Аннотації

Автор(и):
Башков Є.О., Костюкова Н.С.
Автор(и) (англ)
Bashkov Yevhen , Kostyukova Natalya
Дата публікації:

10.07.2018

Анотація (укр):

Донецький національний технічний університет – учасник консорціуму виконавців гранту Erasmus+ 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: Співробітництво між підприємствами та університетом в області ігрової індустрії в Україні». У процесі виконання проекту в університеті реалізовано його технічне забезпечення, здійснено навчання його учасників шляхом участі у тренінгах, які проводились європейськими партнерами, та проведено локальні тренінги. Поширення інформації про проект здійснювалось в ході проведення інформаційних днів і круглих столів. Для реалізації співпраці з іншими організаціями підписано договір про співробітництво. Впровадження результатів проекту у навчальний процес полягає у відкритті спеціалізації для підготовки магістрів, інтеграції у дисципліни, що викладаються в університеті, навчальних модулів, розроблених у процесі виконання проекту, а також у виконанні студентами випускових кваліфікаційних робіт за тематикою проекту.

Анотація (рус):

Донецкий национальный технический университет – участник консорциума исполнителей гранта Erasmus + 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: Сотрудничество между предприятиями и университетом в области игровой индустрии в Украине». В ходе выполнения проекта в университете реализовано техническое обеспечение проекта, осуществлено обучение участников путем участия в тренингах, проводимых европейскими партнерами, и проведения локальных тренингов. Распространение информации о проекте осуществлялось в ходе информационных дней и круглых столов. Для реализации сотрудничества с другими организациями подписан договор о сотрудничестве. Внедрение результатов проекта в учебный процесс заключается в открытии специализации для подготовки магистров, интеграции в дисциплины, преподаваемые в университете, учебных модулей, разработанных в ходе выполнения проекта, а также в выполнении студентами выпускных квалификационных работ по тематике проекта.

Анотація (англ):

Donetsk National Technical University (DonNTU) is a participant of the consortium of executors of the Erasmus+ grant 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP "GameHub: Cooperation between enterprises and the university in the field of the game industry in Ukraine". During the implementation of the project, the University implemented technical support of the project. Next item was staff trainings held by European partners and local trainings in DonNTU. The dissemination of information about the project was carried out during the information days and round tables. The cooperation agreement has been signed to implement cooperation with other organizations. The inclusion of the project results in the educational process included opening of the specialization for master preparation, integration of learning modules developed during the project, into the university disciplines, as well as implementation of students’ final qualification works on the project topics.

Література:

  1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» // Відомості Верховної Ради . – 2016. – №51. – С. 840.
  2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1129 від 03.10.201 року «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному технічному університеті» [Електронний ресурс]. http://mon.gov.ua/content/1129.pdf
  3. Інформаційний бюлетень № 11. Опис проектів програми ЄС Еразмус+ КА2. Проекти співпраці: Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти (англійською і українською мовами). – Конкурси 2015 р., 2016 р., 2017 р. Kyiv, Ukraine / Київ, Україна. 2015-2018. – С. 29-34. [Електронний ресурс]. http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=96:proekty-erazmus-napriam-zhana-mone-2014-2015rr
  4. Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції "Моделювання і комп’ютерна графіка" 18-24 вересня 2017 року. м. Покровськ, м. Київ. – ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, 2017 р. – 285 с.
  5. Башков Є.О. Високопродуктивні засоби організації реалістичної об'ємної візуалізації в системах тривимірної комп'ютерної графіки: монографія / Є.О. Башков, С.А. Зорі. – Покровськ: ДВНЗ "ДонНТУ", 2017. – 214 с.

 

References:

  1. The Law of Ukraine (2016). On Amendments to certain Laws of Ukraine on the Activities of Higher Educational Institutions, Scientific Institutions Moved from the Temporarily Occupied Territory and from Human Settlements on the Territory of which the State Authorities temporarily do not exercise their powers. Vedomosti Verkhovnoy Rady, 51, 840.
  2. Order Of The Ministry Of Education And Science Of Ukraine No. 1129 (03.10.2012). On The Organization Of Educational Process At Donetsk National Technical University (http://mon.gov.ua/content/1129.pdf).
  3. Newsletter No. 11 (2015-2018). Description Of EU Erasmus + CA2 Projects. Cooperation Projects: Capacity Development In The Field Of Higher Education (In English And Ukrainian) (http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=96:proekty-erazmus-napriam-zhana-mone-2014-2015rr), pp. 29-34.
  4. Proceedings Of The Seventh International Scientific And Technical Conference "Modeling And Computer Graphics" (2017). 285pp.
  5. Bashkov, Ye., Zori, S. (2017). High- Performance Tools For Of Realistic Volume Rendering Organization In Three-Dimensional Computer Graphics Systems: Monograph. Pokrovsk, DonNTU, 214.