Аннотації

Автор(и):
В.І.Доненко
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто питання пов’язані з формуванням науково-прикладного інструментарію моделювання та планування операційної діяльності будівельної організації на ринку будівельних послуг в умовах кризових явищ, що притаманні економіці України, із застосуванням графоаналітичного апарату, який ґрунтується на класі нечітких орієнтованих графів для підвищення якості рішень еволюційно-генетичних алгоритмів. Запропоновано автентичний алгоритм вибору одного з двох нечітких чисел.

Анотація (рус):

Рассмотрено вопрос связанный с формированием научно-прикладного инструментария моделирования и планирования операционной деятельности строительной организации на рынке строительных услуг в условиях кризисных явлений, что присущие экономике Украины, с применением графоаналитического аппарата, который основывается на классе нечетких ориентированных графов для повышения качества решений эволюционно-генетических алгоритмов. Предлагается алгоритм выбора одного из двух нечетких чисел.

Анотація (англ):

This article study addresses the issue related to the formation of scientific and application modeling tools and planning operations building organization in the market for construction services in a crisis that is inherent in the Ukrainian economy, using the graph-analytical system, which is based on the class of fuzzy directed graphs to improve the quality of solutions to evolution genetic algorithms. Propose an algorithm to select one of two fuzzy numbers.

Література:

1. Доненко В.І. Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій / В. І. Доненко // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. 03 (03). – С. 18 – 24.

2. Емельянов В.В. Теория и практика эволюционного моделирования / В.В. Емельянов, В.В. Курейчик,
В.М. Курейчик – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с.

3. Cantu-Paz E. Efficient and accurate parallel genetic algorithms. – Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2001. – 162 p.