Аннотації

Автор(и):
Лепський В.В.
Автор(и) (англ)
LepskiyVladlen
Дата публікації:

10.04.2018

Анотація (укр):

Сучасний стан системи охорони здоров'я, впровадження проектно-програмно-портфельного підходу в усі сфери народного господарювання, необхідність відповідності міжнародним нормам, вимогам і стандартам, необхідність забезпечення якісними медичними послугами населення, і з іншого боку – наявність залишкового застарілого підходу до управління медичними установами, вимагають всебічного системного вивчення, вдосконалення та адаптації існуючого досвіду інтегрованого управління до сфери охорони здоров'я. Однією зі складових інтегрованого управління медичними установами є стратегічне управління, яке повинно забезпечувати економічну, соціальну і наукову перевагу на ринку медичних послуг, стійке ефективне функціонування та сталий розвиток медичної установи в довгостроковій перспективі на тлі задоволення цінностей всіх стейкхолдерів медичних проектів, якими є інвестори, або власники, персонал медичних установ та суспільство, як кінцевий споживач медичних послуг. В якості гнучкого, системного, відповідного до вимог сьогодення, методологічного інструментарію для ефективного втілення розробленої стратегії розвитку медичного закладу пропонуються: віялоподібний Agile-метод створення та управління пулом окремих проектів, спіральний метод створення та управління портфелем проектів та проактивний метод створення та управління програмою розвитку проектно-орієнтованого медичного закладу.

Анотація (рус):

Современное состояние системы здравоохранения, внедрение проектно программно-портфельного подхода во все сферы народного хозяйства, необходимость соответствия международным нормам, требованиям и стандартам, необходимость обеспечения качественными медицинскими услугами населения, и с другой стороны ‒ наличие остаточного устаревшего подхода к управлению медицинскими учреждениями требуют всестороннего системного изучения, совершенствования и адаптации существующего опыта интегрированного управления к сфере здравоохранения. Одной из составляющих интегрированного управления медицинскими учреждениями является стратегическое управление, которое должно обеспечивать экономическое, социальное и научное преимущества на рынке медицинских услуг, устойчивое эффективное функционирование и устойчивое развитие медицинского учреждения в долгосрочной перспективе на фоне удовлетворения ценостей всех стейкхолдеров медицинских проектов, которыми являются инвесторы, владельцы, персонал медицинских учреждений и общество, как конечный потребитель медицинских услуг. В качестве гибкого, системного, соответствующего требованиям настоящего времени, методологического инструментария для эффективного воплощения разработанной стратегии развития медицинского учреждения предлагаются веерообразный Agile-метод создания и управления пулом отдельных проектов, спиральный метод создания и управления портфелем проектов и проактивный метод создания и управления программой развития проектно-ориентированного медицинского учреждения.

Анотація (англ):

One of the components of integrated management of health care institutions is strategic management, which should provide economic, social and scientific superiority in the market of medical services, stable and effective functioning and sustainable development of a medical institution in the long run, against the background of meeting the values of all stakeholders of medical projects that are investors, or owners, medical staff and society as the ultimate consumer of medical services. As a methodological tool that meets the requirements of the present, for the effective implementation of the developed strategy of the development of the medical institution are proposed methods of transformation of the strategy into its system of projects, namely: fan-like Agile method of creation and management of a pool of individual projects, spiral method for creating and managing a portfolio of projects and a proactive method of creation and management of a medical development program. These methods should ensure the flexibility, adaptability and integrity of the integrated management of the development of a project-oriented medical institution through its system of projects.

Література:

 1. Лепський В.В. Програмно-портфельне управління медичним закладом / В.В. Лепський // Управління проектами стан та перспективи: матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2016. – С.47-48.
 2. Данченко О.Б. Моделі стратегічного менеджменту медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу /О.Б. Данченко,  В.B. Лепський // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 42 (948). – С. 17–22. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2079‑0023.
 3. Муляр, Т. С. Формування і реалізація стратегії підприємств / Т. С. Муляр // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2(6). – С. 289‒300.
 4. Рач, В. А. Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку [Текст] / В.А. Рач, О.В. Россошанська // Управління проектами: стан та перспективи: мат. між. конф. Миколаїв16-18 вересня 2009 р. – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 4‒6.
 5. Бушуев, С. Д. Модели и методыразвитияорганизаций от «видения» к реальности [Текст] / С. Д. Бушуев, Н.С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва: зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – №4 (16). – С. 5‒13.
 6. Тесля, Ю.Н. Концептуальныеосновыинформационнойтеориипроектов [Текст] / Ю. Н. Тесля // Вісник ЧДТУ, Черкаси.–2002.–№4.–С. 69‒74.
 7. Martin, Robert C. AgileSoftwareDevelopment, Principles, Patterns, andPractices / Robert C. Martin. – Pearson, 2002. – 528 p.
 8. Cohn, Mike. SucceedingwithAgile: SoftwareDevelopmentUsingScrum [Текст] / MikeCohn. – PearsonEducation, 2009. – 504 р.
 9. AgilePracticeGuide [Текст] / USA. – PMI, 2017. – 210 p.
 10. Бушуєв, Д. А. Імунна пам'ять як інструмент управління програмами розвитку підприємств [Текст] / Д. А. Бушуєв // Вісник ЛДУ БЖД: зб. наук. пр. – Львів, 2015. – №12. – С. 23‒28.
 11. Бушуєв, С. Д. Методології управління проектами на моделях класу «рушійні сили – опір» [Текст] /С. Д. Бушуєв, Р. Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 2. – С.11‒15.
 12. Тімінський, О. Г. Розблокування латентних конфліктів і перетворення їх з «опорів» в «рушійні сили» програм розвитку / О. Г. Тімінський, Д. З. Берулава // Вісник ЛДУ БЖД: Зб. наук. пр. – Львів. – 2014. – № 10. – С. 136-141.
 13. Ярошенко, Ю. Ф. Моделі «рушійні сили – опори» в управлінні проектами та програмами [Текст] / Ю.Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко – К.: Самміт книга, 2010. – 160 с.
 14. A Guidetothe Project ManagementBodyofKnowledge (PMBOK® Guide) – SixthEdition [Текст] / USA. – PMI, 2017. – 756 p.

 

References:

 1. Lepskyi, V.V. (2016). Program-portfolio management of a medical institution”. Project Management: Status and Prospects: Materials of the 12th Int. Scientific and Practical Conf. Mykolaiv, NUK, 4448.
 2. Danchenko, O. B. and  Lepskiy, V. V.  (2015). The models of strategic management of medical projects of the project-oriented medical institution. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects. Kharkov : NTU "KhPI",. 42 (948), 17–22. ISSN 2079‑0023.
 3. Mulyar, T. S. (2013). Formation and implementation of the strategy of enterprises. Collection of scientific works of the Taurian state agrotechnological university (economic sciences), 2 (6), 289 – 300.
 4. Rach, V.A. (2009). Methods of evaluation of alternative projects of regional development. Project Management: Status and Prospects: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. September 16-18, 2009. Mykolaiv, Ukraine: NUS, 46.
 5. Bushuyev, S.D. (2005). Models and methods of the development of organizations from "vision" to reality”. Project management and production development: Collections of Sientiffic works,Lugansk, Ukraine: View of the SNU them. V.Dala, 4 (16), 5 – 13.
 6. Teslya, Yu.N. (2002). Conceptual bases of the information theory of projects. Bulletin of the ChDTU. Cherkasy, Ukraine: Vid-vo ChDTU, 4, 69-74.
 7. Martin, Robert, (2002). Agile Software Development, Principles, Pattern and Practices, 528.
 8. Cohn, Mike, (2009). Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Pearson Education, 504.
 9. Agile Practice Guide. (2017). USA: PMI, 210.
 10. Bushev, D.A.(2015). Immune memory as an instrument for managing enterprise development programs. Bulletin of the LDU BZD: Collections of Sientiffic works. Lviv, Ukraine, 12, 23-28.
 11. Bushev, S.D. (2010). Methodology of project management on models of the class "driving forces – resistance"” /
  S.D. Bushev, R.F. Yaroshenko // Management of the development of complex systems, 2, 11-15.
 12. Timinsky, O.G. (2014). Unlocking latent conflicts and turning them from "resistance" to "driving forces" of development programs / O. G. Timinsky, D. S. Berulava // Bulletin of the LDU BZD: Collections of Sientiffic works. Lviv, 10, 136-141.
 13. Yaroshenko, Yu.F. (2010)."Driving Forces" Models in the Management of Projects and Programs” / Yu. F. Yaroshenko, R. F. Yaroshenko. Kyiv, Ukraine: Summit Book, 160.
 14. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition. (2017). USA: PMI, 756 р.