Аннотації

Автор(и):
І.І. Карпенко
Дата публікації:

26.12.2014

Анотація (укр):

Розглянуто проблему оптимізації виробничої програми за допомогою методів теорії нечітких множин. Наведено приклад нечіткої лінійної оптимізаційної моделі виробничої програми підприємства із гнучкими обмеженнями виробничих ресурсів. Обґрунтовано необхідність і доцільність впровадження в практику роботи підприємств даної моделі.

Анотація (рус):

Рассмотрена проблема оптимизации производственной программы предприятия с использованием методов теории нечетких множеств. Приведен пример нечеткой линейной оптимизационной модели производственной программы предприятия с гибким ограничением производственных ресурсов. Обоснована необходимость и целесообразность внедрения в практику роботы предприятий данной модели.

Анотація (англ):

The article is devoted to the review of existing and development of new approaches to optimization of production plans of industrial enterprises. It were done analyses of advantages and disadvantages of optimization by one criterion of the production program of the industrial enterprise. The problem of optimization’s enterprise’s production program by means of fuzzy sets theory methods is considered in the article. The fuzzy logic methods for constructing the model of production program of the industrial enterprise are adapted. It were developed methodical fundamentals of fuzzy linear optimization of intra-industrial plans of the industrial enterprise. Fuzzy linear optimization’s model of the enterprise’s production program is considered as an example. The model of mathematical optimization of production plan, when unit’s standard costs and restrictions on inventory are set as fuzzy numbers, is developed. The necessity and expediency of introduction in practice of their work for this model are substantiated.

Література:

1.     Глушков В.М. До питання про системну оптимізацію в багатокритеріальних задачах лінійного програмування [Текст] / В.М. Глушков // Кібернетика – 1982. – №3 – С. 3 – 8.

2.     Zadeh L.A. Computing With Words. Principal Concepts and Ideas.// Berlin: Springer - 2012.

3.     Орлов О. І. Планування діяльності підприємства. / О.І. Орлов – Л.: "Регрес". – 2002. – 139 с.

4.     Сявавко М.С. Лінійні моделі виробництва за умов нечіткої вхідної інформації [Текст] / М. С. Сявавко // Вісник Львівського національного університет, 2005.– №34 – С. 552-561.

References:

1.     Glushkov, V. M. (1982). To issue of system optimization in multiobjective problems linear programming. Cybernetic : 3, 8.

2.     Zadeh, L. A. (2012). Computing With Words. Principal Concepts and Ideas // Berlin: Springer.

3.     Orlov, O. I. (2002). Planning for businesses – 139.

4.     Syavavko, M. S. (2005). Linear models of production in terms of fuzzy input information. News of LNU : 34, 552-561.