Аннотації

Автор(и):
Полтораченко Н.І.
Автор(и) (англ)
Poltorachenko Natalia
Дата публікації:

18.11.2019

Анотація (укр):

Проведено аналіз сучасного стану інженерних мереж та задач, які необхідно розв'язати при їх проєктуванні. Наведено аргументи щодо актуальності сформульованої задачі. Розглянуто питання оптимізації розташування регуляторів подачі цільового продукту при проєктуванні інженерних мереж з урахуванням надійності забезпечення споживачів цільовим продуктом. Запропоновано топологічну модель території проєктування, введено функції належності, які характеризують ступінь забезпечення споживачів цільовим продуктом. При побудові математичної моделі використано підхід до оптимізації синтезу резервних інженерних мереж “у малому”, коли з критерію оптимальності виключається математичне сподівання втрат, але в систему обмежень включаються нерівності, що дозволяють перевірити систему на надійність функціонування. В роботі побудовано математичну модель задачі розміщення регуляторів, яка дає змогу використовувати апарат бульового програмування. Сформульовано умови застосування запропонованої моделі.

Анотація (рус):

Проведен анализ современного состояния инженерных сетей и задач, которые необходимо решить при их проектировании. Приведены аргументы касательно актуальности сформулированной задачи. Основной материал статьи посвящен вопросу оптимизации размещения регуляторов подачи целевого продукта при проектировании инженерных сетей с учетом надежности обеспечения потребителей целевым продуктом. Предложена топологическая модель территории проектирования, введены функции принадлежности, которые характеризуют степень обеспечения потребителей целевым продуктом. При построении математической модели использован подход к оптимизации синтеза резервных инженерных сетей "в малом", когда из критерия оптимальности исключается математическое ожидание ущерба, но в систему ограничений включаются неравенства, которые позволяют проверить систему на надежность функционирования. Построена математическая модель задачи размещения регуляторов, которая позволяет использовать аппарат булевого программирования. Сформулированы условия применения предложенной модели.

Анотація (англ):

In the article, an analysis of the current camp of engineering networks has been carried out for the tasks that are necessary for the development of projects. Arguments have been made for the urgency of formulated tasks. The main material of the article is dedicated to the supply of optimal optimization of the regulator in the supply of the whole product during the design of the engineering measure with respect to the reliability of the whole product. The topological model of the territory of the project has been constructed; functional functions have been introduced, in order to characterize the level of reliability with the product. You are encouraged mathematical model of optimizing the synthesis of redundant engineering networks “for the small”, when the mathematical expectation of loss is excluded from the optimality criterion, but the system of constraints includes inequalities that allow you to test the system for reliability. In the work was construct mathematical model of the problem of placement of regulators is constructed, which allows to use the apparatus of Boolean programming. The terms of application of the proposed model are formulated.

Література:

 1. Предун К.М. Аналіз стану інженерних мереж та можливостей їх використання для потреб теплопостачання населених пунктів України/К.М.Предун // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. –2012. – № 16. – С. 67 – 71.
 2. Василенко С.Л. Надійність і сталість систем водопостачання як складова національної та екологічної безпеки / С.Л.Василенко, В.М.Волков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. –2017. – № 28. – С. 53 – 59.
 3. Редько І.О. Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання / І.О. Редько, А.О. Редько, Ю.О. Бурда // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2019. – № 28. – С. 41 – 47.
 4. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж / В.В.Демченко // Містобудування та територіальне планування. – 2008. – № 29. – С.79 – 83.
 5. Міхайленко В.М. Застосування функціонально-динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста / В.М. Міхайленко, А.П. Анпілогов, Ю.В. Кошарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2007. – № 27 . – С. 8 – 13.
 6. Новохатній В.Г. Структурне резервування в мережах водопостачання розгалуженого типу / В.Г. Новохатній, О.В. Матяш // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2009. – № 13. – С. 34 – 41.
 7. Новохатній В.Г. Оптимізація з умов надійності розташування водоживильника в системах водопостачання / В.Г. Новохатній , О.В. Матяш // Науковий вісник будівництва. – 2007. – № 44. – С. 227 – 232.
 8. Никитенко Н.И.Метод численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена при различных режимах течения / Н.И. Никитенко, Ю.Н. Кольчик, Н.Н. Сороковая // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2015. – № 18. – С.75-84.
 9. Полтораченко Н.І. Задача розміщення в умовах невизначеності інформації / Н.І.Полтораченко // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 13. – С.126-129.
 10. Полтораченко Н.І. Нечітка багатокритеріальна задача розміщення / Н.І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 17. – С. 121-124.
 11. Полтораченко Н.І. Нечітка модельприв’язки споживачів до мереж різних категорій / Н.І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 21. – С. 145-148.
 12. ЗайченкоЮ.П. Дослідження операцій: підручник. – К., 2000. – 688 с.

References:

 1. Predun, K.M. (2012). Analysis of engineering networks and the possibility of using them in heating networks design for living areas in Ukraine. Ventilation, lighting, heating and gas supply, 16, 67 – 71.
 2. Vasilenko, S.L. (2017). Reliability and sustainability of water supply systems as a component of national and environmental safety. Problems of water supply, drainage and hydraulics, 28, 53 – 59.
 3. Redko, I.O. (2019). Improving the efficiency of district heating systems. Ventilation, lighting and heat supply, 28, 41 – 47.
 4. Demchenko, V.V. (2008). Benefits of ontological approach to dispersed modeling of engineering and transport systems. City planning and territorial planning, 29, 79 – 83.
 5. Mykhailenko, V.M., Anpilogov, J.P. & Kosharna, J.V. (2007). Implementation of functional dynamic schemes of city water supply engineering network modeling. Problems of water supply, leading away of water and hydraulics, 27, 8 – 13.
 6. Novohatny, V.G. (2009). Structural back-up in branched type of water supply. Problems of water supply, leading away of water and hydraulics, 13, 34 – 41.
 7. Novohatny, V.G. & Matyash O.V. (2007). Optimization of reliability of water feeder localization in water supply network. Scientific herald of construction, 44, 227 – 232.
 8. Nikitenko, N.I., Kolchyk, J.N. & Sorokovaya, N.N. (2015). Numerous modeling methodology for three dimensional heat exchange and mass transfer in different flow regimes. Ventilation, lighting, heating and gas supply, 18, 75 – 84.
 9. Poltorachenko, N.I. (2013). The problem of location in conditions of informational indetermination. Management of development of complex systems, 13, 126 – 129.
 10. Poltorachenko, N.I. (2014). Fuzzy multiple-criteria problem of location. Management of development of complex systems, 17, 121 – 124.
 11. Poltorachenko N.I. (2015). Fuzzy mоdel of consumers connection to the networks with different categories.  Management of development of complex systems, 21, 145 – 148.
 12. Zajchenko, Y.P. (2000). Operations research, 688.