Аннотації

Автор(и):
Радкевич А.В., Арутюнян І.А., Сайков Д.В.
Автор(и) (англ)
Radkevich Anatolii, Arutiunian Iryna, Saikov Danylo
Дата публікації:

06.11.2017

Анотація (укр):

У сучасних умовах розвитку будівельного сектору на ринку України виникає необхідність в оптимізації організаційного процесу будівельного виробництва на всіх його етапах. Така потреба обґрунтовується низкою визначальних чинників, зокрема відсутністю структурованості організаційних процесів, оперативної роботи функціонального апарату будівельного виробництва, чіткого взаємоув’язання вхідних даних і кінцевих результатів (продуктів) учасників виробництва. Актуальним є наукове обґрунтування і вирішення проблеми оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва, що дозволить мінімізувати строки зведення об’єктів і вартісні показники виробництва, підвищити рівень ефективності діяльності вітчизняних підрядних організацій. Визначено характерні ознаки вітчизняних підприємств з врахуванням сучасної кон’юктури будівельного ринку. Розглянуто математичні моделі оптимізації процесів організації будівельного виробництва. Показано доцільність впровадження програмних модулей як іноваційної моделі оптимізації для вирішення організаційних завдань будівельного виробництва.

Анотація (рус):

В современных условиях развития строительного сектора на рынке Украины возникает необходимость оптимизации организационного процесса на всех этапах строительного производства. Такая потребность обоснована рядом определяющих факторов, в частности отсутствием структурированности организационных процессов, оперативной работы функционального аппарата строительного производства, четкой взаимосвязи исходных данных и конечных результатов (продуктов) участников производства. Таким образом, актуальным является научное обоснование и решение проблемы оптимизации организационных процессов строительного производства, что позволит минимизировать сроки возведения объектов и стоимостные показатели производства, повысить эффективность деятельности отечественных подрядных организаций. Охарактеризовано состояние отечественных предприятий с учетом современной конъюнктуры строительного рынка. Рассмотрены математические модели оптимизации процессов организации строительного производства. Показана целесообразность внедрения программных модулей как инновационной модели оптимизации для решения организационных задач строительного производства.

Анотація (англ):

In current conditions of the construction sector development in Ukrainian market, there is a need to optimize the organizational process of construction ptoduction at all its stages. This need is justified by a number of determining factors, in particular, the lack of organizational processes structuring, an operational work of the functional structure of construction industry, a well-defined interconnection between the initial data and final results (products) of the industry members. Thus, there are topical the scientific justification and solution of the optimization problem for organizational process of the construction production. It’ll allow to minimize the terms of buildings and production cost, to increase the managment efficiency of domestic contracting companies. The publication reflects the characteristic of domestic companies’ state with the current situation in the construction market, consideration of mathematical optimization models for organizational processes of the construction production. There is proposing of expediency of the software introducing as innovative optimization model for solving organizational problems of construction production.

Література:

1. Пинда, Р. В. Регіональні особливості розвитку будівництва в Україні [Текст] / Р. В. Пинда // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2013. – Вип. 18. – С. 7581.

2. Пинда, Ю. В. Сучасний стан та особливості розвитку будівельного сектора у Причорноморському регіоні України [Текст] / Ю. В. Пинда // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 9, ч. 2. – С. 41-46.

3. Дяченко, К. С. Сучасний стан будівельних підприємств [Текст] / К. С. Дяченко, Т. А. Пушкар // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент міського і регіонального розвитку» (28-29 березня 2013 року). – Харків: Харківська національна академія народного господарства ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 2628.

4. Бугров, О. В. Управління проектами і ціноутворення у будівництві [Текст] / О. В. Бугров, О. О. Бугрова // Управління розвитком складних систем. – К. : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 1925.

5. Торкатюк, В. І. Будівельний комплекс України: трансформація в умовах переходу до ринкового господарства [Текст] / В. І Торкатюк, О. В. Чупілко, Л. Є. Мірошніченко, С. О. Ларіна, О. І. Кириченко, О. В. Шахова та ін. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку» (24-25 березня 2011 року) – Харків: Харківська національна академія народного господарства ім. О. М. Бекетова, 2011. – С. 1012.

6. Олюха, В. Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми [Текст] : монографія /
В.Г. Олюха. – К.: Центр учб. літ., 2015. – 301 с.

7. Симонова, М. В. Управление персоналом в организациях строительного комплекса [Текст] : учебное пособие / М. В. Симонова. – Самара : Самарский гос. архитектурно-строит. ун-т, 2010. – 198 с.

8. Бондар Н. М. Організаційні структури управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. М. Бондар // Бізнес-консультант. – 2014. – Режим доступу : http://business-consultant.com.ua.

9. Коцалап, С. О. Особливості управління персоналом на будівельних підприємствах України [Текст] / С. О. Коцалап, Г. М. Коваленко, А. В. Бєляєва // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2013. – № 9 (115) – С. 6974.

10. Сорока, Т. М. Методи аналізу продуктивності праці в будівництві та напрями їх вдосконалення [Текст] /
Т.М. Сорока // Наукові записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2005. – № 18. – С. 270 – 273.

11. Рижаков Д. А. Підвищення ефективності управління будівельної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук.: спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (економіка будівництва)» /
Д.А. Рижаков. – Київ : КНУБА, 2010. – 21 с.

12. Арутюнян, И. А. Организация строительного производства на базе современных подходов [Текст] /
И.А. Арутюнян // Містобудування та територіальне планування / відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 47. – С. 67
74.

13. Арутюнян, И. А. Системотехнические проблемы планирования и развития производственных систем управления [Текст] / И. А. Арутюнян, И. Д. Павлов, Ф. И. Павлов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 11. – С. 40 51.

14. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2009. – [Чинний від 2009-09-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 34 с. – (Національні стандарти України).

15. Організація будівельного виробництва: ДБН А.3.1-5:2016. – [Чинний від 2017-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2016. – 49 с. – (Державні будівельні норми України).

16. Арутюнян, И. А. Организация и управление строительного производства на базе современных математических моделей [Текст] / И. А. Арутюнян // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2010. – Вып. 56 – С. 18 – 22.

 

References:

1. Pinda, R. (2013). Regional features of construction development in Ukraine. Regional development aspects of Ukrainian productive forces, Issue 18, 75-81 [in Ukrainian].

2. Pinda, Yu. (2016). The current state and development characteristics of the construction sector of Black Sea Region in Ukraine. Black Sea Economic Studies, Issue 9, part 2, 41-46 [in Ukrainian].

3. Diachenko, K., & Pushkar, T. (2013). The Curent State of Building Companies. Proceeding of International Scientific and Practical Conference “Management of Urban and Regional Development”. (pp. 26-28). Kharkiv: O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy [in Ukrainian].

4. Torkatiuk, V., Chupilko, O., Miroshnichenko, L., Larina, S., Kyrychenko, O., Shakhova, O., & et al. (2011). Construction complex of Ukraine: Transformation in Conditions of the Transition to Market Economy. Proceeding of International Scientific and Practical Internet Conference “Synergetic Aspects of the Economic Parameters Formation of Building Structures in the Market Conditions”. (pp. 10-12). Kharkiv: O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy [in Ukrainian].

5. Bugrov, O. (2017). Project Management and Pricing in Construction / O. Bugrov, O. Bugrova // Management of Development of Complex Systems. Kyiv, Ukraine: 29, 19-25 [in Ukrainian].

6. Oliukha, V. (2015). Optimization of Capital Construction: Economic and Legal Problems: Monograph. Kyiv, Ukraine: Center for Study Literature, 301 [in Ukrainian].

7. Simonova, M. (2010). Personnel Management in Organizations of the Building Complex. Samara, Russian: Samara State University of Architecture, Building and Civil Engineering, 198 [in Russian].

8. Bondar, N. (2014). Organizational Structures of Company Management. Biznes-konsultant – Business Consultant. Retrieved from http://business-consultant.com.ua.

9. Kotsalap, S. (2013). The Features of Personnel Management at Ukrainian Construction Companies / S. Kotsalap, G. Kovalenko, A. Bieliaieva // Energy Saving. Power Engineering. Energy Audit, 9 (115), 69-74 [in Ukrainian].

10. Soroka, T. (2005). The Analysis Methods of Labor Productivity in Construction and improvement directions. Scientific Notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Economics ser. Ternopil, Ukraine: 18, 270-273 [in Ukrainian].

11. Ryzhakov, D. (2010). Effectiveness Improving of the Construction Company Management. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: KNUCA [in Ukrainian].

12. Arutiunian, I. (2012). Organization of Construction Production on the Basis of Modern Approaches. Urban and Territorial Planning. Kyiv, Ukraine: Issue 47, 67-74 [in Russian].

13. Arutiunian, I. (2012). System-technical problems of Planning and Development of Production Management Systems / I. Arutiunian, D. Pavlov, F. Pavlov // Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture. Dnipropetrovsk, Ukraine: 11, 40-51 [in Russian].

14. Quality Management Systems. Requirements. (2009). DSTU ISO 9001:2009 from 1th September 2009. Kyiv: State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy of Ukraine [in Ukrainian].

15. Organization of Construction Production. (2016). DBN A.3.1-5:2016 from 1th January 2017. Kyiv: Мinistry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine [in Ukrainian].

16. Arutiunian, I. (2010). Organization and Management of Construction Production on the Basis of Modern Mathematical Models. Building. Materials Science. Mechanical engineering. Dnepropetrovsk, Ukraine: Issue 56, 18-22 [in Russian].