Аннотації

Автор(и):
Юзевич В.М., Крап-Спісак Н.П.
Автор(и) (англ)
Yuzevych V., Кrар-Spisak N.
Дата публікації:

19.10.2015

Анотація (укр):

На сучасному ринку туристичних послуг виникла необхідність у використанні метрологічних чисел для коректного забезпечення споживачів необхідною інформацією. Відбір і впорядкування інформації пов’язані з аналізом невизначеностей (неозначеностей) щодо оцінювання потоків туристів, а також з розв’язком і трактуванням результатів відповідних метрологічних задач. В системі управління проектами для прогнозування кількості туристів використовують метрологічні числа. Метрологічні числа – це основні числа прикладних математичних досліджень, які записують як середньостатистичне значення кількості туристів та значення абсолютної ∆х похибки, за якими із заданою ймовірністю P знаходять похибку результатів вимірювання. Для прогнозування кількості туристів використовують перше та друге наближення. Прогнозування кількості туристів дає можливість визначати число туристів на певну кількість років дослідження із урахуванням основних факторів впливу.

Анотація (рус):

На современном рынке туристических услуг возникла необходимость в использовании метрологических чисел для корректного обеспечения потребителей необходимой информацией. Отбор и составление информации связаны с анализом неопределенностей по оценке потоков туристов, а также с решением и трактовкой результатов соответствующих метрологических задач. В системе управления проектами для прогнозирования количества туристов используют метрологические числа. Метрологические числа это основные числа прикладных математических исследований, которые сохраняются в виде среднестатистического значения количества туристов и значения абсолютной погрешности, с помощью которых с заданной вероятностью P находят погрешность результатов измерения. Для прогнозирования количества туристов используют первое и второе приближения метрологических чисел. Прогнозирование количества туристов дает возможность определять потоки туристов на определенное количество лет исследования, учитывая основные факторы влияния.

Анотація (англ):

At the modern market of tourist services there was a necessity for the use of metrology numbers for the correct providing of consumers necessary information. A selection and drafting of information are related to the analysis of неопределенностей as evaluated by the streams of tourists, and also with a decision and interpretation of results of corresponding metrology tasks. In control system projects for prognostication of amount of number of tourists are use metrology numbers. Metrology numbers it is basic numbers of the applied mathematical researches, that is saved in the average value of amount of tourists and value of the absolute Х error, in that with the set probability of P we find the error of measuring results. For prognostication of amount of tourists use the first and second approaching. Prognostication of amount of tourists gives an opportunity to determine the number of tourists on the determined amount of research years.

Література:

 

 1. Засименко В. М. Основи теорії планування експерименту / В. М. Засименко. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 205 с.
 2. Кондратов В. Т. Проблема роботи з метрологічними числами – проблема, яка поєднує метрологію, інформатику і обчислювальну техніку/ В. Т. Кондратов // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7.
  – С. 13–22
 3. Крап Н. П. Моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел / Н.П. Крап,
  В.М. Юзевич // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Вид. НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 694. – C. 221-225.
 4. Крап Н.П. Методологія управління конфігурацією проектів засобами факторного аналізу / Н.П.Крап,
  В.М. Юзевич // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2012. – № 12. – C. 64-67.
 5. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с. ISBN 978-966-346-327-8
 6. Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень: науково-навчальне видання / С. О. Довгий ... [та ін.]/ Національна академія наук України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – К.: Азимут-Україна, 2011. –  607 с. : іл. - ISBN 9789661541251.
 7. Теория выбора и принятия решений / И. М. Макаров, Т. М. Виноградская, А. А. Рубчинский, В. Б. Соколов. – М.: Наука, 1982. – С. 328.
 8. Сахно Є.Ю., Дорош М.С., Ребенок А.В. Оцінка інформаційних потоків в системі управління проектами /
  Є.Ю. Сахно., М.С. Дорош., А.В. Ребенок // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2010.
   – № 1. – C. 79-84.
 9. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. моделі прийняття управлінських рішень / С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко.,М.І.Цюцюра // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2012. – № 9. – C. 53-58.
 10. Сайт Державного агентства України з туризму і курортів / Режим доступу: www.stat.gov.u

References:

 

 1. Засименко В. М. Основи теорії планування експерименту / В. М. Засименко. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 205 с.
 2. Кондратов В. Т. Проблема роботи з метрологічними числами – проблема, яка поєднує метрологію, інформатику і обчислювальну техніку/ В. Т. Кондратов // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7.
  – С. 13–22
 3. Крап Н. П. Моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел / Н.П. Крап,
  В.М. Юзевич // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Вид. НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 694. – C. 221-225.
 4. Крап Н.П. Методологія управління конфігурацією проектів засобами факторного аналізу / Н.П.Крап,
  В.М. Юзевич // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2012. – № 12. – C. 64-67.
 5. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с. ISBN 978-966-346-327-8
 6. Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень: науково-навчальне видання / С. О. Довгий ... [та ін.]/ Національна академія наук України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – К.: Азимут-Україна, 2011. –  607 с. : іл. - ISBN 9789661541251.
 7. Теория выбора и принятия решений / И. М. Макаров, Т. М. Виноградская, А. А. Рубчинский, В. Б. Соколов. – М.: Наука, 1982. – С. 328.
 8. Сахно Є.Ю., Дорош М.С., Ребенок А.В. Оцінка інформаційних потоків в системі управління проектами /
  Є.Ю. Сахно., М.С. Дорош., А.В. Ребенок // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2010.
   – № 1. – C. 79-84.
 9. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. моделі прийняття управлінських рішень / С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко.,М.І.Цюцюра // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2012. – № 9. – C. 53-58.
 10. Сайт Державного агентства України з туризму і курортів / Режим доступу: www.stat.gov.ua