Аннотації

Автор(и):
О.Б.Данченко., А.І.Боркун., В.О.Занора
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Проведено аналіз браку виготовлення деталі нежорсткої конструкції типу «кронштейн» на Черкаському науково-виробничому комплексі «Фотоприлад» з визначенням чинників, внаслідок дії яких мала місце поява бракованих деталей, та рішень, які приймались керівництвом підприємства для зменшення кількості браку.

Анотація (рус):

В данной работе проведен анализ брака изготовления деталей нежесткой конструкции типа «кронштейн» на Черкасском научно-производственном комплексе «Фотоприбор» с определением факторов, из-за действия которых имеет место появление бракованных деталей, и решений, которые принимались руководством предприятия для уменьшения количества брака.

Анотація (англ):

The article analyses the spoilage in the manufacturing of parts for flexible cantilever-like hardware at the research and engineering complex "Fotoprylad" in Cherkasy. The analysis takes into account various spoilage-causing factors as well as the as the administrative steps aimed at spoilage reduction.

Література:

 1. Маталин А. А. Технология машиностроения: Учебник для машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» / Маталин А. А. – Л. : Машиностроение, 1985. – 496 с.
 2. Данченко О. Б. Огляд методів аналізу ризиків в проектах / О. Б. Данченко, В. О. Занора // Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва». – 2007. – №1 (21). – С. 57–64.
 3. Занора В. О. Особливості технологічних проектів виготовлення некруглих деталей з нежорсткими елементами і високими вимогами до точності взаємного розташування поверхонь / В. О. Занора, А. І. Боркун // Наука и образование – 2007 : междунар. науч.-практ. конф., 03–15 января 2007 г. : зб. матеріалів. – С. 55-56.
 4. Базров Б. М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов / Базров Б. М. – М. : Машиностроение, 2005. – 736 с.
 5. Білоусова І. М.  Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції /
  І. М. Білоусова  // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 3
  5.
 6. Бойко С. В. Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / C. В. Бойко. – К., 2005. – 21 с.
 7. Карпова Т. П. Управленческий учет /
  Карпова Т.П.  – М. : Изд-во Аудит-ЮНИТИ, 1998. – 350 с.
 8. Гарасим П. М. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення) / Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. – Тернопіль : Вид-во "Економічна думка", 2001. – 270 с.
 9. Данченко О. Б. Підходи до класифікації ризиків в проекті / О. Б. Данченко, В. О. Занора // Управління проектами: стан та перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 вересня 2007 р. : зб. матеріалів. – Миколаїв, 2007. – С. 91–93.
 10. М. Е. Егоров Технология машиностроения: Учебник для вузов. Изд. 2-е, доп. / М. Е. Егоров,
  В. И. Дементьев, В. Л. Дмитриев. – М. : Высш. Ш., 1976. – 534 с.
 11. Машина Н. І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник / Машина Н. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
 12. Пушкар М. С. Фінансовий облік : підручник / Пушкар М. С. – Тернопіль : Вид-во "Карт-Бланш", 2002. – 628 с.
 13. Занора В. О. Аналіз ризиків проектів виготовлення деталей на машинобудівних підприємствах / В. О. Занора, А. І. Боркун // Наука и образование без границ – 2007: междунар. науч.-практ. конф., 16–27 декабря 2007 г. : зб. матеріалів. – Софія, 2007. – С. 35.