Аннотації

Автор(и):
Шкуро М.Ю.
Автор(и) (англ)
Shkuro Maksym
Дата публікації:

01.11.2017

Анотація (укр):

Означено проблему підвищення ефективності муніципальної інфраструктури. Показано, що для цього доцільно використовувати проектний підхід. Виділено суттєві вимоги до побудови системи ефективного енергетичного менеджменту на муніципальному рівні. Проаналізовано наукові роботи щодо управління проектами підвищення енергоефективності. Проведено аналіз стандартів і кращої практики управління проектами за різними рівнями та аспектами управління щодо їх застосування в проектах забезпечення та підвищення енергоефективності. Виділено рівні управління – організаційний рівень, рівень проектного управління, рівень оцінки професійних здібностей менеджера проекту, рівень кращих практик. При розгляді організаційного рівня проаналізовано стандарти: OPM3, IPMA OCB, P3M3, P2M тощо. При розгляді проектного рівня проаналізовано стандарти: PMBoK, PRINCE2, ISO 21500:2012, “The APM Body of Knowledge”. При розгляді рівня оцінки професійних здібностей керівника проекту проаналізовано стандарти PMCDF та IPMA ICB 4.0. Також виділені кращі практики щодо методів управління та оцінки проектів, портфелів і програм. За результатами аналізу визначено складові стандартів, які доцільно використовувати в проектах забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури.

Анотація (рус):

Рассмотрена проблема повышения эффективности муниципальной инфраструктуры. Показано, что для этого целесообразно использовать проектный подход. Выделены существенные требования к построению системы эффективного энергетического менеджмента на муниципальном уровне. Проанализированы научные работы по управлению проектами повышения энергоэффективности. Проведен анализ стандартов и лучшей практики управления проектами на различных уровнях и относительно различных аспектов управления по их применению в проектах обеспечения и повышения энергоэффективности. Выделены три уровня управления – организационный уровень, уровень проектного управления, уровень оценки профессиональных способностей менеджера проекта, уровень лучших практик. При рассмотрении организационного уровня проанализированы стандарты: OPM3, IPMA OCB, P3M3, P2M и т.д. При рассмотрении проектного уровня проанализированы стандарты: PMBoK, PRINCE2, ISO 21500: 2012, "The APM Body of Knowledge". При рассмотрении уровня оценки профессиональных способностей руководителя проекта проанализированы стандарты PMCDF и IPMA ICB 4.0. Также выделены лучшие практики относительно методов управления и оценки проектов, портфелей и программ. По результатам анализа определены составляющие стандарты, которые целесообразно использовать в проектах обеспечения энергоэффективности муниципальной инфраструктуры.

Анотація (англ):

The problem of ensuring the efficiency of municipal infrastructure is raised. It is shown that for this purpose it is expedient to use the project approach. Essential requirements for building an effective energy management system at the municipal level have been identified. Scientific works on management of energy efficiency projects was analyzed. The analysis of standards and best practices of project management at different levels and aspects of management has been carried out on their application in energy efficiency and energy efficiency projects. There are three levels of management – organizational level, level of project management, level of assessment of professional skills of the project manager, best practices. Following standards were analyzed at the organizational level: OPM3 standards, PMI Institute for Managing Change in Organizations: Practice Guide, IPMA OCB standard, OGC's P3M3 standard, and the P2M Standard. At the design level, the following standards were analyzed: PMBoK Standard for the PMI Institute, PRINCE2 standard, ISO 21500: 2012 Guidance on project management standard and APM Body of Knowledge standard. When considering the level of assessment of the professional skills of the project manager, the following standards have been analyzed: the PMCDF PMI Standard, the IPMA ICB 4.0 standard. The best practices regarding project and portfolio management and evaluation methods are also highlighted. The results of the analysis identified the components of the standards that should be used in energy efficiency projects of the municipal infrastructure.

Література:

 1. 13-та аналітична записка БАУ: Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Біоенергетична асоціація України. – Режим доступу http://www.uabio.org/img/files/docs/uabio-position-paper-13-ua.pdf.
 2. ДСТУ ІSО 50001:2014, Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ІSО 50001:2011, IDT). – К. : Мінекономрозвитку України, 2015 – 27 с.
 3. Кицкай Л.І. Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – №3. – 2013. – С. 32-37.
 4. Енергоефективність регіонів України: проблеми оцінки та наявний стан. Аналітична записка / Сайт національного інституту стратегічних досліджень. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-5cecc.pdf
 5. Максимов, А. Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / А. Максимов, І. Вахович, Т. Гутніченко, П. Бабічева та ін. / Асоціація міст України. – К.: ТОВ «Підприємство «Ві Ен Ей»,2015. – 184 с.
 6. Шевцов, А. І. Аналітична доповідь «Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи» [Текст] / А. І. Шевцов, В. О. Бараннік, М. Г. Земляний, Т. В. Ряузова. – Дніпропетровськ: Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську. – 2014. – 78 с.
 7. Юрченко, Є.Л. Розробка проектів енергозбереження в будівлях бюджетних підприємств на основі реінвестування [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Юрченко Євгеній Леонідович ; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Д., 2004. – 22 с.
 8. Турбіна, О.І. Забезпечення розвитку електроенергетичного комплексу регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Турбіна Оксана Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 19 с.
 9. Дюжев, В.Г. Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дюжев Віктор Геннадійович ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2016. – 40 с.
 10. Саченко, О.А. Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інноваційних проектів модернізації електроенергетичного обладнання [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Саченко Олег Анатолійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – 21 с.
 11. Пан, М.П. Удосконалення управління проектами реформування житлово-комунального господарства міст [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Пан Микола Павлович ; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Д., 2004. – 20 с.
 12. Ачкасов, І.А. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Ачкасов Ігор Анатолійович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2008. – 18 с.
 13. Семко, І.Б. Моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Семко Інга Борисівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 162 с.
 14. Яресько, Р.С. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Яресько Рената Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ, 2016. – 23 с.
 15. Аль-Шукри Ф.М.А. Модели и структуры процессов управления изменениями в отечественных энергетических проектах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Аль-Шукри Фатхи Мохамед Ахмед ; Черкасский гос. технологический ун-т. – Черкассы, 2003. – 226 с.
 16. Калінько, І.В. Методи і моделі управління інформаційною взаємодією в інвестиційних проектах електроенергетичної галузі [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Калінько Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К., 2009. – 20 с.
 17. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®) – Third Edition [Текст] / USA. – PMI, 2013. 246 p.
 18. Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide [Текст] / USA. – PMI, 2014. 90 pages.
 19. Managing Change in Organizations: A Practice Guide [Текст] / USA. – PMI, 2013. 127 pages.
 20. IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management [Електронний ресурс] / IPMA, 2015. – 431 p. – Режим доступу: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/.
 21. OGC. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) – Режим доступу: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/p3m3
 22. Руководство по управлению инновационными проектами и программами [Текст]: т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с.
 23. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition [Текст] / USA. – PMI, 2017. – 756 p.
 24. OGC (Office of Government Commerce). Managing Successful Projects with PRINCE2 (2017) [Текст]. – TSO (The Stationery Office), Printed in the United Kingdom for The Stationery Office, 425 p.
 25. ISO 21500:2012. Guidance on project management [Текст] / Project Committee ISO/PC 236. 2012. – 36 p.
 26. The APM Body of Knowledge 6th edition [Електронний ресурс] / Сайт Англійської асоціації управління проектами APM // Режим доступу: http://www.apm.org.uk/knowledge.
 27. Project Manager Competency Development Framework (PMCDF v.3) [Текст] / USA. – PMI, 2017. 191 pages.
 28. IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management [Електронний ресурс] / IPMA, 2015. – 431 p. – Режим доступу: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/.
 29. The Standard for Program Management — Fourth Edition [Текст] / USA. – PMI, 2017. 180 p.
 30. The Standard for Portfolio Management — Fourth Edition [Текст] / USA. – PMI, 2017. 190 p.
 31. Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide [Текст] / USA. – PMI, 2016. 122 p.
 32. Practice Standard for Earned Value Management—Second Edition [Текст] / USA. – PMI, 2011. 135 p.
 33. Practice Standard for Scheduling – 2nd Edition [Текст] / USA. – PMI, 2011. 130 p.
 34. Practice Standard for Project Estimating [Текст] / USA. – PMI, 2010. 130 p.
 35. Practice Standard for Project Risk Management [Текст] / USA. – PMI, 2009. 116 p.

 

References:

 1. 13th analytical note of BAU: Analysis of energy strategies of EU countries and the world and the role of renewable energy sources in them. Bioenergy Association of Ukraine. Access mode http://www.uabio.org/img/files/docs/uabio-position-paper-13-ua.pdf.
 2. DSTU ІSО 50001: 2014 (2015) Energy Management Systems. Requirements and usage guidelines (ISO 50001: 2011, IDT). K.: Ministry of Economic Development of Ukraine, 27.
 3. Kitskay, L.I. (2013). Energy efficiency in Ukraine: analysis, problems and ways to improve. All-Ukrainian Scientific and Production Magazine “Innovative Economy”, 3, 32-37.
 4. Energy efficiency of Ukraine's regions: problems of assessment and current situation. Analytical Note. Site of the National Institute for Strategic Studies. Access mode: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-5cecc.pdf
 5. Maksimov, A., Vakhovich, I., Gutnichenko, T., Babicheva ,P. (2015). Energy efficiency in the municipal sector. A manual for local self-government officials. Association of Ukrainian Cities. Kyiv, Ukraine: “VNA” Ltd., 184.
 6. Shevtsov, A.I., Barannik, V.O., Zemlyany, M.G., Riauzova, T.V. (2014). Energy efficiency in the regional dimension. Problems and perspectives. Analytical report. Dnipropetrovsk: Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Dnipropetrovsk, 78.
 7. Yurchenko, E.L. (2004). Development of energy saving projects in buildings of budget enterprises on the basis of reinvestment. Dissertation author’s abstract of the candidate of technical sciences: 05.13.22. Pridneprovsk state Academy of Civil Engineering and Architecture. Dnipropetrovsk, 22.
 8. Turbina, О.І. (2016). Ensuring development of the electric power complex in the region. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 08.00.05. Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Severodonetsk, 19 p.
 9. Dyuzhev, V.G. (2016). Theoretical and methodical principles of increasing the innovative susceptibility of enterprises to the technologies of non-traditional renewable energy. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 08.00.04. National technical university “Kharkiv Polytechnic institute”. Kharkiv, 40 p.
 10. Sachenko, O.A. (2016). Formation of a strategically oriented portfolio of innovation projects for the modernization of electrical equipment. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 05.13.22. The State Emergency Service of Ukraine, Lviv State University of Life Safety. Lviv, 21 p.
 11. Pan, M.P. (2004). Improvement of project management of housing and communal services reform in cities. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 05.13.22. Pridneprovsk state Academy of Civil Engineering and Architecture. – Dnipropetrovsk, 20 p.
 12. Achkasov, I.A. (2008). Management of Innovative Platforms of Energy Saving Technologies Projects in Housing and Communal Services. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 05.13.22. Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv, 18 p.
 13. Semko, I.B. (2012). Models and methods of project portfolio risk management in the energy sector. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 05.13.22. Cherkasy state technological university. Cherkasy, 162 p.
 14. Yaresko, R.S. (2016). Risk management of investment projects of power enterprises. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 08.00.04. National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic institute”. Kyiv, 23 p.
 15. Al-Shukri, F.M.A. (2003). Models and structures of change management processes in domestic energy projects. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 05.13.22. Cherkasy state technological university. Cherkasy, 226 p.
 16. Kalinko, I.V. (2009). Methods and models of information interaction management in investment projects of the electric power industry. Dissertation author's abstract of the candidate of technical sciences: 05.13.22. Kyiv national university of construction and architecture. Kyiv, 20 p.
 17. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®). (2013). Third Edition. USA. PMI, 246.
 18. Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide. (2014) .USA. PMI, 90.
 19. Managing Change in Organizations: A Practice Guide. (2013) .USA. PMI, 127.
 20. IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Program & Portfolio Management. (2015). IPMA, 431. Access mode: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/.
 21. OGC (Office of Government Commerce). Portfolio, Program and Project Management Maturity Model (P3M3). Access mode: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/p3m3
 22. Bushuyev, S.D. ed. (2009). Innovative Project and Program Management Guide: Vol. 1, Version 1.2. Kyiv. Science World, 173.
 23. A Guide to the Project Management of the Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. (2017). USA. PMI, 756.
 24. OGC (Office of Government Commerce). Managing Successful Projects with PRINCE2. (2017). TSO (The Stationery Office), Printed in the United Kingdom for the Stationery Office, 425.
 25. ISO 21500: 2012. (2012). Guidance on project management .Project Committee ISO / PC 236, 36.
 26. The APM Body of Knowledge 6th edition. The site of the English APM Project Management Association. Access mode: http://www.apm.org.uk/knowledge.
 27. Project Manager Competency Development Framework (PMCDF v.3). (2017). USA. PMI, 191.
 28. IPMA Individual Competence Baseline (ICB) Version 4.0 for Project, Program & Portfolio Management (2015). IPMA, p. 431. Access mode: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/.
 29. The Standard for Program Management – Fourth Edition. (2017). USA. PMI, 180.
 30. The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition. (2017). USA. PMI, 190.
 31. Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide. (2016). USA. PMI, 122.
 32. Practice Standard for Earned Value Management-Second Edition. (2011). USA. PMI, 135.
 33. Practice Standard for Scheduling – 2nd Edition. (2011). USA. PMI, 130.
 34. Practice Standard for Project Estimating. (2010). USA. PMI, 130.
 35. Practice Standard for Project Risk Management. (2009). USA. PMI,116.