Аннотації

Автор(и):
Рижакова Г.М., Малихіна О.М., Рижаков Д.А., Локтіонова Я.Ф., Лугіна Т.С., Коваль Т.С.
Дата публікації:

24.10.2018

Анотація (укр):

Ідентифіковано зміст і характеристики технологічної модернізації економіки країни на основі комплексної системи ризик-менеджменту, які формуються на різних рівнях (мікро-, мезо-, макрорівень) та пов'язані з реалізацією інтеграційного процесу на цих стадіях. Комплексна система ризик-менеджменту має стати важливою складовою загальної системи управління національною економікою, яка здатна підвищити результативність господарської діяльності в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища. Формування і функціонування системи управління ризиками покликано забезпечити високу ефективність прийняття управлінських рішень для досягнення стратегічних і тактичних державних цільових програм. У статті вказано на необхідність дотримання певних вимог і принципів, слідування ключовим факторам успішності при побудові та функціонуванні комплексної системи ризик-менеджменту інтегрованих структур в галузі будівництва. Наведено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження містобудівної діяльності.

Анотація (рус):

Идентифицированы содержание и характеристики технологической модернизации экономики страны на основе комплексной системы риск-менеджмента, которая формируется на разных уровнях (микро-, мезо-, макроуровень) и связана с реализацией интеграционного процесса на данных стадиях. Комплексная система риск-менеджмента должна стать важной составляющей общей системы управления национальной экономикой, которая способна повысить результативность хозяйственной деятельности в условиях неопределенности внешней и внутренней среды. Формирование и функционирование системы управления рисками призвано обеспечить высокую эффективность принятия управленческих решений для достижения стратегических и тактических целей государственных целевых программ. В статье указано на необходимость соблюдения определенных требований и принципов, следование ключевым факторам успешности при построении и функционировании комплексной системы риск-менеджмента интегрированных структур в области строительства. Приведены новые критерии оценки степени риска от осуществления градостроительной деятельности.

Анотація (англ):

The content and characteristics of the technological modernization of the country's economy based on an integrated risk management system, which are formed at different levels (micro, meso, macro level), are associated with the implementation of the integration process at all stages. Integrated risk management system should become an important part of the overall system of national economy management, which can increase the efficiency of economic activity in conditions of uncertainty of the internal and external environment. The formation and operation of the risk management system is designed to provide high-efficiency management decision making to achieve strategic and tactical government target programs. The article indicates the necessity of observing certain requirements and principles, following the key factors of success in the construction and functioning of integrated risk management system of integrated structures in the field of construction. The new criteria for assessing the degree of risk from conducting urban development activities are presented.

Література:

 1. Скопенко Н. C. Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємодії [Електронний ресурс] / Н. C. Скопенко, Н. В. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 10. – С. 4043. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_10_11
 2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин. 2-е изд. – М: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2014. – 544 с.
 3. Соскін О. Фінансово-економічні ризики розвитку України в умовах сучасної кризи / Олег Соскін // Економіка і управління. – 2009. – № 4. – С. 20-31.
 4. Рижаков Д.А. Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу [Текст] / Д.А. Рижаков // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 153 – 158.
 5. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 6. ISO/Guide 73:2009 Risk management –Vocabulary. – 2009 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en
 7. Rуzhаkovа G. Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing / G. Rуzhаkovа, D. Rуzhаkov, S. Stetsenko // Investment Management and Financial Innovations, open accessjournal, Publisher LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Sumy, 2017 (4). – P. 112-123.

 

References:

 1. Skopenko, N.C. & Andreyuk, N.V. (2013). Theoretical and methodical approaches to the definition of the risk of integration interaction [Electronic resource]. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 10, 40–43. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_10_11
 2. Shapkin, A.S. (2014). Economic and financial risks. Evaluation, management, investment portfolio. 2nd ed. Moscow, Russia: Publishing and trading corporation "Dashkov and Co", 544.
 3. Soskin, O. (2009). Financial and economic risks of Ukraine's development in the context of the current crisis. Economics and Management, 4, 20-31.
 4. Rуzhаkov, Dmуtrо. (2017). Application of ВSС-technologies for formalized mapping of features of subcontractor operations in reengineering projects. Management of Development of Complex Systems, 32, 153–158.
 5. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 6. ISO/Guide 73:2009 Risk management –Vocabulary. – 2009 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en
 7. Rуzhаkovа, G. (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing/ G. Rуzhаkovа, D. Rуzhаkov, S. Stetsenko // Investment Management and Financial Innovations. LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, (4), 112–123.