Аннотації

Автор(и):
Мальцев, А.С., Крамський С.О.
Автор(и) (англ)
Maltsev Anatoly, Kramskiy Sergiy
Дата публікації:

08.10.2019

Анотація (укр):

Розглянуто проблемні аспекти управління проєктами. Дослідження присвячено питанням оптимізації екіпажу судна (команди проєкту) на базисі методу імітаційного моделювання. В рамках запропонованого підходу розроблено модель формування екіпажу судна ‒ проєктної команди, що дає змогу визначити її склад, найбільш придатний і стійкий (збалансований) для управління конкретним проєктом з точки зору його компетентності, взаємодоповнюваності членів екіпажу на судні (синергізму) та його психологічних особливостей. Цифрове моделювання не можна розглядати як спробу копіювати за допомогою обчислювальної машини щохвилинну і добову зміну реальної ситуації, що виникає при груповій взаємодії. Розроблено модель оптимізації чисельності суднового екіпажу на базисі імітаційного моделювання поведінки системи «людина ‒ машина ‒ організація» в процесі реалізації проєктів.

Анотація (рус):

Рассмотрены проблемные аспекты управления проектами. Исследование посвящено вопросам оптимизации экипажа судна (команды проекта) на базисе метода иммитационного моделирования. В рамках предложенного подхода разработана модель формирования экипажа судна ‒ проектной команды, которая позволяет определить её состав, наиболее подходящий и устойчивый (сбалансированный) для управления конкретным проектом с точки зрения его компетентности, взаимодополняемости членов экипажа на судне (синергизма) и его психологических особенностей. Цифровое моделирование нельзя рассматривать как попытку копировать с помощью вычислительной машины поминутную и суточную смену реальной ситуации, возникающей при групповом взаимодействии. Разработана модель оптимизации численности судового экипажа на базисе имитационного моделирования поведения системы «человек ‒ машина ‒ организация» в процессе реализации проектов.

Анотація (англ):

In the article, the authors examined the problematic aspects of project management; the study focuses on the optimization of the crew of the vessel – the project team based on the simulation method. Within the framework of the approach proposed by the authors, a model has been developed for the formation of the crew of the vessel – the project team, which allows one to identify its composition, the most suitable and stable (balanced) for managing a specific project in terms of its competence, complementarity of crew members on the vessel (synergism) and its psychological characteristics. Digital modeling cannot be considered as an attempt to copy the per-minute and daily change of a real situation arising from group interaction using a computer; high tension in the work of individual functional groups of the project should be attributed; total duration of the project; load factors of certain types of equipment for the organization. A model has been developed for optimizing the number of ship crews on the basis of simulation modeling of the behavior of the “man-machine-organization” system in the process of project implementation.

Література:

 1. Захарченко, О.В. Формування команди реалізації проєкту на базисі імітаційної моделі / О.В. Захарченко, М.Ю. Захарченко // Mат. міжнар. наук.-практ. конф. "присвячена пам’яті проф. Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С." Збiрник мат. тез доповідей. – О.: ОНМУ, Одеса-Стамбул, 2019. – С. 366 ‒ 369.
 2. Дорошенко, П.В. Циклічна альтернативна мережева модель оптимізації персоналу організацій на платформі імітаційного моделювання // Mат. XV міжнар. наук.-практ. конф. "Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави" Збiрн. мат. тез доповідей. – О.: ОI МАУП, ТОВ «Лерадрук», 2019. – С.188 197.
 3. Демарко, Т., Листер Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды. СПб: Символ-плюс, 2009. ‒ 256 с.
 4. Kramskiy, S. Business technologies and processes of IT-project management on the platform of simulation [Teкст] / Sergiy Kramskiy, Denis Matolikov // Управлiння розвитком складних систем. ‒ Київ: КНУБА. 2018 – 35.– C.6 12.
 5. Zakharchenko, О. The Method of project team formation on the example of the ship’s crew [Teкст] /Sergiy O. Kramskyі, Oleg V. Zakharchenko, Aleksandr V. Darushin, Olena V. Bileha, Tetiana P. Riepnova // Blue eyes intelligence Engineering and sciences publication’ for the purpose of publication in the ‘International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’ Volume-8 Issue-10, 2019. – 521-526.  DOI: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.
 6. Шахов, А.В. Формирование экипажа судна на основании имитационного моделирования / А.В. Шахов, С.А. Крамской // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №1/5 (49) Харьков: Техноцентр, 2011. ‒ С. 69 70.
 7. Чимшир, В.І. Методологія проектно-орієнтованого управління процесами соціотехнічних систем: Автореф. дис...докт. техн. наук 05.13.22 / Чимшир Валентин Іванович. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 46 с.
 8. Piterska, V. Methodological basis of innovative project-oriented organizationsmanagement / Varvara Piterska, Sergiy Kramskiy // Управлiння розвитком складних систем. ‒ Київ: КНУБА, 2017 – № 30.– C.11 20.
 9. Фесенко, Т.Г. Методологія гендерно-орієнтованого управління проектами та программами: Автореф. дис...докт. техн. наук 05.13.22 / Фесенко Тетяна Григорівна. – Одеса: ОНМУ, 2019. – 44 с.
 10. Антоненко, С.В. Концепція проектного підходу до формування екіпажів морських суден [Teкст] С.В. Антоненко, С.О. Крамський // Вісник ОНМУ: Зб. наук. праць. ‒ Вип. № 29. Одеса, 2010. ‒ С.183 188.
 11. Захарченко, О.В. Проджект менеджмент / О.В. Захарченко, С.О. Крамський: Навчальний посібник з "Менеджменту". – О.: Екологія, 2018. – 227 с.
 12. Крамський, С.О. Використання компетентнісного методу при визначенні мінімального складу екіпажу морського судна / С.О. Крамський, Л.О. Гушля // Mат. міжнар. наук.-практ. конф. "присвячена пам’яті проф. Фоміна Ю.А. і Семенова В.С." Збiрник мат. тез доповідей. – О.: ОНМУ, Одеса-Стамбул, 2019. – С.363 365.
 13. Кучеренко, В.Р. Управління проектами в підприємницьких структурах / В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко та ін. – О.: ТОВ Лерадрук, 2013. – 228 с.
 14. Крамський, С.О. Mоделі та методи формування проектної команди на прикладі екіпажу морського судна: Автореф. дис...канд. техн. наук 05.13.22 / Крамський Сергій Олександрович. – О.: ОНМУ, Полiтехдизайн, 2014. – 20 с.

References:

 1. Zakharchenko, O.V., Zakharchenko, M.Yu. (2019). Forming the team of the implementation project on the basis of the simulation model. Proc. Inter. Scient. and pract. conf. dedicated to the memory of professors Fomin Yu.Ya. and Semenov V.S.: ОNMU, Odessa (Ukraine) – Istanbul (Turkey). Pp. 366-369.
 2. Doroshenko, P.V. (2019). Cyclic alternative to the measure model for optimizing staff organization on the platform for simulation model. Proc. Coll. Scien. Mat.Int. scien.-pract. conf. "Science as a driving force of effective development state" IRAPM. Odesa: LLC "Leradruk", pp. 188-197.
 3. Demarco T., Lister, T. (2009). Pepleware: Productive project and teams. St-Peterburg: Symbol-Plus, 256.
 4. Kramskiy, S., Matolikov, D. (2018). Business technologies and processes of IT-project management on the platform of simulation. Management of Development of Complex Systems. Kyiv: KNUCA, 35, 6-12.
 5. Zakharchenko, О. (2019). The Method of project team formation on the example of the ship’s crew [Text] /Sergiy O. Kramskyі, Oleg V. Zakharchenko, Aleksandr V. Darushin, Olena V. Bileha, Tetiana P. Riepnova // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8, 10, 521-526.  DOI: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.
 6. Shakhov, A.V., Kramskoy, S.A. (2011). Formation of the crew on the basis of simulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkiv, Technocenter Publ., 1/5 (49), 69-70.
 7. Chymshyr, V.I. (2017). The methodology of project-oriented processes of socio-technical systems: DSc thesis (Eng.). 05.13.22. Оdesa: ONMU, 46.
 8. Piterska, V., Kramskiy, S. (2017). Methodological basis of innovative project-oriented organizations’ management. Management of development of complex systems, 30, 11–20.
 9. Fesenko T.G. (2019) Methodology of gender-oriented project and program management: DSc thesis (Eng.). 05.13.22. Оdesa: ONMU, 44.
 10. Antonenko, S.V. (2010). Concepts of the project approach to the forming of the ship’s crew. [Text] Bulletin of Odesa National Maritime University, ONMU, 29, 183-188.
 11. Zakharchenko, O.V., Kramskyi, S.O. (2018.) Project Management. Educational manual of "Management". Odesa: Ecology, 227.
 12. Kramskiy, S.O., Gushlya L.O. (2017).  The use of the competent method in determining the minimum composition of the crew of a vessel / Proc. Inter. Scient. and pract. conf. dedicated to the memory of professors Fomin Yu.Ya. and Semenov V.S.: ОNMU, Odessa (Ukraine) – Istanbul (Turkey), pp. 363-365.
 13. Kucherenko, V.R., Andriychenko, A.V., etc. (2013). Project management in entrepreneurial structures. Odesa: LLC "Leradruk", 228.
 14. Kramskiy, S.O. (2014). Models and methods оf forming project teams on the eхample of the crew of a ship: Ph.D. thesis (Eng.). 05.13.22. Оdessa: ONMU, 20.