Аннотації

Автор(и):
В.М. Степований
Автор(и) (англ)
V. M. Stepovanyy
Дата публікації:

26.12.2014

Анотація (укр):

Обґрунтовано сутність продукту інноваційного проекту із виготовлення біодизеля з ріпаку. Представлено розроблену концептуальну модель впливу чинників проектного середовища на формування властивостей продукту інноваційних проектів з виробництва біодизеля, а їх – на конфігурацію кожного такого проекту.

Анотація (рус):

Обоснована сущность продукта инновационного проекта по изготовлению биодизеля из рапса. Представлена разработанная концептуальная модель влияния факторов проектной среды на формирование свойств продукта инновационных проектов по производству биодизеля, а их – на конфигурацию каждого такого проекта.

Анотація (англ):

This paper concludes on the necessity of providing the agricultural production with synthetic fuels, first of all with biodiesel, which in prospect will replace the diesel fuel, received from petroleum, as an important engineering and technological problems and object of innovative project in the agricultural sector of Ukraine. The role and place of the product in the theory of innovation projects management is analyzed in the research. The article proves the product essence of innovative project from complex cropping and processing of rape into biodiesel as a project-oriented and organized technical-technological system that is based on a thorough logistical, technological and staffing support of production and processing processes within a single agricultural enterprise, and it is system, managed to achieve effective results - synthetic fuel receiving. Due to conducted research the developed conceptual model of product properties influence of innovative projects concerning complex cropping and processing of rape into biodiesel under the conditions of single agricultural enterprise on their configuration is presented. This model shows the influence of project environment factors on formation of product properties of innovative projects concerning the biodiesel production, these quantitative and qualitative properties – on the configuration of each project.

Література:

1. Східна інвестиційна група [Електронний ресурc].  –  Режим доступу:  http://www.shid-invest.com.

2. Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления / А.И. Алтухов // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 145.

3. Гойсюк Л. В. Економічна ефективність виробництва сировини для переробки на біопаливо / Л. В. Гойсюк // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 46.

4. Мельник Н.В. Про використання первинних джерел енергії / Н.В. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 152.

5. Чехов Р.А. Розвиток ринку дрібнонасінних олійних культур / Р.А.Чехов // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 37.

6. Танака Х. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®), третье издание Project Management Institute Inc., 2004 388 c.

7. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А.  Новиков // – М. : Синтег, 1997.

8. Бушуев С.Д. Креативные технологи управления проектами и програмами: монографія / С.Д. Бушуев. – К. : Саммит-Книга, 2010. – 768с.

9. Кононенко И.В. Методология интегрированного стратегического управления и управления проектами / И.В. Кононенко // Первая международная дискуссионная конференция «Стратегия управления предприятием в высококонкурентных условиях растущей экономики». Сборник тезисов. Киев. Супремум. 2006. - С.21-22.

10. Дружинін Є.А. Методологічні основи ризик орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм розвитку техніки: автореф. Дис… д-ра техн. наук: 05.13.22; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т".
– Х., 2006. – 34 с.

11. Рак Ю. П. Інформаційні технології як засіб реалізації інноваційних процесів при підготовці сучасного фахівця з аварійно-рятувальних робіт / Ю. П. Рак // Освіта регіону. – № 3. – 2010. – С. 215-220.

12. Сидорчук О. Особливості управління державними проектами розвитку сільськогосподарського виробництва / О. Сидорчук, А. Матвієнко // Вісник ЛьвівДАУ: Економіка АПК. — Львів: ЛьвівДАУ, 2004. — № 11 (2). – С. 415–419.

13. Sydorchuk O. Grounding of the main tasks the project management of power supply for rural power consumers / O. Sydorchuk, L. Sydorchuk, А. Tatomyr // MOTROL-2008 // Motorization and power industry in agriculture. – Volume 10. – Lublin, 2008. – р. 122-125.

14. Флис І.М. Розвиток проектів комплексної переробки сільськогосподарської сировини в господарствах / І.М. Флис // Наукові записки МГУ : збірник / під ред. д.т.н., проф. Рибака А.І. – О. : Міжнародн. гуманіт. ун-т, 2008.
– Вип. 10 : Серія «Управління проектами». – С. 92-95.

15. Flys I. Scientific and practical asrects of project management for production and reprocessing complexes / I. Flys // TEKA / Polish academy of sciences // Commission Motorization and power industry in agriculture. – Vol. XI. – Lublin, 2011. – Р. 83-91.

16. Flys І. Scientific and methodological problems in management of innovative projects creation in production and reprocessing complexes / I. Flys // MOTROL. An International Journal On Operation on Farm and Agri-Food Industry Mashinery. – Vol. 14. – No 5. – Lublin-Rzezow, 2012. – р. 57-61.

17. Степований В.М. Чинники ефективного використання ресурсів інноваційних проектів комплексного вирощування та переробки  ріпаку на біодизель / В.М. Степований // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій Матер. Між нар. наук.-практ. форуму (17-20 вересня 2013 р.). – Дубляни : ЛНАУ, 2013. – С. 174-180.

18. Ярошенко Ф. А. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: / Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев, Х. Танака //Монография. – К. : «Саммит-Книга», 2012. – 272 с.

19. Флис І.М. Властивості продукту інноваційних проектів створення виробничо-переробних комплексів / І.М. Флис // Вісник Львівського нац. аграрного у-ту : Агроінженерні дослідження. – Львів: «СПОЛОМ», 2012. - №16. – С. 26-31.

20. Флис І.М. Модель впливу властивостей продукту на ініціалізацію проекту / І.М. Флис //  Східно-Європейський журнал передових технологій. – 1/10(61)2013. – С. 119-121.

References:

1.      Eastern Investment Group [electronic resource]. – Mode of access: http://www.shid-invest.com.

2.      Altukhov, A. I. World food crisis: causes of occurrence and problems overcoming / A.I. Altukhov // Economics of APC. – 2010 . – № 6. – p. 145.

3.      Hoysiuk, L. V. Economic efficiency of raw materials production for processing into biofuel / L.V. Hoysiuk // Economics of APC. – 2010 . – № 6. – P. 46.

4.      Melnyk, N. V. On the of primary energy sources usage / N.V. Melnyk // Economics of APC. – 2010 . – № 1. – P. 152.

5.      Chekhov, R. A. The development of small grain market of oilseeds / R.A.Chehov // Economics of APC. – 2010. – № 10. - P. 37.

6.      Tanaka, Kh. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (A Guide to PMBK ®), Third Edition – Project Management Institute Inc., 2004 – 388 p.

7.      Burkov, V. N. How to manage projects / V.N. Burkov, D.A Novikov // – M: SINTEG, 1997.

8.      Bushuev, S. D. Creative technologists of projects and programs management / S. D. Bushuev. - monograph. - K.: "Summit Book", 2010. – 768p .

9.      Kononenko, I. V. Methodology of integrated strategic management and project management / I.V. Kononenko // First International Discussion Conference "Enterprise Strategy Management under highly competitive conditions of growing economy." Book of abstracts. Kiev. Supremum. 2006. – P.21–22.

10.   Druzhynin, Ye. A. Methodological bases of risk-oriented approach to the resource projects management and technology development programs: Abstract. Thesis of Dr. of Engineerinf Sciences: 05.13.22; National aerospace University named after M.Ye.Zhukovskiy "Kharkiv Aiation Institute." – Kh., 2006. – 34 p.

11.   Rak, Yu. P. Information technology as means of innovative processes realization while training of modern rescue fighting specialist / Yu. P. Rak // Education of region. – № 3. – 2010. – P. 215–220.

12.   Sydorchuk O. Peculiarities of state project management of agricultural production development/ O. Sydorchuk,
A. Matvienko / / Herald LvivSAU: Economics of APC. – Lviv : – 2004. – № 11 (2). – P. 415–419.

13.   Sydorchuk O. Grounding of the main tasks the project management of power supply for rural power consumers /
O. Sydorchuk, L. Sydorchuk, А. Tatomyr // MOTROL-2008 // Motorization and power industry in agriculture. – Volume 10.
– Lublin, 2008. – р. 122-125

14.   Flys, I.M. Development of projects of complex processing of agricultural production in the economies / I.M. Flys // Scientific notations IHU: volume / ed. prof. A. Rybak - O.: International. humanit. University Press, 2008. - Vol. 10 series "Project Management". P. 92-95.

15.   Flys, I. Scientific and practical asrects of project management for production and reprocessing complexes / I. Flys // TEKA / Polish academy of sciences // Commission Motorization and power industry in agriculture. – Vol. XI. – Lublin, 2011.
р. 83-91.

16.   Flys, І. Scientific and methodological problems in management of innovative projects creation in production and reprocessing complexes / I. Flys // MOTROL. An International Journal On Operation on Farm and Agri-Food Industry Machinery. – Vol. 14. – No 5. – Lublin-Rzezow, 2012. – Р. 57-61.

17.   Stepovanyy, V.M. Factors of effective resource usage of innovation projects of complex cropping and processing of rape for biodiesel / V.M. Stepovanyy / / Theoretical bases and practical aspects of using resource-saving technologies to improve the efficiency of agroindustrial production and rural development Mater. International scientific-practical form (17-20 September 2013). Lviv: LNAU, 2013. P. 174-180.

18.   Yaroshenko, F. A. Innovative projects and programs management based on a system of knowledge R2M: /
F. A. Yaroshenko, S. D. Bushuyev, Kh. Tanaka // Monograph. - K.: "Summit-Book", 2012. - 272.

19.   Flys, I. M. Peculiarities of innovative projects product of production-processing systems creation / I.M. Flys // Herald of Lviv National Agrarian  Univ: Agri-engineering researches. Lviv "SPOLOM", 2012. - № 16. - P. 26-31.

20.   Flys, I. M. Model of product properties influence on project initialization / I.M. Flys // East European Journal of advanced technology. 1/10 (61) 2013. P. 119-121.