Аннотації

Автор(и):
Бєлов І. Д., Вабіщевич М. О., Дєдов О. П., Кривенко О. П.
Автор(и) (англ)
Belov Igor, Vabischevich Maksim, Dedov Oleg, Krivenko Olga
Дата публікації:

29.07.2022

Анотація (укр):

Випробування будівельних конструкцій та їхніх елементів є обов'язковим етапом під час їх розроблення. Це запобігатиме можливим небезпекам для людей у процесі експлуатації та обумовить позитивний імідж компанії-виробника. Випробуванням підлягає кожен параметр конструкції. Результатом випробувань є висновки і рекомендації, що підтверджуються державним сертифікатом України про відповідність до них кожного з параметрів, що досліджуються, і конструкції в цілому. Експериментальні методи дослідження роботи будь-якої конструкції відіграють важливу роль не тільки для оцінки стійкості та міцності конструкції, а також для аналізу розроблених робочих гіпотез і теорій, що використовуються. У зв’язку з необхідністю підвищення якості будівельних конструкцій, їхньої надійності та довговічності роль експериментальних методів постійно зростає. Випробування є засобом, який дає можливість отримати відомості про відповідність реальної конструкції її теоретичній моделі та за необхідності підтвердити або уточнити її розрахункові параметри. Робота присвячена аналізу випробувань експериментальних дослідних зразків профільованих настилів. Здійснено випробування листових гнутих профілів з трапецієподібними гофрами на предмет визначення стійкості та несучої спроможності сталевого профільованого листа Т153-119L-840 за трипрогоновою схемою.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Testing building structures and their elements is a mandatory step in their development. This will prevent possible dangers to people during its operation and provide a positive image of the manufacturing company. Each design parameter is subject to testing. The test results are conclusions and recommendations, confirmed by the state certificate of Ukraine on the compliance of each of the studied parameters and the whole design with it. Experimental methods for studying the operation of any structure play an important role not only for assessing the stability and strength of a structure, but also for analyzing the developed working hypotheses and used theories. The role of experimental methods is constantly increasing due to the need to improve the quality of building structures, their reliability and durability. The test is a means to obtain information about the compliance of the real design with its theoretical model and, if necessary, confirm or refine its design parameters. The work is devoted to the analysis of testing of experimental prototypes of profiled flooring. A test of bent sheet profiles with trapezoidal corrugations has been carried out to determine the stability and bearing capacity of a steel profiled sheet T153-119L-840 according to a three-span scheme.

Література:

1.     Кліменко В. З., Бєлов І. Д. Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд : підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов. Київ : Кондор, 2015. 572 с.

2.     Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости. СПб. : Изд-во Наука, 1979. 450 с.

3.     Власов В. З. Тонкостенные упругие стержни (прочность, устойчивость, колебания). Москва : Стройиздат, 1940. 276 с.

4.     Броуде Б. М. Устойчивость пластинок в элементах стальных конструкций. Москва : Машстройиздат, 1949.
240 c.

5.     Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів : підручник / за ред. Г. С. Писаренка. Київ : Вища школа, 1993. 655 с.

6.     Трубина Д. А., Кононова Л. А., Кауров А. А., Пичугин Е. Д., Абдулаев Д. А. Местная потеря устойчивости стальных холодногнутых профилей в условиях поперечного изгиба. Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014, № 4 (19). С. 116−127.

7.     Айрумян Э. Л., Беляев В. Ф., Каганов А. А., Румянцева И. А. Легкие стальные каркасы из оцинкованных гнутых профилей для одноэтажных зданий массового применения. Промышленное и гражданское строительство.2003. № 6.
C. 23 – 24.

8.     Астахов И. В. Пространственная устойчивость элементов конструкций из холодногнутых профилей. СПб., 2006. 123 с.

9.     Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів : ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009. Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. 55 с.

10.  EN 1993-1-3:2006 Eurocode 3 - Design of Steel Structures – Part 1-3: General rules. Supplementary rules for cold-formed members and sheeting (Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів).

References:

1.     Klimenko, V. S., Belov, I. D. (2015). Testing of structures, inspection and monitoring of buildings and structures: Textbook. Second edition, enlarged and revised. Kyiv: Condor-Publishing House, 572. [in Ukrainian]

2.     Timoshenko, S. P., Goodier, J. (1979). Theory of elasticity. SPb. : Nauka Publishing House, 450. [In Russian]

3.     Vlasov, V. Z. (1940). Thin-walled elastic rods (strength, stability, vibrations). M. : Stroyizdat, 276. [In Russian]

4.     Broude, B. M. (1949). Stability of plates in elements of steel structures, M. : Mashstroyizdat, 240. [In Russian]

5.     Pisarenko, G. S., Kvitka, O. L., Umansky, E. S. (1993). Resistance of materials: a textbook / ed. G. S. Pisarenko, Kyiv: Higher School, 655.

6.     Trubina, D. A., Kononova, L. A., Kaurov, A. A., Pichugin, E. D., Abdulaev, D. A. (2014). Local buckling of cold-formed steel profiles under transverse bending conditions. Construction of unique buildings and structures, 4 (19). 116-127. [In Russian]

7.     Airumyan, E. L., Belyaev, V. F., Kaganov, A. A. Rumyantseva, I. A. (2003). Lightweight steel frames made of galvanized bent profiles for single-storey buildings of mass use. Industrial and Civil Engineering, 6, 23-24. [In Russian]

8.     Astakhov, I. V. (2006). Spatial stability of structural elements from cold-formed profiles. SPb., 123. [In Russian]

9.      Guidelines for the design of building structures using thin-walled steel profiles : DSTU-N B V.2.6-87:2009. (2010). Kiev : Minregionstroy of Ukraine. 55. [in Ukrainian]

10.  EN 1993-1-3:2006 Eurocode 3 – Design of Steel Structures – Part 1-3: General rules. Supplementary rules for cold-formed members and sheeting.