Аннотації

Автор(и):
Савенко В.І., Доценко С.І., Клюєва В.В., Пальчик С.П.
Автор(и) (англ)
Savenko Volodymyr, Dotsenko Sergey, Klyuyeva Victoriya, Palchik Sergey
Дата публікації:

10.11.2017

Анотація (укр):

Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно з міжнародними стандартами ISO 9001-2015, та моделі досконалості EFQM. Свідоме і добросовісне їх застосування, як показує досвід передових підприємств, дозволяє підняти рівень ділової досконалості до рівня 450-500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM.

Анотація (рус):

Эффективное развитие систем управления является одним из важнейших направлений повышения ресурсного потенциала строительных организаций. Существующие средства оценки в основном базируются на нескольких подходах. Поэтому главной проблемой является формирование критерия оптимальности системы управления и закономерностей его использования в различных отдельных задачах. А для оценки эффективности процесса функционирования любой системы управления и соответствия ее состояния современным требованиям нужно иметь обобщенный критерий. Испытанные на практике методы доказали эффективность успешного функционирования любых современных систем управления строительством, к деятельности которых привлечен человек. Такими методами являются научный менеджмент организации, системы управления качеством, согласно международным стандартам ISO 9001-2015, и модели совершенства EFQM. Сознательное и добросовестное их применения, как показывает опыт передовых предприятий, позволяет поднять уровень делового совершенства до уровня 450-500 баллов по 1000-балльной шкале EFQM.

Анотація (англ):

Effective development of control system is one of major directions of increase of resource potential of building organizations. Existent facilities of estimation, in swingeing majority are based on a few approaches.Therefore a main problem is forming of criterion of optimality of control system and conformities to law of his use in different separate tasks. And for the evaluation of efficiency of process of functioning of any control system and accordance of it I will become modern to the requirements it is needed to have the generalized criterion. The methods tested in practice led to efficiency of the successful functioning of any modern control system building, to activity of that the attracted man.Such methods is a scientific management of organization, control system by quality (sticking) according to the international standards of ISO 9001-2015 and models of perfection of EFQM. Their conscious and conscientious application, as experience of front-rank enterprises shows allows to increase the level of business perfection to the level 450-500 points on a 1000 ball scale of EFQM.

Література:

 1. Бачевський Б.Є., Решетняк Є.А. Діагностика та оцінка потенціалу підприємства. Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. № 13. – Луганськ: СНУ
  ім. В. Даля, 2007. – 280 с.
 2. Бачевський Б.Є., Перепелюкова О.В. Механізм реалізації потенціалу підприємства: Регіональний зб. наук. пр. з економіки. – Вип. 2 (23). – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – C. 262 – 265.
 3. Борисов А.Б. Великий економічний словник. – Moscow: Книжковий світ, 2000. – 895 с.
 4. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навчальний посібник. – Kiev: Центр навчальної літератури, 2011. – 224 с.
 5. Гапоненко А.Л. Прискорення реконструкції та оновлення виробництва. – Moscow: Думка, 2009. – 172 с.
 6. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 208 с.
 7. Должанський І.3., Загорна Т.О., Удалих О.О. та ін. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник. – Kiev: Центр навчальної літератури, 2010. – 362 с.
 8. Грещак М. Г., Колот. В. М., Наливайко А. П. та ін. Економіка підприємства. – Kiev: КНЕУ, 2011. – 528 с.
 9. Іванов Н.А., Одегов Ю.Г., Андрєєв К. Л. Трудовий потенціал промислового підприємства. – Саратов, 2012. – 251 с.
 10. Козаченко А.В., Ляшенко А.Н., Ладыко И.Ю. и др. Управление крупным предприятием: монография. – Kiev: Либра, 2006. – 384 с.
 11. Міжнародна науково-практична конференція 10 лютого 2000 р. – Новосибірськ: НГАСУ, 2000. – С. 338-340.
 12. Воронкова А.Е. Управлінські рішення в забезпечення конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект.

 

References:

 1. Bachevsky, B.Ye., Reshetnyak, E.A. (2007). Diagnostics and assessment of the company's potential. Marketing: Theory and Practice: Coll. sciences Ave. East-Ukrainian National University. V. Dal, 13, 280.
 2. Bachevsky, B.Ye., Perepeljukova, O.V. (2007). The mechanism of realization of the potential of the enterprise: Regional Collection of sciences papers from the economy. Donetsk: DEAGI, 2 (23), 262–265.
 3. Borisov, A.B. (2000). Great Economic Dictionary. Moscow: Book World, 895.
 4. Gavva, V.N., Bozhko, E.A. (2011). Potential of the enterprise: formation and evaluation: a training manual. K.: Center for Educational Literature, 224.
 5. Gaponenko, A.L. (2009). Acceleration of reconstruction and renewal of production. Moscow: Opinion, 172.
 6. Dobikina, O.K., Ryzhikov, V.S., Kasyanyuk, S.V. etc. (2007). Enterprise Potential: Formation and Evaluation: Training Manual. K.: Center for Educational Literature, 208.
 7. Dolzhanskyi, I.Z., Zagornaya, T.O., Removech, O.O. etc. (2010). Enterprise Potential Management: Tutorial. K.: Center for Educational Literature, 362.
 8. Greshchak, M.G., Kolot, V.M., Nalyvayko, A.P. and others. (2011). Business Economics. K: KNEU, 528.
 9. Ivanov, N.A., Odegov, Yu.G., Andreev, K.L. (2012). Labor potential of an industrial enterprise. Saratov, 251.
 10. Kozachenko, A.V., Lyashenko, A.N., Ladiko, I.Yu. and others. 2006). Management of a large enterprise: a monograph. K.: Libra, 384.
 11. Voronkova, A.E. (2000). Managerial decisions in ensuring the competitiveness of the enterprise: the organizational aspect. International scientific and practical conference on February 10, 2000. Novosibirsk: NGAAU, 338-340.