національній економіці : зб. тез наук. робіт. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – 144 с.
 3. Алієв Р.А., Орловська Ю.В. Особливості розвитку ринку будівельних послуг у Європейському Союзі: Монографія. – Дніпро, 2016. – 156 с.
 4. Which FIDIC Contract Should I Use [Electronic resource]. – FIDIC, 2014. –Mode of access: http://fidic.org/bookshop/about–bookshop/which–fidic–contract–should–i–use
 5. Національна асоціація інженерів-консультантів України. Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aecu.org.ua/
 6. Міждержавна гільдія інженерів-консультантів України. Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iceg.com.ua/
 7. Галінський О.М., Вахович І.В., Цифра Т.Ю. Міжнародна практика формування договірних відносин в будівництві / Будівельне виробництво. №54, 2012. С. 3-7.
 8. Цифра Т.Ю. Договірні відносини у будівництві – міжнародний підхід /Науковий вісник будівництва // Зб. наук.праць.  – Вип. 73/2013. – Х. : ХНУБА, ХОТВ АБУ.
 9. Механізм коригування ціни контракту на етапі будівництва об’єкту/ І.В. Вахович, Н.М. Вакуленко, Т.Ю. Цифра //Матеріали наук.-пр. конференції молодих вчених, аспірантів і студентів м. Ялта, 11-12 квітня 2013 р. – С. 388-393.
 10. Цифра Т.Ю. Формування початкової максимальної ціни контракту при будівництві доступного житла//Науково-технічний збірник Будівельне виробництво. Випуск № 57, -К.,2014. – С. 80-83.
 11. Цифра Т.Ю. Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в україні//Науково-технічний збірник Будівельне виробництво. Випуск № 63/2. – К., 2017.С. 78-85.

 

References:

 1. Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community. Official Journal of the European Communities, 325.
 2. Yaroshchuk, A.O. (2015). Conjuncture of global market’s engineering and technical services and prospects of the development of engineering centers in Ukraine. Abstracts of Papers. Upravlinnya ekonomichnymy protsesamy u svitoviy ta natsional'niy ekonomitsi. Kyyiv: Analityc tsentr «Nova Ekonomika», 144. [in Ukrainian].
 3. Aliyev, R.A., Orlovsʹka, Yu.V. (2016). Peculiarities of development construction services market in European Unioni: Monograph. Dnipro, 156 [in Ukrainian].
 4. Which FIDIC Contract Should I Use [Electronic resource]. – FIDIC, 2014. – Mode of access: http://fidic.org/bookshop/about–bookshop/which–fidic–contract–should–i–use
 5. Natsionalʹna asotsiatsiya inzheneriv-konsulʹtantiv Ukrayiny. Ofitsiynyy sayt: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://aecu.org.ua/
 6. Mizhderzhavna hilʹdiya inzheneriv-konsulʹtantiv Ukrayiny. Ofitsiynyy sayt: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://iceg.com.ua/
 7. Tsyfra, T.Yu. (2012). International practice forming contractual relationships in the construction / O.M. Halins'kyy,
  I.V. Vakhovych, T.Yu Tsyfra // Building industry, 54, 3-7 [in Ukrainian].
 8. Tsyfra, T.Yu. (2013). Agreements in construction – iinternational approach /Scientific bulletin of construction, 73,
  388-393. Khar'kov: KSTUCA [in Ukrainian].
 9. Vakhovych, I.V., Vakulenko, N.M., Tsyfra, T.Yu. (2013). Mechanizm of contract price correction at the stage of object construction // Proceed. Scientific-practical conf. of young scientists, graduates and students, Yalta, April 11-12 2013, 388-393 [in Ukrainian].
 10. Tsyfra T.Yu. (2014). Formation of initial maximal contract price or affordable housing construction. Scientific-technical collection Budivelʹne vyrobnytstvo, 57, 80-83 [in Ukrainian].
 11. Tsyfra T.YU. (2017). Practical experience of realization international contracts in Ukraine // Scientific-technical collection Budivelʹne vyrobnytstvo, 63/2, 78-85 [in Ukrainian].