Аннотації

Автор(и):
О.В. Сидорчук., А.М. Тригуба
Дата публікації:

26.06.2013

Анотація (укр):

Проаналізовано стан молочарства в Україні та обґрунтовано потребу переведення системи молочарства із «наявного» стану у «бажаний» стан. Проаналізовано наукові досягнення щодо управління оцінюванням цінностей програм та означено потребу обґрунтування структури цінностей для інтегрованих програм молочарства.

Анотація (рус):

Проанализировано состояние молочного скотоводства в Украине и обоснована необходимость перевода системы молочного скотоводства с «существующего» состояния в «желаемое» состояние. Проанализированы научные достижения по управлению оценкой ценностей программ и отмечена необходимость обоснования структуры ценностей для интегрированных программ молочного скотоводства.

Анотація (англ):

The state of the dairy skotovodstvav Ukraine and the necessity of taking the system of dairy farming with the "current" state to the "desired" state. Analyzed the academic achievements in the management of programs and assessment of values noted the need to study the structure of values for integrated programs of dairy cattle. Completed painting supplies values to stakeholders integrated programs of dairy cattle and their evaluation indicated by LEDs.

Література:

  1. Про затвердження галузевої Програми розвитку молочного скотарства України до 2015 року: Наказ Міністерства аграрної політики України від 10.12.2007 р. №886/128. – Режим доступу: http:// www.ligazakon.ua.
  2. Національний проект «Відроджене скотарство». – К.: ДІА, 2011. – 44с.
  3. Сидорчук О. В. Особливості управління проектами розвитку технологічно інтегрованих систем агропромислового виробництва /Сидорчук О.В., Тригуба А.М., Михалюк М.А., Рудинець М.В.// Тези доп. ІV-ї Міжн. конф. Управління проектами у розвитку суспільства: Управління проектами в умовах глобалізації знань. – К.: КНУБА, 2007. – С.137-138.
  4. Бушуев С.Д. Управління програмою інноваційного розвитку системи державних фінансів / С.Д. Бушуев, Р.Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць КНУБА. – К.: 2010. – Вип. 3. – С. 6–9.
  5. Бушуев С.Д. Креативні моделі як інструмент розвитку складних систем / С.Д. Бушуев, Р.Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць КНУБА. – К.: 2011. – Вип. 5. – С. 10-12.
  6. Чумаченко И.В. Формирование холистической ценности инновационных проектов и программ / И.В. Чумаченко, Н.В. Доценко // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2011. – №1/6 (49). – С.13-16.
  7. Управління інноваційними проектами та програмами. Методологія: Стандарт Міністерства фінансів України МФУ 75.1 – 00013480 – 29.12:2010 // http://edu.minfin.gov.ua/Pages/P2M.aspx.
  8. Руководство по управлению инновационніми проектами и програмами Р2М: т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева. – К.: Наук. Світ, 2009. – 173 с.
  9. Онищенко С.П. Структура, цель, продукт и ценность программ развития предприятий / С.П.Онищенко, Е.С. Арабаджи // Вісник Одеського національного морського університету.– 2011. – № 33. – С.175-186.
  10. Чорна М.В. Проектний аналіз: навчальний посібник / М.В. Чорна. – Харків: Консул, 2003. – 228 с.