Аннотації

Автор(и):
А.О. Саінчук
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Описано життєвий цикл аутсорсингових проектів у загальному вигляді. Побудовано модель життєвого циклу генерального проекту з урахуванням життєвих циклів аутсорсингових проектів, які входять до складу генерального проекту. Відображено основні складові WBS-структури.

Анотація (рус):

Описан жизненный цикл аутсорсинговых проектов в общем виде. Построена модель жизненного цикла генерального проекта с учётом жизненных циклов аутсорсинговых проектов, которые входят в состав генерального проекта. Отображены основные составляющие WBS-структуры.

Анотація (англ):

The life cycle of the outsourcing projects are described in general.The model of the life circle of general project is built including the life cycle of the outsourcing project which are included in general project. The main components are showed in WBS.

Література:

 1. Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред.. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.
 2. Креативные технологи управления проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев и др. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.
 3. Балан О.С. Життєвий цикл інвестиційного проекту та інвестиційні рішення [Текст] / О.С. Балан // Економіка харчової промисловості. – 2012. - № 1. – С. 43-47.-[Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2012_1/st11.pdf
 4. Каленюк І.С. Особливості управління на різних фазах життєвого циклу проекту [Текст] / І.С. Каленюк, Н.І. Холявко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010. -№ 41. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_41/5.htm
 5. Мазур И.И. Управление проектами / В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге: Учебное пособие; под. общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е узд. – М.:Омега-Л, 2004. –664с.
 6. Тимофєєв В.М. Моніторинг життєвого циклу й етапів інноваційного проекту [Текст] / В.М. Тимофєєв, А.В. Косенко // Управління розвитком. 2011. № 4 (101).
  – С.54-56. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_4/u1104tym.pdf
 7. Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Н.Я. Азаров, Ф.А.Ярошенко, С.Д. Бушуев– «Саммит-Книга», 2011. – 528 с.
 8. Бондарь А.В. Жизненный цикл лизинговых проектов с позиции лиссора и рентера. [Текст] /А.В. Бондарь // Вісник Одеського національного морського університету. 2010. - №31. – С.253-263. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vonmu/2010_31/files/3123.pdf
 9. Осік О.О. Життєвий цикл проектів розвитку вищого навчального закладу [Текст] / О.О. Осік // Управління проектами та розвиток виробництва 2008. - № 2. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Uprv/2008_2/osik.pdf
 10. Разу М.А. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / М.А. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с
 11. Саінчук А.О. Аутсорсинговий проект: визначення, учасники [Текст] / Саінчук А.О. // Проблеми техніки. – 2011. - № 3. – С. 111-120
 12. Саінчук А.О. Аутсорсинговий проект: визначення, класифікаційні ознаки, життєвий цикл, продукт проекту . – С.181-182 [Текст] / Саінчук А.О. // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2012. – 260 с.