Аннотації

Автор(и):
Цюцюра М. І., Костишина Н. В., Єрукаєв А. В., Тищенко Д. О.
Автор(и) (англ)
Tsiutsiura Mykola, Kostyshynа Nataliia, Yerukaiev Andrii, Tyshchenko Dmytro
Дата публікації:

29.07.2022

Анотація (укр):

Проведено дослідження за допомогою діаграми Date flow diagramming для опису інформаційних потоків даних предметної області «Комфортне проживання в багатоквартирному будинку», де процес побудови представлений у вигляді діаграм декомпозицій і побудови контекстної діаграми 0-го рівня. Отже, діаграма DFD включає в себе такі показники комфортності: фактори комфортного проживання в мікрорайоні, фактори комфортності прибудинкової території, фактори комфортності будинку, а також фактори комфортності квартири, де проводиться опис зовнішніх сутностей (експерт, покупець, будівельна компанія) та їх вплив на всі показники комфортабельності. Далі представлено та описано вхідні й вихідні потоки даних, в яких визначається інформація і передається від джерела (процес, зовнішні сутності) до приймача (зовнішні сутності, процеси). Після побудови контекстної діаграми отримано складну систему, яка надалі представлена у вигляді ієрархії контекстної діаграми 1-го рівня, містить в собі набір чотирьох підсистем і поєднується потоками даних. Далі формуємо сховища даних (середовище, нечітка множина, норма), які є прототипом майбутньої бази даних. У результаті дослідження діаграми DFD 1-го рівня отримано: 1. визначені головні функції; 2. описані об’єкти; 3. створення ІС за допомогою сховищ даних. Після цього представлено 2-й рівень діаграми DFD, яку використано для детального опису ІС, яка надає можливість більш ґрунтовно розглянути роботу проєктованої системи «Комфортність прибудинкової території», а саме деталізація процесу нижнього рівня. Відповідно кожний процес співіснує з процесом верхнього рівня і використовуються структурні номери процесу. Деталізуємо процес діаграми DFD 1-го рівня 1.2, яка містить в собі два процеси: (1.2.1 опрацювання пішохідної доступності, 1.2.2 опрацювання рівня шуму), а також описана їєрархія вхідних та вихідних потоків даних у систему. Отже, переходимо від сховищ даних до побудови моделі бази даних, яку представимо у вигляді таких діаграм: концептуальна модель, датологічна модель та фізична модель. Першим кроком є побудова концептуального проєктування, яка описується за допомогою таблиці, що має назву «Атрибути сутностей» та «Зв’язок сутностей». Другим етапом є створення датологічної моделі на основі створених «Зв’язок сутностей», що має такі зовнішні ключі: норма, нечітка множина, лінгвістична змінна. Наступним етапом є представлення фізичної моделі, де як СУБД обрано Microsoft SQL Server і відповідно до неї вказані типи даних.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

A study was conducted using the Dataflow diagramming to describe the information flows of the subject area "Comfortable living in an apartment building", where the construction process is presented in the form of a decomposition diagram and construction of a context diagram of the 0th level. Therefore, the DFD chart includes the following indicators of comfort: 1. Factors of comfortable living in the neighborhood. 2. Factors of comfort of the house territory. 3. Factors of home comfort. 4. Factors of apartment comfort, as well as a description of external entities (expert, buyer, construction company) and their impact on all indicators of comfort. Next, we present and describe the input and output data streams in which information is determined and transmitted from the source (process, external entities) to the receiver (external entities, processes). After constructing the context diagram, we obtained a complex system, which is further presented in the form of a hierarchy of the context diagram of the 1st level and contains a set of four subsystems and is connected by data streams and form data warehouses (environment, fuzzy set, norm), which are the prototype of the future database. As a result of research of the DFD chart of the 1st level we received: 1. The main functions are defined. 2. Described objects. 3. The main data streams are defined. 3. Creating an information system using data warehouses. The following is the 2nd level of the DFD chart and we use it for a detailed description of the information system, which provides an opportunity to consider in more detail the work of the designed system "Comfort of the neighborhood", namely the detail of the lower level process. Accordingly, each process coexists with the top-level process and I use the structural process numbers. We detail the process of the DFD chart of the 1st level 1.2, which contains 2 processes: (processing pedestrian accessibility, 1.2.2 Processing noise level) and describes the hierarchy of input and output data streams into the system. Next, we move from data warehouses to building a database model, which we present in the form of such diagrams (conceptual model, data model and physical model). The first step is to build a conceptual design, which is described using a table called "Attributes of entities and the relationship of entities). The second stage is the creation of a data model based on the created "Connection of entities", and has the following external keys: (norm, fuzzy set, linguistic variable). Next, we present a physical model where Microsoft SQL Server was processed and the data types are specified accordingly.

Література:

1.     Kucherenko, E. I., Kucherenko, V. E., Glushenkova, I. S. & Tvoroshenko, I. S. (2012). Methods, models and information technologies for assessing complex statesobjects: monograph. Kharkiv: KNAMG: KNURE, 278.

2.     Luger, J. F. (2003). Artificial Intelligence: Strategies and Methods of Solutioncomplex problems. Moscow: Williams Publishing House, 864.

3.     Bodyansky, E. V. & Kucherenko, E. I. (2006). Neuro-phase models in artificial intelligence systems: textbook manual. Kharkiv: HTURE, 177.

4.     Kucherenko, E. I. (1999). Grid models in the problems of analysis of complex systems: textbook. manual for universities. Kharkiv: HTURE, 99.

5.     Gavrilova, T. A. & Khoroshevsky, V. F. (2000). Bases of knowledge of intelligent systems. Saint Petersburg: Peter, 384.

6.     Tomashevsky, V. M. (2005). Modeling of systems. Kyiv: Publishing group BHV, 352.

7.     Kucherenko, E. I. & Tvoroshenko, I. S. (2010). Applied aspects of fuzzy process modeling in complex systems. Bulletin of KHUVS, 1 (23), 127–131.

8.     Sovetov, B. Ya. & Yakovlev, S. A. (2001). Modeling of systems. Moscow: High School, 343.

9.     Methods, models and information technologies for assessing the state of complex objects: a monograph [Electronic resource]. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/29457/.

Tsiutsiura, Svitlana, Yerukaiev, Andrii & Kostyshynа, Nataliia. (2021). Use of fuzzy Petri networks for information description of the housing environment. Management of Development of Complex Systems, 45, 170–175, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.170-175.

References:

1.     Kucherenko, E. I., Kucherenko, V. E., Glushenkova, I. S. & Tvoroshenko, I. S. (2012). Methods, models and information technologies for assessing complex statesobjects: monograph. Kharkiv: KNAMG: KNURE, 278.

2.     Luger, J. F. (2003). Artificial Intelligence: Strategies and Methods of Solutioncomplex problems. Moscow: Williams Publishing House, 864.

3.     Bodyansky, E. V. & Kucherenko, E. I. (2006). Neuro-phase models in artificial intelligence systems: textbook manual. Kharkiv: HTURE, 177.

4.     Kucherenko, E. I. (1999). Grid models in the problems of analysis of complex systems: textbook. manual for universities. Kharkiv: HTURE, 99.

5.     Gavrilova, T. A. & Khoroshevsky, V. F. (2000). Bases of knowledge of intelligent systems. Saint Petersburg: Peter, 384.

6.     Tomashevsky, V. M. (2005). Modeling of systems. Kyiv: Publishing group BHV, 352.

7.     Kucherenko, E. I. & Tvoroshenko, I. S. (2010). Applied aspects of fuzzy process modeling in complex systems. Bulletin of KHUVS, 1 (23), 127–131.

8.     Sovetov, B. Ya. & Yakovlev, S. A. (2001). Modeling of systems. Moscow: High School, 343.

9.     Methods, models and information technologies for assessing the state of complex objects: a monograph [Electronic resource]. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/29457/.

Tsiutsiura, Svitlana, Yerukaiev, Andrii & Kostyshynа, Nataliia. (2021). Use of fuzzy Petri networks for information description of the housing environment. Management of Development of Complex Systems, 45, 170–175, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.45.170-175.