Аннотації

Автор(и):
О.М.Донець., Т.В.Савельєва., Ю.І.Урецька
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Показано важливість впровадження міжнародних стандартів в управлінні ризиками для проектно-орієнтованих підприємств.  Запропоновано алгоритм виявлення та опису ризиків, розроблений з урахуванням вимог основних міжнародно-визнаних стандартів із ризик-менеджменту та рівня кваліфікаційної підготовки фахівців українських підприємств, містить все необхідне для використання вітчизняними підприємствами.

Анотація (рус):

Рассмотрено важность внедрения международных стандартов в управлении рисками для проектно-ориентированных предприятий и алгоритм выявления, а также описания рисков, разработанный с учетом требований основных международных стандартов по риск-менеджменту и уровня квалификационной подготовки специалистов украинских предприятий.

Анотація (англ):

Importance of introduction of international standards is examined in a risk management for the project-oriented enterprises and algorithm of exposure, and also description of risks, worked out taking into account the requirements of basic international standards from a risk management and level of qualifying preparation of specialists of the Ukrainian enterprises.

Література:

1. AS/NZS Risk Management Standart 4360 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.riskmanagement.com.au . - Назва з екрану.

2. Publications Risk Management Standart [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.airmic.com/publications - Назва з екрану.

3. Enterprise Rik Management – Integrated Framework [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.coso.org/publications.htm - Назва з екрану.

4. Стандарт ризик-менеджменту Федерації європейських асоціацій з ризик-менеджменту (Risk Management Standard, FERMA – p.6) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ferma.eu/Defaul.aspx?tabitd=195. - Назва з екрану.

5. Хохлов Н. В. Управление риском / Хохлов Н. В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с.

6. Вітлінський В.В. Економічний ризик та методи його вимірювання / Вітлінський В.В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. - К.: КНЕУ, 2000. - 354 с.

7. Немчин М.С., Хобта В.М. Використання міжнародних стандартів ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах // Сучасний стан і проблеми інвестиційного розвитку — 2008 / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. — Донецьк, ДонНТУ — 2009, с. 35-36.

8. Кевін В. Найт Стандарт ISO 31000 на управління ризиком // СТАНДАРТИЗАЦІЯ СЕРТИФІКАЦІЯ ЯКІСТЬ – 2009 - № 3, с. 6 – 8.

9. Кравченко В. Сучасні стандарти ризик-менеджменту: основа для побудови дієвої системи управління маркетинговими ризиками компанії - Маркетинг в Україні – 2007 – № 5, с. 36.

10. Старостіна А.О, Кравченко В.А. Ризик-менеджмент. Теорія і практика. К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. — 200с.