Аннотації

Автор(и):
Цюцюра М.І., Кулеба М.Б., Гоц В.В., Лященко Т.О.
Автор(и) (англ)
Tsiutsiura Mykola, Kuleba Mykola, Gots Vladislav, Lyashchenko Tamara
Дата публікації:

05.03.2019

Анотація (укр):

Наведено загальні підходи до використання інформаційних технологій щодо оцінювання знань студентів під час дистанційного навчання на основі хмарних обчислювальних технологій. Визначено роль інформаційних технологій у сучасному навчальному процесі. Зазначено, що сьогодні українська освіта залишається на етапі реформування, а зміни, які відбуваються в організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти, спрямовані на впровадження компетентнісного підходу. Наведено визначення понять “цифрова компетентність”, “інформаційна та цифрова компетентність”. Проведено аналіз Закону України «Про освіту» щодо реалізації режиму дистанційного навчання. Охарактеризовано механізм використання хмарних обчислювальних технологій для оцінювання знань студентів у процесі дистанційного навчання, наведено переваги технології хмарних обчислень. Розглянуто використання технологій Google і хмарних обчислень під час навчального процесу відповідно до режиму дистанційного навчання.

Анотація (рус):

Раскрыты общие подходы к использованию информационных технологий в оценке знаний студентов при дистанционном обучении на основе облачных вычислительных технологий. Определена роль информационных технологий в современном учебном процессе. Отмечено, что сегодня украинское образование остается на этапе реформирования, а изменения, которые происходят в организации учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях, направленные на внедрение компетентностного подхода. Приведены определения понятий “цифровая компетентность”, “информационная и цифровая компетентность”. Проведен анализ Закона Украины «Об образовании» по реализации режима дистанционного обучения. Охарактеризованы механизм использования облачных вычислительных технологий для оценки знаний студентов при дистанционном обучении, приведены преимущества технологии облачных вычислений. Рассмотрено использование технологий Google и облачных вычислений во время учебного процесса в соответствии с режимом дистанционного обучения.

Анотація (англ):

In this article general approaches to the usage of information technologies in the students` knowledge evaluation during distance learning based on cloud computing technologies are revealed. The role of information technologies in the modern learning process is defined. It is pointed out that nowadays the Ukrainian education stays on the stage of reformation. It is remarked that the changes which take place in the organization of teaching and educational process in higher education establishments are directed to the implementation of the competence-based approach. The definitions of notions `digital competence` and `informational and digital competence` are given. The analysis of the Law of Ukraine `About Education` concerning implementation of the distant study mode is performed. The mechanism of the usage of cloud computing technologies in order to evaluate students` knowledge during distance learning is described; it is paid attention to the advantages of cloud computing technologies. The usage of Google-services and cloud computing technologies during the educational process according to the distant study mode is considered.

Література:

 1. Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті: Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. – Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. – 72 c.
 2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Захарова Г.И. Информационные технологи в образовании [Текст]: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2003. – 112 с.
 4. Значенко О.П. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / О.П. Значенко. – К., 2005. – 24 с.
 5. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. / О.М. Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дубук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 296 с.
 6.  Кореспондент.net [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.korrespondent.net/business/web/1431050-auditoriya-poshtovogo-servisu-novogo-pokolinnya-vid-microsoft-perevishchila-25-mln-osib
 7. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/2HwQBLq
 8. Освіта на основі життєвих навичок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
 9. Скільки часу діти проводять перед екраном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/03/150329_children_screens_she
 10. Скільки часу проводить людина в Інтернеті: показова статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://narodna-pravda.ua/2018/06/04/skilki-chasu-lyudina-provodit-v-interneti-pokazova-statistika/
 11. Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльності : Методичні рекомендації / Ю.Г. Носенко, М.В. Попель, М.П. Шишкіна / За ред. М.П. Шишкіної. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. – 73 с.
 12. ISO/IEC 17788:2014(Е) Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary. – First edition 2014-10-15. – 2014. – 16 p.
 13. The NIST Definition of Cloud Computing:  NIST Special Publication 800-145, 7 pages (September 2011). – [Electronic resource]. – Access mode : http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (Date of application 24.10.2018).

 

References:

 1. Vakaliuk, T.A. (2016). Cloud technologies in education: Educational and methodical manual for students of the Faculty of Physics and Mathematics. Zhytomyr: vyd-vo ZhDU, 72.
 2. The Law of Ukraine On Education [Electronic resource]. Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Zaharova, G.I. (2003). Information technology in education [Text]: a manual for students of higher pedagogical educational institutions. Moscow: Academy, 112.
 4. Znachenko, O.P. (2005). Formation of informational culture of future teachers of humanitarian disciplines [Text]: the author's abstract of the dissertation for obtaining a scientific degree of PhD (Eng.): special 13.00.04. – Kyiv, 2005. – 24 р.
 5. Tomashevskyi, O.M., Tsehelyk, H.H., Viter, M.B., Dubuk, V.I. (2012). Information Technology and Business Process Modeling: Teaching. Manual. Kyiv: TsUL, 296.
 6. Correspondent.net [Electronic resource]. Access mode:https://ua.korrespondent.net/business/web/1431050-auditoriya-poshtovogo-servisu-novogo-pokolinnya-vid-microsoft-perevishchila-25-mln-osib
 7. New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming the Ukrainian School [Electronic Resource]. – Access mode: https://bit.ly/2HwQBLq
 8. Life-based education [Electronic resource]. Access mode: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
 9. How long does the child spend before the screen [Electronic resource]. Access mode: https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/03/150329_children_screens_she
 10. How long does a person spend on the Internet: display statistics [Electronic resource]. Access mode: https://narodna-pravda.ua/2018/06/04/skilki-chasu-lyudina-provodit-v-interneti-pokazova-statistika/
 11. Cloud services and technologies in scientific and pedagogical activity: Methodical recommendations. (2016) //
   Yu.H. Nosenko, M.V. Popel, M.P. Shyshkina / Za red. M.P. Shyshkinoi. Kyiv: IITZN NAPN Ukrainy, 73.
 12. ISO/IEC 17788:2014(Е) Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary.  First edition 2014-10-15, (2014), 16.
 13. The NIST Definition of Cloud Computing:  NIST Special Publication 800-145, 7 pages (September 2011). – [Electronic resource]. – Access mode : http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (Date of application 24.10.2018).