Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О.О., Київська К.І., Горбатюк Є.В., Доля О.В.
Дата публікації:

17.10.2018

Анотація (укр):

Інформаційні технології є однією з найважливіших системних складових питань, пов’язаних з обстеженням та діагностикою технічного стану будівельних об’єктів. Це досягається за рахунок застосування розвинутих інтерактивних засобів взаємодії, підтримки користувачів різного рівня підготовки, формування багатовіконних макетів екранів, структур меню, діалогових послідовностей. Інформація може отримуватись від різних джерел і досліджуватися на різних рівнях деталізації. Збільшення потужності системи може бути забезпечено за рахунок застосування відкритої архітектури і можливості масштабування системи з підключенням як власних, так і зовнішніх застосувань та додатків, організації модульності прикладних програм, вибору оптимальної конфігурації та гнучкої підтримки необхідної конфігурації, підтримки відкритих стандартів.

Анотація (рус):

Информационные технологии являются одним из важнейших системных составляющих вопросов, связанных с обследованием и диагностикой технического состояния строительных объектов. Это достигается за счет применения развитых интерактивных средств взаимодействия, поддержки различного уровня подготовки, формирования многооконных макетов экранов, структур меню и диалоговых последовательностей. Информация может быть получена из различных источников и исследоваться на разных уровнях детализации. Увеличение мощности системы может обеспечиваться за счет применения открытой архитектуры и возможности масштабирования системы с подключением как собственных, так и внешних приложений, организации модульности приложений, выбора оптимальной конфигурации и гибкой поддержки необходимой конфигурации и открытых стандартов.

Анотація (англ):

Information technology is one of the most important system component issues related to the survey, diagnostics of the technical condition of buildings. This is achieved through the use of advanced interactive means of interaction, support for users of different levels of training, the formation of multilingual layouts screens, menu structures, dialog sequences. Information can be obtained from various sources and is investigated at various levels of detail. The results of application of the proposed methods in practice have shown the expediency of using them for solving the problems of estimating the aging of buildings, systematization and conclusions about their condition, monitoring the technical state in the conditions of their long-term operation, predicting the terms of safe and reliable operation of buildings. The final decision on the technical condition of the building structures is made by experts, therefore the relevance of the studies is aimed at improving the survey methods and the development of information technologies that will improve the efficiency of the survey process and processing of survey materials and reduce the risk of taking biased decisions on the further exploitation of building structures.An increase in system capacity can be achieved by using open architecture and scaling capabilities of a system connecting both their own and external applications, organization of application modules, flexible provision of the necessary configuration, and support of open standards.

Література:

 1. Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць. Випуск 26/2016. – К.: КНУБА, 2016. – С. 153 – 157.
 2. Терентьєв О.О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель та споруд [Текст] / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, Б.С. Малина // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 2015. – №22. – С. 138 – 143.
 3. Терентьєв О.О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, Б.С. Малина // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 23/2015, – К.: КНУБА, 2015. – С.133 – 139.
 4. Terentyev Olexander. Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures / Olexander Poltorak // – Scientific Journal «ScienceRise». – № 8/2 (25), August 2016. – Р. 14 – 19.
 5. Terentyev Olexander. The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text] // Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827 – 829.
 6. Міхайленко В.М. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва: Монографія [Текст] / В.М. Міхайленко, П.Є. Григоровський, І.В. Русан, О.О. Терентьєв. – К: ЦП «Компринт», 2017. – 229 с.
 7. Міхайленко В.М. Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики технічного стану будівельних конструкцій і споруд: Монографія [Текст] / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, К.І. Київська, Є.Є. Шабала, Є.В. Горбатюк. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 161 с.
 8. Терентьєв О.О. Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель / О.І. Баліна, Є.Є. Шабала, О.В. Доля // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 28/2016. – К.: КНУБА, 2016. – С. 155–159.
 9. Міхайленко В.М. Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 29/2017. – К.: КНУБА, 2017. – С. 136 – 143.
 10. Міхайленко В.М. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель: Монографія [Текст] / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, М.І. Цюцюра. – К: ЦП «Компринт», 2015. – С. 162.

 

 

References:

 1. Terentyev, A.A. (2016). Models wear determining physical structural elements of the building for problems diagnostics of technical state [Text] / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala// Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 26, 153 – 157.
 2. Terent’ev, Alexandr & Shabala, Yevgeniya & Malina, Bogdan. (2015). Fundamentals of fuzzy output for problem diagnostics of technical condition of buildings. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 138 – 143.
 3. Terent’ev, Alexandr, Shabala, Yevgeniya, & Malina, Bogdan (2015). Information technology of buildings of technical diagnostic based research microseismic vibrations. Management of Development of Complex Systems, 23 (1), 133 – 139.
 4. Terentyev, Olexander, & Poltorak, Oleksander, (2016). Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures. ScienceRise, 8/2(25), 14 – 19.
 5. Terentyev, Olexander, & Tsiutsiura, Mykola. (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), 4, 7, 827 – 829.
 6. Mіhajlenko, V.M., Grigorovs’kij, P.Ye., Rusan, І.V., & Terent’yev, O.O. (2017). Integrated models and methods of automatic system of diagnosticof technical stte of construction objects: Monograph. Kyiv: CP «Komprint», 229.
 7. Mіhajlenko, V.M., Terent’yev, O.O., Kievs’ka, K.І., Shabala, E.E., & Gorbatjuk, E.V. (2017). Models, methods
  and information technologies of diagnostic of technical state of building objects and constructions: Monograph. Kyiv: CP «Komprint», 161.
 8. Terentyev, O.O., Balіna, O.І., Shabala, E.E., & Dolja, O.V. (2016). Creation of diagnostic models of the main constructions of buildings. Kyiv: Management of development of complex systems, 28, 155 159.
 9. Mіhajlenko, V.M., Terentyev, O.O., & Shabala, E.E. (2017). Analysis of modern infirmative methods of diagnostic systems of buildings technical state. Kyiv: Management of development of complex systems, 29, 136 143.
 10. Mіhajlenko, V.M. Terentyev, O.O., Tsiutsiura, M.І. (2015). Intellectual information technology of diagnostic of buildings technical state: Monograph. Kyiv: CP «Komprint», 162.