Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Доля О.В., Чередніченко Д.О.
Автор(и) (англ)
Terentiev Oleksander , Shabala Yevheniia, Dolya Olena, Cherednichenko Danilo
Дата публікації:

18.11.2018

Анотація (укр):

Одним з напрямків, що базуються на експертній обробці даних, в реалізації комплексу задач з безпечної експлуатації будівель і споруд є методика побудови експертної оцінки обстеження технічного стану. При побудові експертної оцінки формується експертна група, яка після проведення попереднього огляду будівлі та визначення необхідних обсягів робіт, на другому етапі обстеження визначає дефекти та пошкодження основних конструктивних елементів будівлі. Перевага цього підходу полягає в завданні створення експертних методів та моделей оцінювання технічного стану; дослідженні інтелектуальної технології при реалізації інформаційної системи обстеження та оцінки технічного стану; проведення досліджень експертних систем. Розглянутий в статті підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. В сукупності з імовірнісними підходами та методами теорії інформації нечітких множин розглянутий підхід додає впевненості експерту (при обгрунтуванні необхідних рішень) про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.

Анотація (рус):

Одним из направлений, основанных на экспертной обработке данных в реализации комплекса задач по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, является методика построения экспертной оценки обследования технического состояния. При построении экспертной оценки формируется экспертная группа, которая после проведения предварительного осмотра здания и определения необходимых объемов работ, на втором этапе обследования определяет дефекты и повреждения основных конструктивных элементов здания. Преимущество этого подхода заключается в постановке задачи создания экспертных методов и моделей оценки технического состояния; исследовании интеллектуальной технологии при реализации информационной системы обследования и оценки технического состояния; проведении исследований экспертных систем. Рассмотренный в статье подход способствует определению при распознавании состояний конструкций зданий в условиях ограниченности и неточности входной информации. В совокупности с вероятностными подходами и методами теории информации нечетких множеств подход придает уверенности эксперту (при обосновании принятия необходимых решений) о степени и глубине инженерного вмешательства в систему с целью приведения ее в нормальное техническое состояние.

Анотація (англ):

One of the areas based on expert data processing, in the implementation of a complex of tasks for the safe operation of buildings and structures is the method of constructing an expert assessment of the survey of technical state. An Expert Group is being formed in the course of the expert assessment, which, after conducting the preliminary survey of the building and determining the necessary volumes of work, at the second stage of the survey, determine the defects and damage to the main structural elements of the building. The over-weight of this approach lies in the task of creating expert methods and models for assessing technical state; research of intellectual technology in the implementation of information monitoring system and assessment of technical condition; conducting researches of expert systems. The approach discussed in the article contributes to the certainty when recognizing the state of the constructions of buildings under conditions of ambiguity and the inaccuracy of the input information. Together with the probabilistic approaches and methods of information theory of fuzzy sets, this approach adds confidence to the expert in substantiating the necessary decisions about the degree and depth of engineering intervention in the system in order to bring it to normal technical condition.

Література:

1. Міхайленко В.М. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель [Текст] : монографія / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, М.І. Цюцюра. – К: ЦП «Компринт», 2015. – 162 с.

2. Білощицький А.О. Моделі і методи системи діагностики технічного стану будівель [Текст]: монографія /А.О. Білощицький, П.Є. Григоровський, О.О. Терентьєв. – К: ЦП «Компринт», 2015. – 232 с.

3. Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 26. – С. 153-157.

4. Терентьєв О.О. Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, О.І. Баліна, О.В. Доля // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 28. – С. 155-159.

5. Міхайленко В.М. Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 29. – С. 136-142.

6. Міхайленко В.М. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва: монографія / В.М. Міхайленко, П.Є. Григоровський, І.В. Русан, О.О. Терентьєв. – К: ЦП «Компринт», 2017. – 229 с.

7. Olexander Terentyev The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition /Mykola Tsiutsiura. – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829.

8. Olexander Terentyev The Method of Prediction of Deformations of Buildings and Failure Analysis the Examination of Technical Condition of Buildings /Malyna Bohdan// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 8, August 2015. – Р. 280-282.

9. Olexander Terentyev Methodology a comprehensive survey and assessment of technical condition of staircases – Scientific Journal «ScienceRise», Volume 8/2(13), August 2015. – Р. 41-46.

10. Svitlana Tsiutsiura The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings /Olexander Terentyev// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 9, September 2015. – Р. 588-590.

11. Olexander Terentyev Mathematical model of the system of decision support for problem diagnostics of technical condition of building constructions – Scientific Journal «ScienceRise» №9/2(14), September 2015. – Р. 35-40.

12. Olexander Terentyev Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures /Olexander Poltorak// – Scientific Journal «ScienceRise» №8/2(25), August 2016. – Р. 14-19.

13. Olexander Terentyev Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures /Olexander Poltorak// – Scientific Journal «ScienceRise» №2(31), February 2017. – Р. 42-45.

 

References:

1. Mikhailenko, V.M. & Terentiev, O.O. & Tsyutsura, M.I. (2015). Intelligent information technology for the diagnosis of technical condition of buildings: monograph. K: CP "Komprint", 162.

2. Models and methods of diagnostics of the technical condition of buildings [Text]: monograph. (2015). |A.O. Biloshchytskyi, P.Y. Hryhorivskyi, O.O. Terentiev //: CPU Komprint”, 232.

3. Terentyev, A.A. (2016). Models wear determining physical structural elements of the building for problems diagnostics

of technical state [Text]. / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala// Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 26, 153-157.

4. Terentyev, O., Shabala, Ye., Balina, O. & Dolya, O. (2016). Construction of the main diagnostic models of buildings.

Management of Development of Complex Systems, 28, 155–159. 5. Mihaylenko, V., Terentyev, O. & Shabala, Ye. (2017). The analysis of current information methods of diagnosis technical

condition of building. Management of Development of Complex Systems, 29, 136–142.

6. Mikhailenko, V.М., Grigorovsky, P.E., Rusan, I.V., Terentyev, O.O. (2017). Integrated models and methods of the automated system of diagnostics of technical condition of construction objects [Text]: monograph. K: CP "Komprint", 229.

7. Terentyev, Olexander. (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), 4, 7, 827-829.

8. Terentyev, Olexander. (2015). The Method of Prediction of Deformations of Buildings and Failure Analysis the Examination of Technical Condition of Buildings / Olexander Terentyev, Bohdan Malyna // International Journal of Science and Research (IJSR), 4, 8, 280-282.

9. Terentyev, Olexander. (2015). Methodology a comprehensive survey and assessment of technical condition of staircases. Scientific Journal «ScienceRise», 8/2(13), 41-46.

10. Tsiutsiura, Svitlana. (2015). The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings / Svitlana Tsiutsiura, Olexander Terentyev// International Journal of Science and Research (IJSR), 4, 9, 588-590.

11. Terentyev, Olexander. (2015). Mathematical model of the system of decision support for problem diagnostics of technical condition of building constructions. Scientific Journal «ScienceRise», 9/2(14), 35-40.

12. Terentyev, Olexander. (2016). Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures / Olexander Terentyev, Olexander Poltorak// Scientific Journal «ScienceRise», 8/2(25), 14-19.

13. Terentyev, Olexander. (2017). Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures // Olexander Terentyev, Olexander Poltorak// Scientific Journal «ScienceRise», 2(31), 42-45.