Аннотації

Автор(и):
Цюцюра М.І., Цюцюра С.В., Криворучко О.В.
Автор(и) (англ)
Tsiutsiura Mikola Igorovych, Tsiutsiura Svitlana Volodymirivna, Kryvoruchko Olena Volodymirivna
Дата публікації:

17.11.2018

Анотація (укр):

Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробка адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використовувати ситемний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, прогнозувати ситуацію і давати їй оцінку за характерними властивостями та особливостями фізичної природи підсистем та автентичних елементів. Обґрунтовано доцільність розроблення інформаційної технології управління розвитком змісту освіти з урахуванням протилежно спрямованих процесів внутрішньої інтеграції та зовнішньої адаптації в умовах динамічного оточення та невизначеності ринку.

Анотація (рус):

Важными задачами высших учебных заведений является разработка адаптированных и динамических информационных систем и технологий развития образования. Для анализа сложных процессов учебной сферы при быстром изменении ситуаций, событий целесообразно использовать ситемный анализ, который позволяет своевременно предусмотреть, спрогнозировать ситуацию и дать ей оценку по характерным свойствам и особенностям физической природы подсистем и аутентичных элементов. Обоснована целесообразность разработки информационной технологии управления развитием содержания образования с учетом противоположно направленных процессов внутренней интеграции и внешней адаптации в условиях динамического окружения и неопределенности рынка.

Анотація (англ):

Important tasks of higher educational institutions is the development of adapted and dynamic information systems and technologies for the development of education. For the analysis of complex processes in the educational sphere, in case of a high change of situations, it is advisable to use a systematic analysis that allows timely provision, forecasting the situation and giving it an estimate due to the characteristic features and peculiarities of the physical nature of subsystems and authentic elements. The expediency of the development of information technology for the development of the content of education has been substantiated, taking into account the oppositely directed processes of internal integration and external adaptation in the conditions of dynamic environment and uncertainty of the market.

Література:

 1. Закон України Про вищу освіту. Електронний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: <http//www.rada.kiev.ua/>.
 2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2009.– 684 с.: іл.
 3. Мандельброт Б. Мультифрактальная прогулка вдоль Уолл Стрит. – Scientific American, 1999. –230 с.
 4. Цюцюра М.І., Бушуєв С.Д. Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти.ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 2018, Vol 1, №1. рр. 105-126. (Web of Science)
 5. Olena Kryvoruchko, Mykhailo Kostiuk, Mykola Tsiutsiura Architectural solution of time management  system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358; Volume 7 Issue 07, 2017. – p. 998-1000. www.ijsr.net (Index Copernicus)
 6. Цюцюра М.І. Алгоритми стиснення зображень за допомогою фракталів. Тези доповідей. Конф. Молодих вчених КНУБА 1-3 листопада 2011. К.: КНУБА, 2011. – – С. 180-181.
 7. Цюцюра М.І. Вбудовані механізми підвищення ефективності управління проектами розвитку освіти. Конференція Молодих вчених КНУБА 12-14 листопада 2013 – К.: КНУБА, 2013. – С. 18-19.
 8. Гавердовский А. Нельзя автоматизировать хаос. Доступен по URL: http://www.cfin.ru

 

References:

 1. The Law of Ukraine on Higher Education. Electronic resource. -Resource access to the resource: <http // www.rada.kiev.ua />.
 2. Bykov, V.Yu. (2009). Models of Organizational Systems of Open Education: Monograph. K.: Atika, 684.
 3. Mandelbrot, B. (1999). Multifractal walk along Wall Street. Scientific American, 230.
 4. Tsіutsіura, M.I., Bushuev, S.D. (2018). Methodology of the development and principles of the functioning of information technology for the harmonization of the content of education.ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 1, 105-126.
 5. Kryvoruchko, Olena, Kostiuk, Mykhailo, Tsiutsiura, Mykola. (2017). Architectural solution of the time management system in the test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR), 7, 998-1000.
 6. Tsіutsіura, M.I. (2011). Image compression algorithms using fractals. Abstracts of reports. Conf. Young Scientists. KNUBA, November 1-3, 2011. K.: KNUBA, 180-181.
 7. Tsіutsіura, M.I. (2013). Integrated mechanisms for improving the efficiency of management of education development projects. Conference of Young Scientists KNUBA November 12-14, 2013. K.: KNUBA, 18-19.
 8. Gaverdovsky, A. It is impossible to automate chaos. Available at URL: http://www.cfin.ru