Аннотації

Автор(и):
И.В.Меркушева
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянута проблема оптимізації інформаційної взаємодії в системах управління проектами. Намічені шляхи її вирішення, в основі яких знаходиться побудова інформаційних систем комунікативно-розподіленого управління проектами. Розроблено математичну модель інформаційної взаємодії в таких системах.

Анотація (рус):

Исследована проблема оптимизации информационного взаимодействия в системах управления проектами. Намечены пути ее решения, в основе которых лежит построение информационных систем коммуникативно-распределенного управления проектами. Разработана математическая модель информационного взаимодействия в таких системах.

Анотація (англ):

The issue of the informational interaction optimization in the project management systems is studied. The ways of its solving are outlined based on the development of the communication-distributed project management information systems. The mathematical model of the informational interaction in such systems is developed.

Література:

  1. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами /Д. Милошевич, З.Драган// Пер. с англ. Мамонтова Е. В.; Под ред. С. И. Неизвестного– М. : Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2006. – 729 с.