Аннотації

Автор(и):
Хлевна Ю.Л.
Автор(и) (англ)
Khlevna Iuliia
Дата публікації:

14.09.2018

Анотація (укр):

Пріоритетним напрямом будь-якої методології управління проектами є покращення процесів управління та виконання проектів. Для цього в методології управління проектами мають реалізовуватись інструменти, які найбільше підходять до умов конкретного підприємства. Вагому роль тут відіграє інформаційний вміст самої методології. Те ж саме можна сказати і про методологію впровадження методологій управління проектами – мета-методологію управління проектами (ММУП). Інформаційний простір ММУП є головним джерелом «перетворення» різних методологій управління проектами (МУП) в орієнтовану на умови конкретного підприємства конкретизовану методологію управління проектами (КМУП). Формування інформаційного простору ММУП базується на визначенні потреби в інструментах КМУП та визначенні величини впливу ММУП на формування цих самих інструментів. Розглянуто питання використання експертних методів до формування інформаційного простору ММУП. Аргументовано залучення до експертизи науковців і практиків. Запропоновано моделі визначення складу експертів, їх опитування та опрацювання результатів опитування.

Анотація (рус):

Приоритетным направлением любой методологии управления проектами является улучшение процессов управления и выполнения проектов. Для этого в методологии управления проектами должны реализовываться инструменты, которые наиболее подходят к условиям конкретного предприятия. Весомую роль здесь играет информационное содержимое самой методологии. То же самое можно сказать и о методологии внедрения методологии управления проектами ‒ мета-методологии управления проектами (ММУП). Информационное пространство ММУП является главным источником «преобразования» различных методологий управления проектами (МУП) в ориентированную на условия конкретного предприятия конкретизированную методологию управления проектами (КМУП). Формирование информационного пространства ММУП базируется на определении потребности в инструментах КМУП и определении величины влияния ММУП на формирование этих самых инструментов. Рассмотрены вопросы использования экспертных методов к формированию информационного пространства ММУП. Аргументирована необходимость привлечения к экспертизе ученых и практиков. Предложены модели определения состава экспертов, их опрос и обработки результатов опроса.

Анотація (англ):

A priority area for any project management methodology is to improve project management and implementation processes. To do this, in the project management methodology, tools must be implemented that are most suitable for the specific enterprise. The information content of the methodology itself plays an important role here. The same can be said about the methodology of project management methodology implementation - project management meta-methodology (PMMM). The information space of PMMM is the main source of "transformation" of various project management methodologies (PMM) into a concretized project management methodology (CMMM). The formation of the PMMM information space is based on the definition of the needs for CMMM tools and the determination of the magnitude of the influence of PMMM on the formation of these same tools. The article discusses the use of expert methods to form the PMMM information space. The involvement of scholars and practitioners has been argued. The models of determination of experts' composition, their survey and processing of survey results are offered.

Література:

 1. Данченко О.Б. Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах / О.Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2014. ‒ № 1. ‒ С. 16‒25.
 2. Рач В.А. Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 3. – C. 118 ‒ 122.
 3. Бабаев И.А. Методология управления проектами: Монография. – Баку: Изд-во ЭЛМ. 2003. – 300 с.
 4. Нєізвєсний, С. І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції [Текст]: автореф. дис. докт. наук з управління проектами та програмами : 05.13.22 / С. І. Нєізвєсний. – Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури, 2013. – 39 с.
 5. Бушуєв С.Д. Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції [Текст] / С.Д. Бушуєв, М.С. Дорош // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №23. – С. 30‒37
 6. Бушуєв С.Д. Інноваційне мислення при формуванні нових методологій управління проектами [Текст] /
  С.Д. Бушуєв, М.С. Дорош, Н.В. Шакун // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №26 – С. 49 – 57.
 7. Медведєва О.М. Обгрунтування інтерактивного підходу до розвитку організацій на основі методології управління проектами / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ:
  вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – № 3(35). – С. 52 ‒ 60.
 8. Тесля Ю.Н. Как сделать, чтобы методология управления проектами работала на практике / Ю. Н. Тесля // Управління проектами: стан та перспективи. – 2013. – № 9. – С. 336 – 338.
 9. Тесля Ю.М. Науково-методологічні засади мета-методології впливу на управління проектами на основі концепції несилової взаємодії/ Ю.М. Тесля Ю. Л. Хлевна, А.О. Хлевний // Тези доповідей ІIІ Міжн. науково-практичної конф. «Інформаційні технології та взаємодії», 8-10 листопада 2016 р. / М-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка та ін.. – К.:, 2016. – С. 113 – 115.
 10. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 224 с.
 11. Додонов О. Г. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях / О. Г. Додонов, В. Г. Путятін, В. О. Валетчик // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2006. – Т. 8. – № 1. – С. 37 – 54.
 12. Грабовецький, Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 171 с.

 

References:

 1. Danchenko, O. (2014). Review of modern risk management methodologies in projects. Project management and production development, 1, 16 – 25. [in Ukrainian].
 2. Rach, V., Rossoshanskaya, O. Medvedeva, O. (2010). Status and Trends in the Development of the Trend Project Management Methodology. Management of the development of complex systems, 3, 118 – 122.[in Ukrainian].
 3. Babayev, I.(2003). Methodology of project management. Monograph, ELM Publishing House, 300.
 4. Nizyuvsy, S. (2013). Development of project management methodologies with the use of convergence mechanisms [Text]: author's abstract. dis doc. Project Management and Program Management Sciences: 05.13.22 / S. I. Non-Visually Impaired. – Kiev, 2013. – 39 р.
 5. Bushev, S., Dorosh, N. (2015). Formation of innovative methods and models of project management based on convergence. Management of Development of Complex Systems, 23, 30–37 [in Ukrainian].
 6. Bushev S., Dorosh N. (2016). Innovative thinking in the formation of new project management methodologies. Management of Development of Complex Systems, 26, 49–57 [in Ukrainian].
 7. Medvedeva, O. (2010). Rationale of the interactive approach to the development of organizations on the basis of project management methodology. Project Management and Production Development , 3 (35), 52 – 60.
 8. Teslya, І. (2013). How to make the project management methodology work in practice. Project Management: Status and Prospects, 9, 336 – 338.
 9. Teslya, І., Khlevna, I., Khlevnoy, A. (2016). Scientific and methodological principles of meta-methodology of influence on project management on the basis of the concept of non-military interaction Information Technology and Interaction, 113 – 115.
 10. Tverdokhlib, M. (2002). Information Management Provision: Teaching. manual. KNEU, 224.
 11. Dodonov, O. (2006). Information and analytical support for making managerial decisions in crisis situations. Registration, storage and processing of dat, 1, 37 – 54.
 12. Grabovetsky, B. (2010). Methods of expert assessments: theory, methodology, directions of use: monograph. Vinnitsa: VNTU, 171.