Аннотації

Автор(и):
Чернишев Д.О.
Автор(и) (англ)
Chernyshev Denys O.
Дата публікації:

02.10.2017

Анотація (укр):

Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, засновану на принципах біосферної сумісності. Проаналізовано проектне рішення забезпечення організаційно-технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації функцій біосферосумісного міста і впровадження інноваційних конструктивних та архітектурно-планувальних рішень. Стосовно будівельного проекту дано формалізацію методики розрахунку показників біотехносфери міст і поселень, визначено кількісні показники реалізації функцій міста. Отримані результати чисельного аналізу реалізації функцій міста дозволяють спрогнозувати розвиток міської території, оцінити комфортність і безпеку міського середовища з позиції біосферної сумісності будівельних об'єктів. У разі недостатнього врахування законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище, що загрожує катастрофічними наслідками для біосфери і людини. За результатами аналізу робиться висновок про принципову необхідність прийняття нової містобудівної політики і впровадження біосферосумісних технологій при будівництві та реконструкції міських споруд.

Анотація (рус):

Раcсмотрена современная практика градостроительных инноваций, основанная на принципах биосферной совместимости. Проанализировано проектное решение обеспечения организационно-технологической надежности строительства с позиции реализуемости функций биосферосовместимого города и внедрения инновационных конструктивных и архитектурно-планировочных решений. Применительно к строительному проекту дана численная реализация методики расчета показателей биотехносферы городов и поселений, определены количественные показатели реализуемости функций города. Полученные результаты численного анализа реализуемости функций города позволяют спрогнозировать развитие городской территории, оценить комфортность и безопасность городской среды с позиции биосферной совместимости строительных объектов. При недостаточном учете законов взаимодействия между обществом и природой градостроительство сопровождается значительным негативным (антропогенным и техногенным) воздействием на природную среду, что чревато катастрофическими последствиями для биосферы и человека. По результатам анализа делается вывод о принципиальной необходимости принятия новой градостроительной политики и внедрения биосферосовместимых технологий при строительстве и реконструкции городских сооружений.

Анотація (англ):

The article considers the modern practice of town-planning innovations, based on the principles of biospheric compatibility. The project solution for ensuring the organizational and technological reliability of construction from the point of view of the feasibility of functions of a biosferous city and the introduction of innovative design and architectural and planning solutions is being analyzed. With reference to the construction project, the numerical implementation of the methodology for calculating the biotechnosphere of cities and settlements is given, and the quantitative indicators of the realizability of city functions are determined. The results of numerical analysis of the feasibility of city functions allow predicting the development of urban areas, assessing the comfort and security of the urban environment from the standpoint of biospheric compatibility of construction sites. With insufficient account of the laws of interaction between society and nature, urban planning is accompanied by significant negative (anthropogenic and technogenic) impact on the natural environment, which is fraught with catastrophic consequences for the biosphere and human beings. According to the results of the analysis, it is concluded that there is a fundamental need for the adoption of a new urban planning policy and the introduction of biosfero-compatible technologies for the construction and reconstruction of urban structures.

Література:

 1. Ильичёв В. А. Биосферная совместимость: Технологии и внедрения. Города, развивающие человека / В.А. Ильичёв. – М.: Книжный дом «ЛИКБРОКОМ», 2011. – 240 с.
 2. Ильичёв В. А. Моделирование и анализ закономерностей динамики изменения состояния биосферосовместимых урбанизированных территорий / В.А. Ильичев, С.Г. Емельянов, В.И. Колчунов и др. // Жилищное строительство. – 2015. – № 3. – С. 3-9.
 3. Лапидус А. А. Математическая модель оценки обобщенного показателя экологической нагрузки при возведении строительного объекта / А.А. Лапидус, А.Ю. Бережный. // Весник МГСУ. – М. : МГСУ, 2012. – С. 149-153.
 4. Гусаков А.А. Организационно-технологическая надежность строительства / [А.А. Гусаков, С.А. Веремеенко, А.В. Гинсбург и др.]; под ред. А.А. Гусакова. – М.: Sv R – Аргус, 1994. – 472 с.
 5. Млодецький В. Р. Обгрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах [Електронний ресурс] / В.Р. Млодецький, Т.О. Ценацевич // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2015. – № 9. – С. 47-54.
 6. Большаков В.І. Формування проектних та організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів [Електронний ресурс] / В.І. Большаков, Є.І. Заяць // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 5. – С. 71-78.
 7. Поколенко В. О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців/ В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 19. – С.104-108.
 8. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2007. – 60 с.
 9. Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами / И.В. Прангишвили; Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова. – М.: Наука, 2003. – 428 с.

 

References:

 1. Il'ichyov, V.A. (2011). Biosphere compatibility: Technology and implementation. Cities that develop a person. Moscow: "LIKBROKOM" Book House, 240.
 2. Il'ichyov, V.A., Emel'yanov, S.G., Kolchunov, V.I., and others. (2015). Modeling and analysis of regularities of the dynamics of the change in the state of biosphere-compatible urbanized territories. Housing construction, 3, 3-9.
 3. Lapidus, A.A., Berezhny'j, A.Yu. (2012). Mathematical model of an estimation of the generalized index of ecological loading at erection of a building object. The MSSU spring. Moscow: MSSU, 149-153.
 4. Gusakov, A.A., Veremeenko, S.A., Ginsburg, A.V., and others. (1994). Organizationl-technological safety of the construction. Moscow, Russia: Sv R., 472.
 5. Mlodetskyi, V.R., Tsenatsevych, T.O. (2015). Justification of the rational level of organizational and technological reliability in construction projects [Electronic resource]. Bulletin of the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, 9, 47-54.
 6. Bolshakov, V.I., Zaiats, Ye.I. (2016). Formation of design and organizational-technological solutions for the construction of high-rise multifunctional complexes [Electronic resource]. Bulletin of the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, 5, 71-78.
 7. Pokolenko, V.O., Rizhakova, G.M., Prixod'ko, D.O. (2014). Implementation of tools for choosing alternatives for implementing construction projects according to the functional and technical reliability of implementing organizations. Management of development of complex system, 19, 104-108.
 8. DBN V.1.2-2: 2006. (2007). System of reliability and safety of building objects. Load and impact. Design standards. – Kyiv: Ministry of Construction of Ukraine, 60.
 9. Prangishvili, I.V. (2003). Entropy and other system regularities: Control questions of complex systems. Institute of Control Sciences. V.A. Trapeznikova. Moscow: Science, 428.