Аннотації

Автор(и):
Алтухова Д.В.
Автор(и) (англ)
Altukhova Daria
Дата публікації:

11.10.2017

Анотація (укр):

Аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві свідчить, що через негативний вплив на процес будівельно-монтажних робіт випадкових факторів, багато проектів завершуються з запізненням. Розуміння причинно-наслідкових зв'язків, на яких ґрунтується механізм роботи даної моделі, дає можливість прогнозувати процес з більш високою точністю. При проведенні дослідження причинно-наслідкових зв'язків у процесі житлового будівництва було виявлено і систематизовано фактори, які впливають на процес будівництва. Розроблено діаграму, яка показує вплив різних факторів на процес будівництва, їх важливість та взаємозв’язок, що полегшує сприйняття будівництва об’єкта як єдиного цілого механізму, полегшує контроль процесу житлового будівництва. Така діаграма дозволяє виявити ключові взаємозв'язки між різними факторами, сприяє визначенню головних факторів, що найбільше впливають на розвиток виявленої проблеми. Правильна оцінка кожного фактору та їх взаємного впливу в календарному плануванні будівництва дозволить підвищити його ефективність. Виявивши причинно-наслідкові зв'язки, стає можливим точніше прогнозувати весь процес зведення об'єкта при оптимальних техніко-економічних показниках.

Анотація (рус):

Анализ своевременности выполнения работ в строительстве показывает, что из-за негативного влияния на процесс строительно-монтажных работ случайных факторов, многие проекты завершаются с опозданием. Понимание причинно-следственных связей, на которых основывается механизм работы данной модели, дает возможность прогнозировать процесс с более высокой точностью. При проведении исследования причинно-следственных связей в процессе жилищного строительства были систематизированы факторы, влияющие на процесс строительства. Разработана диаграмма, которая показывает влияние различных факторов на процесс строительства, их важность и взаимосвязь, облегчает восприятие строительства объекта как единого целого механизма, облегчает контроль процесса жилищного строительства. Такая диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между различными факторами, способствует определению главных факторов, имеющих наиболее существенное влияние на развитие выявленной проблемы. Правильная оценка каждого фактора и их взаимного влияния в календарном планировании строительства позволит повысить его эффективность. Выявление причинно-следственных связей дает возможность более четко прогнозировать весь процесс возведения объекта при оптимальных технико-экономических показателях.

Анотація (англ):

Analysis of the timeliness of construction works shows that due to the negative impact of random factors for the process of construction and installation work, many projects are completed with a delay. Understanding the causal relationships on which the mechanism of this model is based provides an opportunity to predict the process with a higher accuracy. During the research of cause-effect relationships in the process of housing construction, the factors that influence the construction process were identified and systematized. The diagram is developed that shows the influence of various factors on the construction process, their importance and interrelation, facilitates the perception of the construction of the facility as a single whole mechanism, facilitates control of the process of housing construction. This diagram allows to reveal the key interrelations between different factors, helps to identify the main factors that have the most significant impact on the development of the identified problem. Correct estimation of each factor and their mutual influence in the calendar planning of construction will allow to increase its efficiency. Having identified the causal relationships, it becomes possible to more clearly predict the entire process of construction of the object with optimal technical and economic indicators.

Література:

 1. Netscher P. Building a Successful Construction Company: The Practical Guide / Paul Netscher. – Australia: PO Box 2119, Subiaco 6904, 2014. – 253 p. – ISBN: 978-1500680008.
 2. Netscher P. Successful Construction Project Management: The Practical Guide. / P. Netscher. – Australia: PO Box 2119, Subiaco 6904, 2014. – 235 p. – ISBN: 978-14973444419.
 3. Тригер Г.М. Розробка й оптимізація календарних планів зведення комплексу будівель і споруд. – К.: ІСДО. – 1993. – 72 с.
 4. Скакун Є.В. Подолання невизначеності в девелоперських моделях організації будівництва [Текст] / Є.В. Скакун// Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 192 - 197.
 5. Млодецкий В.Р. Вероятностные параметры работ в составе календарного плана [Текст] / В.Р. Млодецкий,
  А.А. Мартыш // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. –  2012. – № 9. – С. 15-20.
 6. Лапидус А.А. Формирование организационно-технологического потенциала производства кровельных конструкцій жилых многоэтажных зданий. / А.А. Лапидус, А.Н. Макаров // Вестник Московского государственного технического университета. – 2015. – № 8. – С. 150-160.
 7. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию / Уильям Детмер. – Пер. с англ., 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2008. – 444 с.
 8. Garold D. Oberlender. Project management for engineering and construction / Garold D. Oberlender. – United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc. – 2000. – 384 р.
 9. Кравчуновська Т. С. Роль комплексної реконструкції житлової забудови у вирішенні проблем сталого розвитку населених пунктів України / Т. С. Кравчуновська // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». – Харків. – 2009, вип. 88. – С. 3-15.
 10. Шатрова І.А. Дослідження впливу організаційно-технологічних умов на ефективність процесу виконання робіт житлового будівництва комплексними бригадами // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2005. – № 14. – С. 194-198.
 11. Тугай О.А. Методологічні засади подолання ризиків при спорудженні будівельних об’єктів із застосуванням елементів нечіткої логіки / О.А.Тугай // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2007. – Вип.17. – С. 29-40.
 12. Ушацький С.А. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів / С.А.Ушацький, В.О.Поколенко, О.А.Тугай, Г.В. Лагутін,
  Н.О. Борисова, О.С.Рубцова // Монографія / За наук. ред. В.О. Поколенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с.
 13. Алтухова Д. В. Системний підхід до безперервного вдосконалення календарного планування будівництва /
  Д.В. Алтухова // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний зб. (технічні науки). – Вип. №62/1/2017. – Київ, 2017. – С. 108-112.
 14. Алтухова Д.В. Календарне планування в сучасних умовах / Д.В. Алтухова, О.А. Тугай // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. – Вип. № 34. – К: КНУБА, 2015.
  – С. 31-39.
 15. Altukhova D. The improvement of construction planning efficiency by using the theory of restriction / In the digest: Build-master-class-2016: Theses report of the international scientific-practical conference of young scientists. – Kyiv, KNUCA, 16-18 of November 2016. – Р. 195-196.

 

References:

 1. Netscher, P. (2014). Building a Successful Construction Company: The Practical Guide, 253.
 2. Netscher, P. (2014). Successful Construction Project Management: The Practical Guide, 235.
 3. Triger, G.M. (1993). Development and optimization of calendar plans for the construction of a complex of buildings and structures. Kyiv, Ukraine: ISDO, 72 [in Ukrainian].
 4. Skakun, E.V. (2016). Overcoming uncertainty in the models of development of construction organizations. Management of Development of Complex Systems, 25, 192–197 [in Ukrainian].
 5. Mlodetsky, V.R. (2012). Probabilistic parameters of works in the composition of the calendar plan, Bulletin of the Pridniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, 9, 15-20 [in Russian].
 6. Lapidus, A.A. & Makarov, A.N. (2015). Formation of the organizational and technological potential for the production of roofing structures for residential multi-stored buildings, Bulletin of the Moscow State Technical University, 8, 150-160 [in Russian].
 7. Detmer, U. (2008). Goldratt's Theory of Restrictions: A Systems Approach to Continuous Improvement. (Salamatova U., Trans). Moscow, Russia: Alpina Business Books, 2, 444 [in Russian].
 8. Garold, D. Oberlender. (2000). Project management for engineering and construction. United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc, 384.
 9. Kravchunovska, T.S. (2009). The role of complex reconstruction of residential development in solving the problems of sustainable development of settlements of Ukraine. Scientific and Technical Collection "Municipal economy of cities". Kharkiv, Ukraine, 88, 3-15 [in Ukrainian].
 10. Shatrova, I.A. (2005). Investigation of the influence of organizational and technological conditions on the efficiency of the process of housing construction work by complex brigades. Modern problems of architecture and urban planning. Kiyv, Ukraine: KNUCA, 14, 194-198 [in Ukrainian].
 11. Tugai, O.A. (2007). Methodological principles for overcoming risks in the objects construction using elements of fuzzy logic. Ways of increasing the efficiency of construction in the emerging market economy. Kiyv, Ukraine: KNUCA, 17, 29-40 [in Ukrainian].
 12. Ushatskyi, S.A., Pokolenko, V.O., Tuhai, O.A., Lahutin, H.V., Borysova, N.O. & Rubtsova, O.S. (2008). Innovative conceptual and formal analytical tools obgruntuvannya, preparation and implementation of investment construction projects. Kyiv, Ukraine: European University, 208 [in Ukrainian].
 13. Altukhova, D.V. (2017). System approach to the continuous improvement of the calendar planning of construction. Construction production: interdepartmental scientific and technical digest (technical sciences), 62/1/2017, 108-112 [in Ukrainian].
 14. Altukhova, D.V. & Tugay, O.A. (2015). Calendar planning in modern conditions. Ways of increasing the efficiency of construction in the emerging market economy. Kiev, Ukraine: KNUBA, 34, 31-39 [in Ukrainian].
 15. Altukhova, D. (2016). The improvement of construction planning efficiency by using the theory of restriction [Build-master-class-2016]. Proceeding from International scientific-practical conference of young scientists: “Build-master-class-2016”. (pp. 195-196). Kyiv, Ukraine: KNUCA.