Аннотації

Автор(и):
Савенко В.І., Доценко С.І., Клюєва В.В., Пальчик С.П., Терещук М.О.
Автор(и) (англ)
Savenko Volodymyr, Dotsenko Sergey, Klyuyeva Victoriya, Palchik Sergey, Tereshchuk Mykola
Дата публікації:

10.04.2018

Анотація (укр):

Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Наявні засоби оцінювання здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно міжнародним стандартам ISO 9001-2015 та моделі досконалості EFQM. В Україні на жаль вище керівництво бойкотує впровадження і використання цих потужних, справедливих соціально-виробничих інструментів суспільного прогресу. Свідоме і добросовісне застосування стандартів ISO 9001-2015 і моделі досконалості EFQM, як показує досвід передових підприємств, дає змогу підняти рівень ділової досконалості до рівня 450 – 500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM. Для оцінки ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Такий критерій потрібен для аналізу оптимальності цієї системи і прогнозування напряму її модифікації. Для забезпечення своєї домінуючої ролі в розвитку цивілізації людина має: активно розкривати і розвивати даровані їй гуманітарні цінності; створити геном досконалого розвитку людської спільноти.

Анотація (рус):

Эффективное развитие систем управления является одним из важнейших направлений повышения ресурсного потенциала строительных организаций. Существующие средства оценки в подавляющем большинстве основаны на нескольких подходах. Поэтому главной проблемой является формирование критерия оптимальности системы управления и закономерностей его использования в различных отдельных задачах. А для оценки эффективности процесса функционирования любой системы управления и соответствия ее состояния современным требованиям нужно иметь обобщенный критерий. Испытанные на практике методы доказали эффективность успешного функционирования любых современных систем управления строительством, к деятельности которых привлечен человек. Такими методами являются научный менеджмент организации, системы управления качеством, согласно международным стандартам ISO 9001-2015 и модели совершенства EFQM. В Украине к сожалению высшее руководство бойкотирует внедрение и использование этих мощных, справедливых социально-производственных инструментов общественного прогресса. Сознательное и добросовестное применение стандартов ISO 9001-2015 и модели совершенства EFQM, как показывает опыт передовых предприятий, позволяет поднять уровень делового совершенства до уровня 450 – 500 баллов по 1000-балльной шкале EFQM. Для оценки эффективности процесса функционирования любой системы управления и соответствия ее состояния современным требованиям нужно иметь обобщенный критерий. Такой критерий нужен для анализа оптимальности этой системы и прогнозирования направления ее модификации. Для обеспечения своей доминирующей роли в развитии цивилизации человек должен: активно раскрывать и развивать дарованные ему гуманитарные ценности; создать геном совершенного развития человеческого сообщества.

Анотація (англ):

Effective development of control systems is one of the most important directions for increasing the resource potential of construction organizations. Existing valuation tools are based on a number of approaches in the vast majority. Therefore, the main problem is the formation of the criterion of optimality of the control system and the laws of its use in various individual problems. And to assess the effectiveness of the process of functioning of any system of management and the compliance of its state with modern requirements, it is necessary to have a generalized criterion. The tried and tested methods have proved the effectiveness of the successful operation of any modern construction management systems, to which the person involved is involved. Such methods are the scientific management of the organization, the quality management system, in accordance with the international standards ISO 9001-2015 and the model of perfection EFQM. In Ukraine, unfortunately, the top leadership boycotts the introduction and use of these powerful, just social and industrial instruments of social progress. Conscious and fair use of the ISO 9001-2015 standards and EFQM perfection models, as the experience of leading companies shows, can raise the level of business perfection to 450-500 points on the 1000-point EFQM scale. To assess the effectiveness of the process of functioning of any control system and the compliance of its state with modern requirements, it is necessary to have a generalized criterion. Such a criterion is needed to analyze the optimality of this system and to predict the direction of its modification. To ensure its dominant role in the development of civilization, a person must: 1) actively disclose and develop humanitarian values granted to her; 2) create a genome for the perfect development of the human community.

Література:

 1. Анісімов О.С. Організаційні онтології і аналіз систем діяльності (О.О. Богданов і сучасна методологія) / О.С. Анісімов. − М.: ФГТУ Росак АПК, 2002.
 2. Богданов О.О. Тектологія. Загальна організаційна наука. / О.О. Богданов − Кн. 1 − М.: Економіка, 1989.
 3. Богданов О.О. Тектологія. Загальна організаційна наука. / О.О. Богданов − Кн. 2 − М.: Економіка, 1989.
 4. Савченко О.В. Тектологія О.О. Богданова як прототип сучасної методології / О.В. Савченко // Матеріали міжвузівської науково-практічної конференції молодих вчених "Ідеї Богданова А.А. і сучасність". − М.: РАГС, 2003
 5. Ділова досконалість / Савенко В.І., Клюєва В.В., та ін. − К.: КНУБА, 2016
 6. Калита П.Я. Грани качества − УАЯ − К. 2014, 366 с.
 7. Чумак О.В. Энтропия и фракталы в анализе данных.− Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2011-164 с.
 8. Доценко С.І. Визначення шляхів розвитку інтелектуальних інформаційних технологій / С. І. Доценко // Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами та программами : [Монографія / за заг. ред.. В. О. Тімофеєва, І. В. Чумаченко] − Харків: ФОП Панов А. М., 2016.− 404 с. − C. 263 − 288.
 9. Доценко С.І. Теоретичні основи створення інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням організацій : дис. д-ра. техн. наук : 05.13.06 / С. І. Доценко − Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2017. – 369 с.
 10. Грещак М.Г., Колот. В.М., Наливайко А.П. та ін. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2011. – 528 с.

 

References:

 1. Kosanke, K., Nell, J. (1999). Standardisation in ISO for enterprise engineering and integration. Computers in Industry, 40, 2-3, 311–319. doi:10.1016/s0166-3615(99)00034-2
 2. Power, D.J. (2000). Web-Based and Model-Driven Decision Support Systems: Concepts and Issues. AMCIS 2000 Proceedings, 352–355.
 3. Avilov, A.V. (2003). Reflexive management: methodological basement. Moscow: GUU, 202.
 4. Storozh, V.V. (2012). Modelling of intellectual activity of human. Artificial intellect, 3, 42–50.
 5. Anohin, P.K. (1975). Printciples of general theory of functional systems. Moscow: Meditsina, 448.
 6. Pupkov, K.A., Kon'kov, V.G. (2001). Intellectual systems (Investigation and creation). Moscow: MSTU n.a. N.E. Baumana, 194.
 7. Dotsenko, S.I. (2013). Arkhitektonica of functional system as an element of organization of activity in general theory of business. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Tekhnical progress and effectiveness of production, 44 (1017), 41–48.
 8. Osuga, S. (1989). Treatment of knowledge. Translation from Japanese. Moscow: Mir, 293.
 9. Popov, E.V. (1987). Exspert systems: Solving of non-formalizated questions in the dialog with ECM. Moscow:
  Nauka, 288.
 10. Waterman, D. (1989). Guideline on expert systems. Translation from English. Moscow: Mir, 388.
 11. Velihov, E.P., Chernavskii, A.V. (1987). Intellectual processes and their modelling. Moscow: Nauka, 396.
 12. Haykin, S. (1998). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Ed. 2. Prentice Hall, 842.
 13. Vostrom, N. (2016). Artificial intellect. Stages. Risks. Strategies. Moscow: Mann, Ivanov i Ferbsr, 496.
 14. Luger, G.F. (2003). Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Ed. 4. Moscow: Publishing House «Williams», 864.
 15. Dotsenko, S. (2014). On the issue of system methodology crisis and ways to overcome it. Technology Audit and Production Reserves, 4(1(18)), 12–17. doi:10.15587/2312-8372.2014.26230
 16. Nikonenko, A.A. (2009). Review of databases of onthological type. Artificial intellect, 4, 208–219.
 17. Burdaev, V.P. (2010). On one approach of realization of onthlogy of direct sphere. Artificial Intellect, 3, 608–617.
 18. Liubchenko, V.V. (2008). Model of knowledge for direct spheres of studying cources. Artificial Intellect, 4, 458–462.
 19. Garbarchuk, V. (2008). Some principal problems of theory of information on the way to artificial intellect. Artificial Intellect, 3, 28–35.
 20. Dotsenko, S.I., Timofeyev, V.O., Chumachenko, I.V. (2015). Development of binary relation principles in thejry of economical processes management. Kharkiv: KhNURE, 245.
 21. Dotsenko, S.I., Pererva, P.G., Sachenko, O.I. (2013). Time as a fundamental organization factor in general theory of business. Kharkov: TOV Shchedra sadiba plius, 243.
 22. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2003). Balanced data system. From the strategy to the action. Moscow: ZAO
  «Olimp-Biznes», 214.
 23. Dotsenko, S.I., Savchenko, O.I. (2015). To the question about theoretical background of methodology of balanced system of data. Procc 7 International scientific-practical conference «Strategies of innovative development of economic: business, science, education». Kharkiv: NTU «KhPI», 265–268.
 24. Makarenko, S.I. (2009). Intellectual information systems. Stavropol: SB MSHU n.a. M. A. Sholohov, 206.