Аннотації

Автор(и):
Л.О. Левченко., Д.С. Бєлова
Дата публікації:

26.06.2013

Анотація (укр):

Запропоновано огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства, що працює з економетричними моделями. Проаналізовано найбільш поширені економетричні моделі, методи прогнозування, зазначено їхні недоліки та переваги. Доведено необхідність застосування багатофакторної регресійної моделі як найбільш інформативної бази початкових даних для аналізу фінансового стану підприємства.

Анотація (рус):

Предложен обзор методов прогнозирования финансового состояния предприятия, работающего с економетричними моделями. Проанализированы наиболее распространенные эконометрические модели, методы прогнозирования, выделены их недостатки и преимущества. Доказана необходимость применения многофакторной регрессионной модели как наиболее информативной базы исходных данных для анализа финансового состояния предприятия.

Анотація (англ):

The article provides an overview of forecasting methods of financial condition of the company, working with econometric models. Analyzed the most common econometric models, forecasting methods, highlighting their advantages and disadvantages. The necessity of applying multivariate regression model is the most informative source data base for the analysis of the financial condition of the company was proved.

Література:

1. Азарова Л.М. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства / Л.М. Азарова, О.В  Рузакова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 172 с.

2. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посібник / В.О. Кулявець. – К.: Кондор, 2009. – 194 с.

3. Минзов А.С. Эконометрика / А.С. Минзов. – М.: Из-во МФА, 2001. – 54 с.

4. Теренчук С.А. Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності / С.А. Теренчук, Б.М. Єременко, Д.Б. Журибеда // Теорія і практика будівництва. Науково-технічний журнал. – № 5, 2009. – С. 49 – 53.

5. Антонова Л.В. Економетрика: навч. посіб. / Л.В. Антонова, О.О. Ляховець. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – 232 с.

6. Математичні методи в економіці: навчальний посібник / [І.С. Благун, В.П. Кічор, Р.В. Фещур, С.Й. Воробець]; за ред. В.П. Кічора. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 264 с.

7. Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. / Г.В. Присенко, Є.І. Равікович. – К.: КНЕУ, 2005.– 378 с.