Аннотації

Автор(и):
П.А.Тесленко
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Запропоновано нелінійну модель зміни доступності управляючих факторів проектів у часі. Отримана система нелінійних диференціальних рівнянь з урахуванням опору, який чине зовнішнє середовище розвитку проекту.

Анотація (рус):

Предложена нелинейная модель изменения доступности управляющих факторов проекта во времени. Получена система нелинейных дифференциальных уравнений с учетом сопротивления, которое оказывает внешняя среда развитию проекта.

Анотація (англ):

The nonlinear model of the change to accessibility controlling factor of the project at time is offered. System of the nonlinear differential equations is received with provision for resistances, which renders the external ambience a development project.

Література:

1.Статюха Г.О. Вступ до планування оптимального експерименту: навч. посіб. / Г.О. Статюха, Д.М. Складанний, О.С. Бондаренко. — К. : НТУУ "КПІ", 2011 — 124 с.

2.Тесленко П.А. Эволюционная парадигма проектного управлення / П.А.Тесленко, В.Д. Гогунский // Управління проектами: Стан та перспективи: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції / Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. — Миколаїв : НУК, 2010. — С. 114 – 117.

3.Ярошенко Р.Ф. Моделі класу «рушійні сили - опір» в управлінні фінансуванням та впровадженням проектів / Руслан Федорович Ярошенко – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. — Київ, 2009. – 19 с.

4.Хакимзянов Г.С.,Чубаров Л. В., Воронина П. В. Математическое моделирование: В 2 ч.: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. Ч. 1: Общие принципы математического моделирования . — 148 с.

5.Гогунський В.Д. Референтна модель розвитку проектів "рушійні сили – опір" /В.Д. Гогунский, К.В. Журавльова  // Тези доповідей VІІ міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства" // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. — К.: КНУБА, 2010. — С. 67 – 68.

6.Милованов В.П. Неравновесные социально-экономические системы: синергетика и самоорганизация / В.П.Милованов. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 264 с.

7.Тесленко П.А. Проект как управляемая организационно-техническая система // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць.— Харків: НТУ "ХПІ", 2010. — № 57. — С. 198–202.