Аннотації

Автор(и):
Предун К.М.
Автор(и) (англ)
Predun Konstantin
Дата публікації:

17.11.2017

Анотація (укр):

Системи централізованого теплопостачання населених пунктівУкраїни сьогодні є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у державі. Заміна основного палива - природного газу –для потреб джерел теплоти альтернативним дає економію коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації державного управління (за рахунок різниці цін природного газу та інших органічних палив). Водночас лише такі заходи породжують ряд інших проблем. Збільшення забруднення навколишнього природного середовища – одна з них. Досліджено шляхи підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві з метою зменшення викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферу. На основі виконаних розрахунків визначена пріоритетність заходів. Їх реалізація дозволяє залишити в якості основного органічного палива для потреб централізованого теплопостачання найбільш екологічне – природний газ.

Анотація (рус):

Nowadays municipal heating systems of the Ukrainian residential places are the example of inefficient exploitation of the governmental’s fuel and energy resources. Substitution of the core fuel material - natural gas - with the alternative fuels leads to the economy of the local budgets under the condition of the governmental control decentralisation (due to the difference in price between natural gas and other organic fuels). At the same time the efforts mentioned above, lead to other problems. Environmental pollution is one of these problems. Ways of the energy efficiency improvement and energy preservation in the municipal facilities have been investigated, aimed to decrease emission of the pollution agents and greenhouse gasesin the atmosphere. Based on completed studies the priority of efforts has been identified. Their implementation allows to retain natural gas as the core organic fuel for municipal heating needs as the most ecologically friendly option.

Анотація (англ):

Nowadays municipal heating systems of the Ukrainian residential places are the example of inefficient exploitation of the governmental’s fuel and energy resources. Substitution of the core fuel material - natural gas - with the alternative fuels leads to the economy of the local budgets under the condition of the governmental control decentralisation (due to the difference in price between natural gas and other organic fuels). At the same time the efforts mentioned above, lead to other problems. Environmental pollution is one of these problems. Ways of the energy efficiency improvement and energy preservation in the municipal facilities have been investigated, aimed to decrease emission of the pollution agents and greenhouse gasesin the atmosphere. Based on completed studies the priority of efforts has been identified. Their implementation allows to retain natural gas as the core organic fuel for municipal heating needs as the most ecologically friendly option.

Література:

 1. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». – Схвал. розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. №605-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085
 2. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання /Навч.посібник. – К.: Кондор, 2007. – 244 с.
 3. Закон України «Про енергетичнуефективністьбудівель» – 2118-VII. – К.: ВВР, 2017, №3, с.5, ст. 359.
 4. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 30 с.
 5. ГОСТ 5545-87. Газыгорючиеприродные для промышленного и коммунально-бытовогоназначения. Техническиеусловия. – М.: Изд-во стандартов, 1987.
 6. Предун К.М. Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2017. – Вип.65. – С. 432-466.
 7. Єнін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостаачння населених пунктів і об’єктів природним газом / Навч. посібник. – К.: Логос, 2002 – 198 с.
 8. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень / Держбуд України. – К.:Укрархбудінформ, 2002. – 114 с.
 9. Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення. – К.: Вид-во «КВІЦ», 2002. – 43 с.
 10. Визначення обсягів викидів стаціонарними джерелами.[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/3138.

 

References:

 1. Energy Strategy of Ukraine for the Period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness". – Approved by the CMU dated August 18, 2017, No. 605-p. [Electronic resource]. – Resource access mode: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085.
 2. Yenin, P.M., Shvachko, N.A. (2007). Heat Supply. Training Manual. Kiev: Kondor, 244.
 3. Law of Ukraine «On energy efficiencybuildings» – 2118-VII. – Kiev: VVR, 2017, №3, р. 5.
 4. DSTU-N B V.3.2-3: 2014. (2014). A guide to the implementation of thermo-modernization of residential buildings. Kiev: Minregionstroy of Ukraine, 30.
 5. GOST 5545-87. (1987). Natural gas for industrial and municipal purposes. Technical conditions. Moscow: Standards Publishing House.
 6. Predun, К.М. (2017). Increasing the energy efficiency of an existing housing stock. Urban planning and territorial planning: Scientific and technical collection / Editor-in-chief M.M. Osietrin. Kiev: KNUBA, 65, 432-466.
 7. Yenin, P.M., Shyshko, H.H., Predun ,K.M. (2002). Gas supply of settlements and objects with natural gas. Textbook. Kiev: Lohos, 198.
 8. DBN 360-92 **. Town planning. (2002). Planning and building of urban and rural settlements. / State Building of Ukraine. – Kiev: Ukrahrbudinform, 114.
 9. Emissions of pollutants into the atmosphere from power plants. (2002). Method of determination. Kiev: Publishing House «KVITs», 43.
 10. Determination of volumes of emissions by stationary sources. [Electronic resource]. – Resource access mode: http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/3138.