Аннотації

Автор(и):
Осипова А.О.
Автор(и) (англ)
Osypova Anastasia
Дата публікації:

27.04.2018

Анотація (укр):

Проведено оцінювання значущості негативного впливу технологічних процесів (факторів) будівельного виробництва на стан навколишнього середовища. Оздоровлення та збереження природнього навколишнього середовища під час виконання будівельних процесів при будівництві, реконструкції, ремонті або реновації будівель і споруд промислового та цивільного призначення передбачає обґрунтування та розробку системи організаційно-технологічних заходів і робіт, що враховує наявний комплекс негативних впливів будівельного виробництва на довкілля. Дослідження значущості негативного впливу факторів будівельного виробництва на стан навколишнього середовища є підґрунтям їх подальшої систематизації та класифікації. Одержані результати експертної оцінки щодо значущості негативного впливу факторів будівельного виробництва дали змогу розробити класифікацію факторів будівельного виробництва, яка має ієрархічну структуру: у складі груп факторів (відображають характер забруднення); підгруп факторів (вид забруднення) і окремих факторів (спосіб забруднення або негативного впливу), розподілених за рівнем негативного впливу на стан навколишнього середовища. Упорядкована система негативних факторів береться за головні джерела забруднення.

Анотація (рус):

Приведена оценка значимости негативного воздействия технологических процессов (факторов) строительного производства на состояние окружающей среды. Оздоровление и сохранение окружающей среды при строительстве, реконструкции, ремонте или реновации зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения предусматривает обоснование и разработку системы организационно-технологических мероприятий и работ, учитывающей имеющийся комплекс негативных воздействий строительного производства на окружающую среду. Исследование значимости негативного влияния факторов строительного производства на состояние окружающей среды является основой их дальнейшей систематизации и классификации. Полученные результаты экспертной оценки по значимости негативного влияния факторов строительного производства позволили разработать классификацию факторов строительного производства, которая имеет иерархическую структуру в составе групп факторов (отражают характер загрязнения) подгрупп факторов (вид загрязнения) и отдельных факторов (способ загрязнения или негативного воздействия), распределенных по уровню негативного влияния на состояние окружающей среды. Упорядоченная система негативных факторов принимается в качестве главного источника загрязнения.

Анотація (англ):

The article is devoted to the solution of the actual scientific and applied problem issue - assessment of the significance of the negative impact of technological processes (factors) of building production on the state of the environment. Improvement and preservation of the natural environment during the execution of construction processes during the construction, reconstruction, repair or renovation of buildings and structures of industrial and civilian purpose includes the justification and development of a system of organizational and technological measures and works that takes into account the existing complex of negative impacts of construction production on the environment. The study of the significance of the negative influence of factors of construction production on the state of the environment is the basis for their further systematization and classification. The presented results of the expert assessment of the significance of the negative influence of factors of construction production allowed to develop a classification of factors of construction production, which has a hierarchical structure: in the group of factors (reflect the nature of pollution); sub-groups of factors (type of pollution) and individual factors (the way of pollution or negative impact), distributed by the level of negative impact on the state of the environment. An orderly system of negative factors is taken for the main sources of environmental pollution in the process of transformation of material elements and elements of natural and technogenic landscapes into construction products.

Література:

 1. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП): – Режим доступу до ресурсу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Програма_ООН_з_навколишнього_середовища

 1. Кіотський протокол: – Режим доступу до ресурсу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіотський_протокол

 1. Всесвітня Хартія природи: – Режим доступу до ресурсу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_453

 1. Всесвітня стратегія охорони природи: – Режим доступу до ресурсу:

http://www.cnshb.ru/akdil/0039/base/RV/003852.shtm

 1. Осипов О. Ф. Аналіз і прогнозування основних тенденцій і напрямків прогресу в будівництві: [методичні рекомендації для студентів спец. 8.092101 “Промислове та цивільне будівництво”] / О. Ф. Осипов, Є. Г. Романушко. – К. : КНУБА, 2000. – 24 с.
 2. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1984. – 831 с.
 3. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок /С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гуревич. – М. : Статистика, 1980. – 163 с.
 4. Евланов Л. Г. Экспертные оценки в управлении / Л. Г. Евланов, В. А.  Кутузов – М. : Экономика, 1978. – 133 с. 
 5. Барабащук В. И. Планирование эксперимента в технике / В. И. Барабащук, Б. П. Кредернцер, В. И. Мирошнеченко; под ред. Б. П. Креденцера. – К. : Техника, 1984. – 200 с.
 6. Осипова А. О. Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища / А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. – Київ, КНУБА. – 2018. – Вип. 66. – С. 348 – 352.
 7. Осипова А. О. Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення / А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. Вип. 67// Київ, КНУБА – 2018. – С. 356–365.
 8. Калейчик М. М. Квалиметрия: Учебное пособие / М. М. Калейчик. – 5-е изд., стереотипное. – М. : МГИУ, 2007. – 200 с.

 

References:

 1. The United Nations Environment Programme (UNEP): – Access to the website: https://uk.wikipedia.org/wiki/Програма_ООН_з_навколишнього_середовища
 2. The Kyoto Protocol: – Access to the website: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіотський_протокол
 3. World Charter of Nature: – Access to the website: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_453
 4. World Nature Conservation Strategy: – Access to the website: http://www.cnshb.ru/akdil/0039/base/RV/003852.shtm
 5. Osipov O. F. Analysis and forecasting of the main tendencies and directions of progress in construction: [methodical recommendations for students of specialty 8.092101 "Industrial and civil construction"] / O.F. Osipov, Ye.G. Romanushko. – K.: KNUBA, 2000. – 24 p.
 6. Korn G. Handbook on mathematics for scientists and engineers / G. Korn, T. Korn. – M.: Science, 1984. – 831 p.
 7. Beshelev, SD, Mathematical and Statistical Methods of Expert Evaluation. D. Beshelev, FG Gurevich. – M.: Statistics, 1980. – 163 p.
 8. Evlanov LG Expert assessments in management / L. G. Evlanov, V. A. Kutuzov – M.: Economics, 1978. – 133 p.
 9. Barabashchuk VI Planning of the experiment in engineering / VI Barabashchuk, BP Krederntser, VI Miroshnychenko; Ed. B. P. Kredentsera. – K.: Technique, 1984. – 200 p.
 10. Osypova A.O. Methodology of research and systematization of factors of construction production, which have a negative impact on the state of the environment / A.O. Osypova // Town Planning and Territorial Planning: Scientific and Technical Collection. Ed. 66 // Kiev, KNUBA – 2018. – P. 348-352.
 11. Osypova A.O. Structural analysis of environmentally hazardous factors of construction production. Sources of pollution / AO Osypova // Urban Planning and Territorial Planning: Scientific and Technical Assemblage. Vol. 67 // Kyiv, KNUBA – 2018. – P. 356-365.
 12. Kaleychik MM Qualimetry: Textbook / MM Kaleychik. – 5th edition, stereotyped. – Moscow: MGIU, 2007. – 200 p.