Аннотації

Автор(и):
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Розглянуто деякі задачі стратегічного управління для діяльності служб з управління персоналом державних органів.

Анотація (рус):

Рассмотрен ряд задач стратегического управления для деятельности служб из управления персоналом государственных органов.

Анотація (англ):

The article is devoted to consideration of row of tasks of strategic management for activity of services from the management by the personnel of state organs.

Література:

  1. Литягин А.А. и др. Реальное целевое управление. Практика реального внедрения и использования GOAL-технологии А. Литягина. — Альпина Паблишерз, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-1071-6.
  2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит». / за ред. д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к. е. н., доц. М.М. Шигуна. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 352 с.
  3. Управление инвестициями: В 2-х т. Т.2. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998. – 512 с.
  4. Михасюкі, Мельник А., Крупка М, Залога 3. Державне регулювання економіки: Підручник / Львівський національний університет. – Л.: Українські технології, 1999. – 256 с.
  5. Макаренко Д.И. Модели и методы стратегического управления оборонно-промышленным комплексом: автореф. дис. канд. экон. наук.: 08.00.13 / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова. ‑ М., 2006. – 23с.
  6. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 10. – С.