Аннотації

Автор(и):
Лі Мін
Автор(и) (англ)
Li Ming
Дата публікації:

20.03.2019

Анотація (укр):

Активні методи управління проектами стали одним з найбільш швидко зростаючих і найбільш популярних аспектів управління ІТ-проектами. Використання гнучких методів у розробці програмного забезпечення може зробити різницю між проектом, який має низькі шанси на завершення, і тим, який дасть результати дуже швидко і продовжуватиме досягати результатів з часом. Проте гнучке мислення ніколи не було призначене для обмеження лише розробкою програмного забезпечення. Застосування цієї концепції управління проектами до процесів та інших типів проектів передбачалося з самого початку. Гнучкі (Agile) методології використовують ітеративний підхід до виконання проекту. На відміну від прямолінійної каскадної моделі, гнучкі проекти складаються з декількох менших циклів – спринту. Кожен з них є проектом в мініатюрі: він має відставання і складається з етапів проектування, впровадження, тестування і розгортання в межах заздалегідь визначеного обсягу робіт. Для виконання міжнародних спільних проектів широко використовується механізм Agile – ітеративний та поступовий розвиток. Цей підхід має дуже велике значення в умовах міжнаціональних розбіжностей та знаходження виконавців проекту в різних країнах, зокрема при виконанні спільних наукових досліджень для підприємств-замовників.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Active project management techniques have become one of the fastest growing and most popular aspects of IT project management. Using flexible methods in software development can make a difference between a project that has a low chance of completion, and those that will give results very quickly and continue to achieve results in time. However, flexible thinking has never been intended to restrict only the development of software. Applying this concept of project management to processes and other project types is anticipated from the outset. Agile methodologies use an iterative approach to project implementation. In contrast to the rectilinear cascade model, flexible projects consist of a few smaller cycles of sprint. Each of them is a project in miniature: It has lag and consists of stages of design, implementation, testing and deployment within a predetermined amount of work. In order to carry out international joint projects, the Agile mechanism is widely used-iterative and gradual development. This approach is very important in terms of interethnic differences and finding project performers in different countries. In particular, in the implementation of joint scientific researches for the enterprises-customers.

Література:

References:

  1. https://www.versionone.com/pdf/state-of-agile-development-survey-ninth.pdf
  2. https://www.scrumalliance.org/scrum/media/scrumalliancemedia/ les%20and%20pdfs/state%20of%20scrum/scrum-alliance-state-of-scrum-2015.pdfhttp://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/
  3. http://www.poppendieck.com/
  4. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa730844(v=vs.80).aspx
  5. http://www.cs.utah.edu/~lwilliam/Papers/ieeeSoftware.PDF
  6. https://www.ibm.com/devops/method/content/code/practice_pair_programming
  7. http://www.pmi.org/~/media/PDF/learning/pulse-of-the-profession-2015.ashx
  8. Vandersluis, C. (2014). Apply agile methodology to non-software enterprise projects. Paper presented at PMI® Global Congress 2014—North America, Phoenix, AZ. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
  9. PMBOK® Guide – Sixth Edition (2017) / FOUNDATIONAL STANDARDS, https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards.