Аннотації

Автор(и):
Балацька О.С., Власенко Т.О.
Автор(и) (англ)
Balatska Oksana Sergeevna, Vlasenko Tetyana Alekseevna
Дата публікації:

17.04.2018

Анотація (укр):

Сучасні умови розвитку України зумовлюють пошук нових підходів до організації навчально-виховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах України, що адаптуються до потреб регіонального ринку праці. Виникає необхідність розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки за програмами вищої професійної освіти. При цьому інноваційні підходи в розвитку вищої освіти повинні відігравати ключову роль в системі безперервної аграрної освіти. Узагальнюючи накопичений вітчизняний і зарубіжний досвід, пропонується реформувати систему вищої аграрної освіти з урахуванням таких аспектів, як оновлення змісту вищої аграрної освіти, посилення поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів, підвищення значення навчально-матеріальної бази та науково-методичного забезпечення навчального процесу, а також створення і розвиток інтегрованої системи агроосвіти.

Анотація (рус):

Современные условия развития Украины обусловливают поиск новых подходов к организации учебно-воспитательного процесса в высших аграрных учебных заведениях Украины, адаптируемые к потребностям регионального рынка труда. Возникает необходимость расширения спектра специальностей и направлений подготовки по программам высшего профессионального образования. При этом инновационные подходы в развитии высшего образования должны играть ключевую роль в системе непрерывного аграрного образования. Обобщая накопленный отечественный и зарубежный опыт, предлагается реформировать систему высшего аграрного образования с учетом таких аспектов, как обновление содержания высшего аграрного образования, усиление сочетания теоретической и практической подготовки студентов, повышение значения учебно-материальной базы и научно-методического обеспечения учебного процесса, а также создание и развитие интегрированной системы агрообразования.

Анотація (англ):

Modern conditions of Ukraine's development predetermine the search for new approaches to the organization of the educational process in higher agricultural educational institutions of Ukraine adapting to the needs of the regional labor market. There is a need to expand the range of specialties and areas of training for higher professional education programs, and innovative approaches to higher education should play a key role in the system of continuous agricultural education. Summarizing the accumulated domestic and foreign experience, the article proposes to reform the system of higher agricultural education, taking into account such aspects as updating the content of higher agricultural education, strengthening the combination of theoretical and practical training of students, strengthening the educational and material base and scientific and methodological support of the educational process and creation and development integrated agricultural education system.

Література:

 1. Гнибіденко І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І.Ф. Гнибіденко, А.Д. Руснак // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / [голова редкол. А.М. Колот]. – 2014. – № 2(8). – С. 44–54.
 2. Жидовська Н. Проблемні аспекти формування моделі інноваційного розвитку АПК // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій. – Тернопіль, 2011. – С. 79 – 81.
 3. Закон України про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 4. Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні / С.Г. Заскалєта // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». – 2013. – С. 5 – 9.
 5. Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах європейського союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук./ С.Г. Заскалєта. – В.: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2015. – 20 с.
 6. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2014 р. // Упорядники: А.С. Заришняк,
  А.П. Минка, В.В. Кузьминський. – К.: «Аграрна наука» НААН. – 2015. – 521 с.
 7. Кобець А.С. Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні / А.С. Кобець, А.М. Пугач // Аспекти публічного управління. – № 6-7 (32-33), 2016.
 8. Корилюк С. Аграрна освіта в Україні та за кордоном : компаративний аналіз [Електронний ресурс] /
  С. Корилюк. – Режим доступу : http://acup.poltava.ua /files/ Koriliuk.pdf
 9. Кузнецова А.Р. Проблемы формирования и использования кадрового потенциала аграрного сектора [Електронний ресурс] / А.Р Кузнецова. – Режим доступу : http://www. agromage.com/ stat_id.php?id=396.
 10. Марчук Л.П. пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки / Л.П. Марчук // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 127-133.
 11. Павленко О. Нова освіта – шлях до сучасної системи формування людського капіталу [Електронний ресурс] / О. Павленко. – Режим доступу: http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/oleksiy-pavlenko/novaosvita-shlyah-do-suchasnoyi- systemy- formuvannya -lyudskogo -kapitalu.
 12. Шебанін В. С. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК / В.С. Шебанін // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 5-14.
 13. Хафизова Э.Б., Шарипов С.А. Совершенствование системы формирования и управление кадрами регионального АПК на основе непрерывного обучения // Достижения науки и техники АПК. – 2008. – № 3. – С. 44-47.

 

References:

1. Hnybidenko, I.F. & Rusnak, A.D. (2014). The transformation of the labor market in the countryside: the prospects for optimizing the informal employment of the rural population. Social-Labor Relations: Theory and Practice, 2 (8), 44 – 54.

2. Zhydovska, N. (2011). Problematic aspects of forming the model of innovation development of agroindustrial complex. Financial-economic mechanism of innovation development and formation of competitive advantages of enterprises and territories. Ternopil, 79 – 81.

3. Law of Ukraine on Scientific and Scientific and Technical Activity [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

4. Zaskalieta, S.H. (2013). Trends in the professional training of specialists in the agrarian sector in Ukraine // II International scientific and practical Internet conference "Problems and prospects of development of modern science in the countries of Europe and Asia", 5 – 9.

5. Zaskalieta, S.H. (2015). Trends in the professional training of specialists in the agrarian industry in the countries of the European Union: the dissertation author's abstract for the degree of a candidate of pedagogical sciences. Vinnitsa: Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky, 20.

6. Zaryshniak, A.S., Mynka, A.P. & Kuzmynskyi, V.V. (2015). Report on the activities of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine for 2014. Kyiv: «Аграрна наука» НААН, 521.

7. Kobets, A.S. & Puhach, A.M. (2016). The current state of educational services in the field of higher education in Ukraine. Aspects of public administration, 6 – 7 (32-33).

8. Koryliuk, S. Agrarian Education in Ukraine and Abroad: Comparative Analysis [Electronic Resource]. – Access mode: http://acup.poltava.ua /files/ Koriliuk.pdf

9. Kuznetsova, A.R. Problems of formation and use of personnel potential of the agrarian sector [Electronic resource]. – Access mode: http://www. agromage.com/ stat_id.php?id=396.

10. Marchuk, L.P. (2011). Priorities for the development of higher education in the context of the formation of an innovative economy. Economy of agroindustrial complex, 6, 127-133.

11. Pavlenko, O. New education is the way to a modern human capital formation system [Electronic resource]. Access mode: http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/oleksiy-pavlenko/novaosvita-shlyah-do-suchasnoyi-systemy-formuvannya-lyudskogo-kapitalu.

12. Shebanin, V.S. (2016). Integration of agrarian education, science and production as the basis of modern training for agribusiness. Economics of agribusiness, 11, 5 – 14.

13. Khafizova, E.B. & Sharipov, S.A. (2008). Improvement of the system of formation and management of the personnel of the regional agro-industrial complex on the basis of continuous training. Achievements of science and technology of agroindustrial complex, 3, 44 – 47.