Аннотації

Автор(и):
Рибак А.І., Азарова І.Б.
Автор(и) (англ)
Rybak Anatoly, Azarova Irina
Дата публікації:

09.10.2015

Анотація (укр):

Системами управління проектами, які здатні найрезультативніше відповідати на виклики сучасної економіки, багато фахівців вважають системи, що базуються на ціннісно-орієнтованому підході. У сучасних наукових розробках і стандартах з управління проектами достатньо мало уваги було приділено оцінці цінностей, які не можуть бути виражені фінансово, покладаючи це на власний розсуд проектних менеджерів. Тому у статті розглянуто методику досягнення максимальної цінності інвестиційно-будівельних житлових проектів на базі стейкхолдер-підходу. Цінність виражена не тільки у фінансових аспектах, а розглянута для усіх стейкхолдерів проекту через балансування їх інтересів протягом усього життєвого циклу проекту і збудованого житла. Запропонована модель ціннісно-орієнтованого управління на основі стейкхолдер-підходу дозволяє визначати цілі не тільки стосовно фінансових показників, а й забезпечувати баланс інтересів усіх стейкхолдерів проекту.

Анотація (рус):

Системами управления проектами, которые способны наиболее результативно отвечать на вызовы современной экономики, многие специалисты считают системы, основанные на ценностно-ориентированном подходе. В современных научных разработках и стандартах по управлению проектами достаточно мало внимания было уделено оценке ценностей, которые не могут быть выражены финансово, возлагая это на усмотрение проектных менеджеров. Поэтому в статье рассмотрена методика достижения максимальной ценности инвестиционно-строительных жилищных проектов на базе стейкхолдер-подхода. Ценность выражена не только в финансовых аспектах, а рассмотрена для всех стейкхолдеров проекта через балансировку их интересов в течение всего жизненного цикла проекта и построенного жилья. Предложенная модель ценностно-ориентированного управления на основе стейкхолдер-подхода позволяет определять цели не только по финансовым показателям, но и обеспечивать баланс интересов всех стейкхолдеров проекта.

Анотація (англ):

Project management systems that are able to more effectively meet the challenges of today's economy, many experts believe the system, based on the value-oriented approach. In modern scientific development and standards of project management rather little attention was paid to the assessment of the values that cannot be expressed financially, assigning it to the discretion of the project managers. It was found that the system of management of housing projects needs improvement in its transfer of emphasis from ensuring maximization of profit builders in striving to achieve the results of the project value for all its stakeholders and for the entire life cycle. Therefore, the article describes how to maximize the value of investment and construction of housing projects on the basis of stakeholder approach. Value is expressed not only in financial aspects and reviewed the project for all stakeholders through the balance of their interests throughout the lifecycle of the project and built houses. The proposed model is a value-oriented management, based on stakeholder-approach allows you to define the target not only financial indicators, and to ensure a balance of interests of all stakeholders of the project.

Література:

 

 1. Матеріали сайту Державної служби статистики. «Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2014 році» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ukrstat. org/uk/operativ/operativ2014/bud/ovb_reg/ovb_reg_u/ovb_regm_2014_u. htm
 2. Рибак А. І., Азарова І. Б. Аналіз ризиків будівельних проектів у галузі житлового будівництва // Вісник НТУ «ХПІ» №3(1046) – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 3-7.
 3. Азарова І. Б. Управління ризиками проектів у галузі житлового будівництва [Текст] / І. Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №23. – С. 12-21.
 4. Рибак А. І., Азарова І. Б. Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Державні програми та фінансування [Текст] / А. І. Рибак, . І. Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2014. –№17 – С. 52-59.
 5. Рибак А. І., Азарова І. Б. Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Ринковий механізм фінансування [Текст] / А. І. Рибак, І. Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №. 18 – С. 88-97.
 6. Лаврененко В. В. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти [Текст] / В. В. Лаврененко // Вчені записки : зб. наук. праць. / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 139–144.
 7. Дюкова,  О. М. Управление развитием недвижимости: учебное пособие/ О. М. Дюкова, Н. И. Пасяда. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 100 с.
 8. Мазур, И. И. Девелопмент недвижимости. Справочник для профессионалов/ И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. – М. : Елима; Омега-Л, 2009. – 1035 с.
 9. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ: ДБН В. 1. 2-14-2009 [Електроний ресурс] // Сайт компанії Експерт – 463. – Режим доступу:http://expert-436. info/wp-content/uploads/2012/09/dbn_v. 1. 2-14-2009_. doc
 10. Про віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи поточного ремонту: Лист N 9/9-1056, 15. 07. 2009 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України [Електронний ресурс] // Матеріали сайту «Закон і норматив». – Режим доступу: http://www. zakon-i-normativ. info/index. php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=526902&menu=654504
 11. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт: ДБН В. 3. 2-2-2009 [Електронний ресурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України. – Офіц. сайт – Режим доступу: http://www. minregion. gov. ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/DBN_V. 3. 2_2_2009. pdf

References:

 

 1. The volume of construction works by region in 2014 [electronic source].  http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/bud/ovb_reg/ovb_reg_u/ovb_regm_2014_u.htm.
 2. Rybak, А.І., Аzarova, І.B. (2014). Risks analysis of projects in housing building. Vistnyk NTU «KPІ». Kharkiv: NTU «KPІ», 3(1046), 3-7.
 3. Аzarova, І.B. (2015) Risk management projects in housing. Management of Development of Complex Systems, (23),
  12-21.
 4. Rybak, А.І., Аzarova, І.B (2014). Analysis of mechanisms of financing of build projects is in industry of housing building. Government programs and financings. Management of Development of Complex Systems, (17), 52–59.
 5. Rybak, А.І., Аzarova, І.B (2014). Analysis of mechanisms of financing of build projects is in industry of housing building. Market mechanism of financing. Management of Development of Complex Systems, (18), 88–97.
 6. Lavrenenko, V.V. (2012) Value-oriented business management: resource aspects // Scientists note: Coll. Science. Works. (14 p.2), 139–144.
 7. Dukova, O.M.& Pasyada, N.I. (2009) Management of real estate development: a training manual. SPb., Russia: Publishing house SPSUEF, 100.
 8. Mazur, I.I. & Shapiro, V.D. (2009). Real Estate Development. Directory of professionals. Moscow, Russia: Elim; Omega-L, 1035.
 9. General principles of reliability and constructive safety of buildings, structures and foundations: DBN V.1.2-14-2009 [electronic source]. -  http://expert-436.info/wp-content/uploads/2012/09/dbn_v.1.2-14-2009_.doc
 10. About placing construction works before major or routine maintenance: Letter N 9 / 9-1056, 15.07.2009 Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine [electronic source]. - http://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=526902&menu=654504
 11. Residential homes. Reconstruction and overhaul: DBN V.3.2-2-2009 [electronic source]. - http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/DBN_V.3.2_2_2009.pdf