Аннотації

Автор(и):
В.О.Поколенко., Ю.А.Чуприна., Д.О.Приходько
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Викладено  концептуально-методичні основи,  формалізацію задачі, основні процедури побудови та розрахунку моделей організації будівництва, які  створені  за схемою сітьових моделей  та   залучають  ряд семантичних параметрів  для опису зовнішніх та внутрішніх  умов впровадження будівельного проекту. Наведено фрагменти створених на базі моделей програмних продуктів та їх застосування в практиці будівництва.

Анотація (рус):

Изложены концептуально-методические основы, формализация задачи, основные процедуры построения и расчета моделей организации строительства, которые созданы по схеме сетевых моделей и привлекают ряд семантических параметров для описания внешних и внутренних условий внедрения строительного проекта. Приведены фрагменты созданных на базе моделей программных продуктов и их приложения в практике строительства.

Анотація (англ):

Conceptually-methodical bases, formalization of task, are expounded, basic procedures of construction and calculation of models of organization building which are created on the chart of network models and attract the row of semantic parameters for description of external and internal terms of introduction of building project. Fragments over of the models of programmatic foods and their application created on a base are brought in practice of building.

Література:

  1. Млодецкий В.Р. Показатели управленческой реализуемости строительно­го проекта // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архіте­ктури.- Дніпропетровськ : ПДАБтаА, 2005.-№1-2- С.69-78.
  2. Павлов И.Д. Организационно-технологические аспекты формирования инвестиционных  программ в транспортом строительстве. // Строительство: Сб. научн. тр. ДИИТ.- Вып. 10. – Д.: 2002-С.92-102.
  3. Поколенко В.О., Ачкасов І А.,  Пан М.П. Системотехнічні підходи до формування інвестиційних програм.//Зб. наук. праць “Коммунальное хозяйство городов”. -Вып.47.- С.102-119.- Харків,2003.
  4. Саммаха Бассам. Моделирование организации строительства с помощью теории нечетких данных (в условиях смешанной   экономики  Ливана).// Фаховий збірник наукових праць “Містобудування і територіальне планування”. - Вип.20.-К.: КНУБА,2005.- С.299 - 304.