Аннотації

Автор(и):
Шпакова Г.В.
Автор(и) (англ)
Shpakova Аnna
Дата публікації:

15.10.2019

Анотація (укр):

Розглянуто актуальні аспекти розвитку урбанізованого середовища в контексті екологізації економіки, заснованої на принципах розвитку біосферної сумісності. Проаналізовано стан сучасного мегаполісу в умовах впливу антропогенних факторів на природне середовище та зворотний вплив наслідків людської діяльності на біоту. Запропоновано зміну моделі лінійної економіки, як реалізованої в більшості галузей виробництва країни, зокрема в будівельному комплексі, на модель циркулярної економіки з її основними імперативами, зорієнтованими безпосередньо на зелене будівництво. Виокремлено вагомі аспекти екологічно орієнтованої політики, яка ґрунтується на засадах загального дотримання принципів збереження та відновлення природних ресурсів. На їх основі сформовано стратегічні умови модернізації будівельної галузі у векторі розвитку біосферосумісної економіки і запропоновано напрями практичної реалізації для будівельного девелопменту в разі започаткування реформи на базі моделі циркулярної економіки. Сформульовано стратегеми біосферосумісного будівництва. За результатами аналізу робиться висновок про термінову переорієнтацію на нові стратегеми розвитку будівельного комплексу, як одного з провідних галузевих кластерів економіки країни, з метою впровадження біосферосумісних технологій на всіх етапах створення будівельної продукції на засадах збереження та відновлення природних ресурсів.

Анотація (рус):

Рассмотрены актуальные аспекты развития урбанизированной среды в контексте экологизации экономики, основанной на принципах развития биосферной совместимости. Проанализировано состояние современного мегаполиса в условиях воздействия антропогенных факторов на природную среду и обратное влияние последствий человеческой деятельности на биоту. Предложена замена модели линейной экономики, как реализованной в большинстве отраслей производства страны, в частности в строительном комплексе, на модель циркулярной экономики с ее основными императивами, ориентированными непосредственно на зеленое строительство. Выделены весомые аспекты экологически ориентированной политики, основанной на постулатах общего соблюдения принципов сохранения и восстановления природных ресурсов. На их основе сформированы стратегические условия модернизации строительной отрасли в векторе развития биосферосовместимой экономики и предложены направления практической реализации для строительного девелопмента в случае начала реформы на базе модели циркулярной экономики. Сформулированы стратегемы биосферной совместимости строительства. По результатам анализа делается вывод о скорейшей переориентации на новые стратегемы развития строительного комплекса как одного из ведущих отраслевых кластеров экономики страны с целью внедрения биосферосовместимых технологий на всех этапах создания строительной продукции на основе сохранения и восстановления природных ресурсов.

Анотація (англ):

Actual aspects of the development of the urbanized environment in the context of greening the economy based on the principles of development of biosphere compatibility are considered. The state of a modern metropolis under the influence of anthropogenic factors on the natural environment and the inverse effect of human activities on biota are analyzed. It is proposed to replace the linear economy model, as implemented in most sectors of the country's production, in particular in the construction sector, with a model of a circular economy with its main imperatives oriented directly to green building. Significant aspects of an environmentally-oriented policy based on the postulates of general observance of the principles of conservation and restoration of natural resources are highlighted. Based on them, the strategic conditions for the modernization of the construction industry in the vector of development of a biosphere-compatible economy are formed and the directions of practical implementation for construction development are proposed in the event that a reform based on the circular economy model is launched. The strategies of biosphere compatibility of construction are formulated. Based on the results of the analysis, a conclusion is drawn about a speedy reorientation to new strategies for the development of the construction industry as one of the leading industry clusters of the country's economy with the aim of introducing biosphere-compatible technologies at all stages of creating construction products based on the conservation and restoration of natural resources.

Література:

 1. Стівен Р. Манн. Теорія хаосу і стратегічна думка. DOI: https://archive.org/stream/ 1992Mann/1992%20mann_djvu.txt (дата звернення: 12.01.2020).
 2. Цигичко С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2012. ‒ 146 с. ISBN 978-966-695-276-2.
 3. Цигичко С. П. Архітектурна екологія як засіб забезпечення сталого розвитку сучасних міст. Коммунальное хозяйство городов : научн.-техн. сб. Київ, 2009.‒ Вып. 90. ‒С. 21 – 25.
 4. Кизима Р А., Єгоркіна Л. А., Веремеєнко С. І., Доманський  Г. В., Яковчук В. В. Екологія в будівництві : навч. посіб. Харків: Бурун Книга, 2007. 224 с.
 5. Міжнародний союз архітекторів ЮНЕСКО. DOI: https://en.unesco.org/partnerships/non-governmental-organizations/ international-union-architects (дата звернення: 12.01.2020).
 6. Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Строительная экология : уч. пос. ‒ Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. ‒ 320 с.
 7. Тетиор А. Н. Архитектурно-строительная экология: задачи и составные части. Бюллетень строительной техники. Москва, 1997. №12. – С. 10–12.
 8. OECР. Стан справ з розширеною відповідальністю виробників, можливостями і проблемами: проблемний документ Глобального форуму з навколишнього середовища, Токіо, 17–19 червня 2014 р. URL: http://www.oecd.org/environment/waste/Global%20Forum% 20Tokyo%20 Issues%20Paper%2030-5-2014.pdf.
 9. Системы сертификации зеленого строительства. Сайт компанії Commercial Property. DOI: https://commercialproperty.ua/cp-articles/sistemy-sertifikatsii-zelenogo-stroitelstva (дата звернення: 12.01.2020).
 10. Смовженко Т. С., Скринник З. Е. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посіб. ‒ Київ : УБС НБУ, 2015.‒  609 с. ISBN 978-966-484-240-9.
 11. Мохан Мунасингхе Треугольник устойчивого развития. DOI: https://www.researchgate.net/publication/ 295539679_Sustainable_Development_Triangle. (дата звернення: 12.01.2020).
 12. Ступень М., Казьмір Л. Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні. Ukrainian journal Економіст. Електронний журнал. 2016. Вип. 5. С. 53 – 56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_5_19
 13. Крис Дедикоат. Кругова економіка: що це значить, як туда добратися. DOI: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-importance-of-a-circular-economy. (дата звернення: 12.01.2020).
 14. Магдалена Пичлак. Круговая экономика – концептуальная модель. DOI: https://www.researchgate.net/publication/ 327693839_Circular_economy-A_conceptual_model. (дата звернення: 12.01.2020).
 15. Євдокимов Віктор, Олійник Оксана, Ксендзюк Валентина, Сергієнко Лариса. Кругова економіка як альтернативна екологічно орієнтована економічна концепція для України. Економіста, 2018, №3. С. 347-362. URL: http://www.ekonomista.info.pl/ ?rok=2018&nr=3&t=2&lang=1. (дата звернення: 12.01.2020).
 16. Орловська Ю. В., Яковишина Т. Ф., Орловський Є. С. Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронний журнал. 2014. Вип. 5(05). С. 365 – 371. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/70.pdf. (дата звернення: 12.01.2020).
 17. Шпакова Г. В. Шляхи і можливість переробки будівельних відходів в Україні. Будівельне виробництво. ‒ Київ, 2012. Вип. №54. ‒ С. 22 – 25.
 18. Шпакова Г.В. Планувально-технологічна концепція одно- та багатоядерних будівельних об’єктів багатофункціонального призначення на принципах модульності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Київ, 2019. Вип.39. Частина 1. С. 190-196. ISBN 978-617-7748-27-3
 19. Загорський В.С. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-економічних систем: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с. ISBN 978-617-644-042-0.

References:

 1. Мann, Steven R. (1992). Chaos Theory and Strategic Thought [electronic source]. DOI: https://archive.org/stream/ 1992Mann/1992%20mann_djvu.txt
 2. Tsigichko, S.P. (2012). Ecology in architecture and urban planning: textbook. Kharkiv: KhNAMG, 146.
 3. Tsigichko, S.P. (2009). Architectural ecology as a means of ensuring sustainable development of modern cities. Utilities of cities, 90, 21 25.
 4. Kizima, R.A. (2007). Ecology in construction: textbook. Kharkiv: Burun Book, 224.
 5. International Union Of Architects. Unesco [electronic source]. DOI: https://en.unesco.org/partnerships/non-governmental-organizations/ international-union-architects.
 6. Peredelsky, L.V., Prikhodchenko, O.E. (2003). Construction ecology. Rostov-on-Don: Phoenix, 320.
 7. Tetior, A.N. (1997). Architectural and Construction Ecology: Problems and Components. Bulletin of construction machinery, 12, 10 12.
 8. OECD. (2014). The State of Play on Extended Producer Responsibility, Opportunities and Challenges: Issues Paper of Global Forum on Environment, Tokyo, June 17–19, 2014 [electronic source]. URL: http://www.oecd.org/ environment/waste/Global%20Forum%20Tokyo%20 Issues%20Paper%2030-5-2014.pdf.
 9. Certification systems for green building. Commercial Property WebsiteCommercial Property [electronic source]. DOI: https://commercialproperty.ua/cp-articles/sistemy-sertifikatsii-zelenogo-stroitelstva.
 10. Smovzhenko, T.S., Skrynnyk, Z.E. (2015). The Ukrainian person in the European world: dimensions of identity. Kyiv: NBU NBU, 609.
 11. Mohan, Munasinghe. Sustainable Development Triangle [electronic source]. DOI: https://www.researchgate.net/publication/ 295539679_Sustainable_Development_Triangle.
 12. Stupen, M., Kazmir, L. (2016). Institutional aspects of greening of agricultural land use in Ukraine. Ukrainian journalist Economist, 5, 53– 56. [electronic source]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_5_19
 13. Dedicoat, Chris. (2016). Circular economy: what it means, how to get there [electronic source]. DOI: https://www.weforum.org/ agenda/2016/01/the-importance-of-a-circular-economy.
 14. Pichlak, Magdalena. Circular economy-A conceptual model [electronic source]. DOI: https://www.researchgate.net/ publication/327693839_Circular_economy-A_conceptual_model.
 15. Ievdokymov, Viktor, Oliinyk, Oksana, Ksendzuk, Valentyna, Sergiienko, Larysa. (2018). Circular Economy as an Alternative Environment Oriented Economic Concept for Ukraine. Ekonomista [electronic source], 3, 347-362. URL: http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2018&nr=3&t=2&lang=1.
 16. Orlovskaya, Yu.V., Yakovyshina, T.F., Orlovsky, E.S. (2014). Green building as a component of the EU policy on circular economy development. Eastern Europe: Economics, Business and Management, 5 (05), 365–371. [electronic source].URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/70.pdf.
 17. Shpakova, Н.V. (2012). Ways and Possibility of Recycling Construction Waste in Ukraine. Construction production, 54, 2225.
 18. Shpakova, Н.V. (2019). Planning and technological concept of single and multi-core multifunctional construction objects based on modularity principles. Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations, 39/1, 190 – 196.
 19. Zagorsky, V.S. (2018). Conceptual bases of formation of the system of management of sustainable development of ecological and economic systems: monograph. Lviv: LRIDO NADU, 336.