Аннотації

Автор(и):
Гогунський В.Д., Лященко Т.О., Васильєва В.Ю
Автор(и) (англ)
Gogunsky Victor, Lyaschenko Tamara, Vasilieva Valentina
Дата публікації:

09.10.2015

Анотація (укр):

Трансформації конкурентного середовища сфери вищої освіти у напрямку створення ефективних механізмів управління науковими дослідженнями спонукає наукові колективи і окремих науковців до аналізу своєї публікаційної активності для пошуку методів покращення показників цитування наукових публікацій. У роботі виконано аналіз життєвого циклу наукових публікацій і показано, що шляху просування статей до науковців у світовій спільноті притаманні властивості марковських процесів. Розроблена модель 5А's повною мірою відображає властивості досліджуваної системи. Комунікаційні впливи змінюють ймовірності станів системи з послідовним рухом по траєкторії від відсутності інформації про публікацію до ознайомлення з нею через стан позитивного відношення до її цитування. При цьому обов'язковим станом є також негативне відношення до публікацій. Доведено, що у разі використання систем Google Scholar, ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate та ін., за активної участі авторів у розміщенні своїх публікацій збільшується частина статей, які стають доступними колегам у світовій науковій спільноті, що і є одним із чинників збільшення показників цитування.

Анотація (рус):

Трансформации конкурентной среды сферы высшего образования в направлении создания эффективных механизмов управления научными исследованиями побуждает научные коллективы и отдельных ученых к анализу своей публикационной активности для поиска методов улучшения показателей цитирования научных публикаций. В работе выполнен анализ жизненного цикла научных публикаций и показано, что продвижению статей в мировом научном сообществе присущи свойства марковских процессов. Разработанная модель 5А's в полной мере отражает свойства исследуемой системы. Коммуникационные связи изменяют вероятности состояний системы с последовательным движением по траектории от отсутствия информации о публикации к ознакомлению с ней, через состояния положительного отношения к ее цитированию. При этом обязательным состоянием является также негативное отношение к публикациям. Доказано, что при использовании систем Google Scholar, ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate и др., при активном участии авторов в размещении своих публикаций увеличивается часть статей, которые становятся доступными коллегам в научном сообществе, что и является одним из факторов увеличения показателей цитирования.

Анотація (англ):

Transformation of competitive environment of higher education in the creation of effective mechanisms of management research encourages research teams and individual researchers to analyze their activity and search methods for improvement of citations of scientific publications. The paper analyzed the life cycle of scientific publications and show that the way to promote scientific articles in the world community inherent properties of Markov processes. Application of Markov chains allows to justificate need for active participation of the authors in the distribution of its publications in different scientometric databases, repositories of scientific and social networks. Markov model to describe decomposition of scientists made certain discrete states and proposed a schematic diagram of transitions between them. The model's 5A fully reflect the properties of the system. Communication influences the probability of changing system states with consistent movement along the line from a lack of information about the publication to familiarize with it because of the positive attitude to state its citation. This is a must as well as a negative attitude to the publications. It is proved that in the case of using Google Scholar, ORCID, Mendeley, Academia, ResearchGate and other the active participation of authors in their publications available in these systems leads to an increase in the proportion of articles that are available to colleagues in the global scientific community that is becoming one of the factors of increase in citations.

Література:

 

 1. Буй, Д.Б. Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді [Текст] / Д.Б. Буй,
  А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський // Вища школа. – 2014. ‑ № 4. – С. 37 ‑40. –
  doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205.
 2. Бушуев, С. Д. Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання [Текст] / С.Д. Бушуев,
  А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський // Управління розвитком складних систем. – 2014. ‑ № 18. –
  C. 145 ‑ 152. doi.org\10.13140/RG.2.1.2196.9361
 3. Гогунский, В.Д. Наукометрические данные научного издания «Управление развитием сложных систем» [Текст] / В.Д. Гогунский, А.С. Коляда, В.А. Яковенко // Управління розвитком складних систем. – 2014. ‑ № 19. – С. 6 – 11.
 4. Бурков, В. Н. Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных [Текст] /
  В. Н. Бурков, А. А. Белощицкий, В. Д. Гогунский // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 15. – С. 134 – 139. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.3092.8087
 5. Коляда, А. С. Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных [Текст] / А. С. Коляда, В. Д. Гогунский // Управління розвитком складних систем. – 2013. ‑ № 16. – С. 96 – 99. doi.org\10.13140/RG.2.1.2668.7440
 6. Білощицький, А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій [Текст] /
  А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський, В.Д. // Інформ. технології в освіті, науці та виробництві. ‑ 2013. ‑ № 4(5). – С. 198 – 203.  ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.2631.3688.
 7. Негри, А. А. Концепция проекта агрегирующей аналитической информационной системы для работы с наукометрическими базами данных [Текст] / А. А. Негри, Е. В. Колесникова, Ю.С. Барчанова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013. ‑ № 4(5). ‑ – Одеса : АО Бахва, 2013 ‑ С. 52 – 56.
 8. Копанєва, Є. О. Національні індекси наукового цитування [Текст] / Є. О. Копанєва // Бібл. вісник. – 2012. – № 4. – С. 29 – 34.
 9. Яковенко, В. А. Scopus: поиск информации о публикациях ученых Одесского национального политехнического университета [Текст] / В. А. Яковенко, А .А. Негри, Ю. С. Борчанова // Шляхи реалізації кредитно -модульної системи організації навчального процесу: наук.-метод. семінар. ‑ № 8. ‑ Одеса : Наука і техніка, 2014.  – С. 67 – 77.
 10. Гогунський, В. Створюємо свій акаунт  “GOOGLE Академія” [Текст] / В.Д. Гогунський, О.Є. Колесніков // Вища школа. – 2014. ‑ № 9. – С. 55 ‑58. – doi.org\10.13140/RG.2.1.3253.9609.
 11. Гогунский, В. SCOPUS: знайдемо свої публикации [Текст] / В.Д. Гогунский, Д.Б. Буй // Вища шк. – 2014. ‑ № 8.
  – С. 113 ‑115. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.3647.1763.
 12. Новиков, Д. А. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой [Текст] / Д. А. Новиков, М. В. Губко // Упр. больш. сист. «Наукометрия и экспертиза в управлениинаукой». – М.: ИПУ РАН, 2013. – Спец. вып. № 44. – С. 8—13.
 13. Оборский, Г.А. Наукометрические исследования публикационной активности как составляющая инновационного развития университета [Текст] / Г.А. Оборский, В.М. Тонконогий, В.Д. Гогунский // Високі технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – 2014. ‑ № 1 (24). – С. 130‑ 138. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.1405.6407.
 14. Ткачук, C.В. Багатовекторний розвиток навчальних закладів на основі концепції створюваної цінності [Текст] / C.В. Ткачук, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013. ‑ № 1(2). – С. 256 ‑ 260. – doi.org\10.13140/RG.2.1.2401.7364
 15. Оборский, Г.А. Инструменты реализации ценностного подхода в проектах дистанционного обучения [Текст] /
  Г.А. Оборский, А.Е. Колесников, А.Н. Миколюк // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015. ‑ № 19.
  – С. 330 – 333.
 16. Гогунський, В.Д. Особливості цитування наукових публікацій у Інтернет-просторі [Текст] / В.Д. Гогунський, В.О. Яковенко, А.С. Коляда // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи. – 2015. ‑ № 10. – С. 28 – 33. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.5058.8885.
 17. Гогунський, В.Д. Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів [Текст] /
  В.Д. Гогунський, Д.В. Лукьянов, О.В. Власенко // Вост.-Европ. журнал передовых технологий. – 2012. ‑ № 1 (10/55). – С. 26 – 28. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.4414.1526.
 18. Оборський, Г. О. Scopus: достовірність даних за запитами щодо числа публікацій університетів /
  Г. О. Оборський, В. Д. Гогунський, В. А. Волобоєв // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : зб. ‑ 2014. – № 2 (7). ‑ С. 179 – 190. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.3384.7769
 19. Логінова, К.A. Використання пошукових систем Google Академія та Publish or Perish для визначення публікаційної активності викладачів кафедр університету / К.A. Логінова, А.О. Негрі, К.В. Колеснікова [Текст] // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи …: наук.-метод. семінар. ‑ № 9. ‑ Одеса : Наука і техніка, 2014. – С. 93 – 100.
 20. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы [Текст]. – СПб. : Питер, 2003. – 368 с.
 21. Оборская, А. Г. Модель эффектов коммуникаций для управления рекламными проектами [Текст] /
  А. Г. Оборская, В. Д. Гогунский. // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Спецвыпуск. ‑ 2005. ‑ С. 31 – 34.
  DOI: 10.13140/RG.2.1.1500.8724
 22. Колеснікова, К.В. Розвиток теорії проектного управління: обґрунтування закону К.В. Кошкіна щодо завершення проектів / Колеснікова К.В. // Управління розвитком складних систем.– 2013. ‑ № 16. ‑ С. 38 – 45.
 23. Колеснікова, К.В. Розвиток теорії проектного управління: обґрунтування закону ініціації проектів // Управління розвитком складних систем.– 2013. ‑  № 17. ‑ С. 24 – 30.
 24. Колесникова, Е.В. Развитие теории проектного управления: закон Ю.Л. Воробьева о влиянии риска на успешность портфеля проектов / Е.В. Колесникова // Управління розвитком складних систем. – 2014. ‑ № 18. ‑ С. 62 – 67.
 25. Вайсман, В.О. Сучасна концепція проектно-орієнтованого командного управління підприємством /
  В.О. Вайсман, К.В. Колеснікова, В.В.Натальчишин // Сучасні технології в машинобудуванні: зб. – 2013. – № 8. – НТУ «ХПІ». – С. 246 – 253.
 26. Gogunsky, V.D. Markov model of risk in the life safety projects / V.D. Gogunsky, Yu. S. Chernega, E.S Rudenko // Праці Одеського політехнічного університету. ‑ 2013. ‑ № 2(41). – С. 271 – 276. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.2095.8166
 27. Ebbinghaus, G. Über das Gedächtnis. ‑ Leipzig, 1885
 28. Колесникова, Е. В. Моделирование слабо структурированных систем проектного управления[Текст] / Е.В. Колеснікова // Тр. Одес. политехн. ун-та. ‑ 2013. – № 3 (42). ‑ С. 127 – 131. ‑ doi.org\10.15276/opu.3.42.2013.25
 29. Оборская, А.Г. Метод определения условных вероятностей переходов в цепи Маркова / А. Г. Оборская, В. И. Бондарь, Ю. С. Чернега // Шляхи реалізації кредитно- модульної системи. – 2015. ‑ № 10. – С. 87 – 95.
 30. Впровадження проекту управління іміджем навчального закладу в реаліях Китаю / С.В. Руденко, Фен Ма, С.М. Гловацька, К.В. Колеснікова // Високі технології в машинобуд.: зб.наук. праць. – 2015. ‑ № 1 (25). – С. 141 – 159.

 

References:

 

 1. Bui, D., Beloshchytsky, A, & Gogunsky, V. (2014). Scopus and other scientometric database: simple questions and vague answers. High School. Kyiv, Ukraine: 4, 37‑40.    doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205.
 2. Bushuev, S.D., Beloshchytsky, A.A. & Gogunsky, V.D. (2014). Scientometric database: characteristics, opportunities and challenges. Management of Development of Complex Systems, Kyiv, KNUCA: 18, 145 –152.  doi.org\10.13140/RG.2.1.2196.9361
 3. Burkov, V.N., Beloschitsky, A.A. & Gogunsky, V.D. (2013). Options citation of scientific publications in scientometric databases. Management of Development of Complex Systems. Kyiv, KNUCA: 15, 134-139. doi.org\10.13140/RG.2.1.3092.8087
 4. Kolyada, A.S. & Gogunsky, V.D. (2013). Automation scientometric extract information from databases. Management of Development of Complex Systems. Kyiv, KNUCA: 16, 96‑99.  doi.org\10.13140/RG.2.1.2668.7440
 5. Beloshchytsky, A.A. & Gogunsky, V.D. (2013). Scientometric indicators and citation database of scientific publications. Information technologies in education, science and production, 4(5), 198–203.  doi.org\10.13140/RG.2.1.2631.3688
 6. Gogunsky, V.D., Kolyada, A.S. & Yakovenko, V.A. (2014). Scientific Data editions "Management of development of complex systems". Management of development of complex systems. Kyiv, KNUCA: 19, 6–11.
 7. Negri, A. A., Kolesnikova, E.V. & Barchanova, Yu.S. (2013). Project Concept aggregation analytical information system for working with databases scientometrics. Information technologies in education, science and industry Odessa, Ukraine, AO Bakhva: 4 (5), 52‑56.
 8. Kopanyeva, E.O. (2012). National Science citation indexes. Ref. Univ: 4, 29‑34.
 9. Yakovenko, V.A., Negri, A.A. Borchanova, Yu.S. (2014). Scopus: search for information about publications scientists Odessa National Polytechnic University. Implementing credit-modular system of educational process: scientific-method. Workshop. Odessa, Ukraine, Nauka and Technika: 8, 67‑77.
 10. Gogunsky, V. & Kolesnikov, O. (2014). Create your account "Google Academy". High School: 9, 55-58. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.3253.9609.
 11. Gogunsky, V. & Bui, D. (2014). SCOPUS: find your publication. High School: 8, 113‑115. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.3647.1763.
 12. Novikov, D.A. & Gubko, M.V. (2013).  Scientometrics and expertise in management sciences. Control great. systems "Scientometrics and expertise in the management of science." Moskow, Institute of Control Sciences: 44, 8-13.
 13. Oborsky, G.A., Tonkonogy, V.V. & Gogunsky, V.D. (2014). Scientometric study publication activity as a component of the innovation development of the university High technologies in mechanical engineering, Coll. Science. works. Kharkiv, Ukraine, NTU “KhPI: (24), 130‑138. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.1405.6407.
 14. Tkachuk, S.V. & Gogunsky, V.D. (2013). Multilevel development institutions created based on the concept of value  Information technologies in education, science and production, 1(2), 256‑260. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.2401.7364
 15. Oborskiy, G.A., Kolesnikov. A.E. & Mikolyuk, A.N. (2015). Tools realization value approach in the projects of distance learning. Electrical and computer systems, 19, 330‑333.
 16.  Gogunsky, V.D., Yakovenko, V.A. & Kolyada, A.S. (2015). Features citation of scientific publications in the Internet space. Ways of implementing credit module system.Odessa, ONPU: 10, 28-33. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.5058.8885.
 17. Gogunsky, V.D., Lukianov, .V. & Vlasenko, O.V. (2012). Defining column nuclei knowledge to competence of project managers. Eastern - European Journal of Enterprise technologies: 1 (10/55), 26-28. ‑ doi.org\10.13140/RG.2.1.4414.1526.
 18. Oborsky, G.A., Gogunsky, V.D. & Voloboev, V.A. (2014). Scopus: the reliability of data requests for the number of university publications. Information technologies in education, science and production, 2 (7), 179‑290.doi.org\10.13140/RG.2.1.3384.7769
 19. Loginova, K.A., Negri, A.O. & Kolesnikova, K.V. (2014). Use search engine Google Scholar and Publish or Perish to determine the publishing activity of teachers university departments. Implementing credit-modular system ...: scientific-method. workshop. Odessa, Ukraine, Nauka and Technika: 9, 93‑100.
 20. Lebedev-Lyubimov, A. (2003). Psychology of advertising. SPb. Piter, 368.
 21. Oborska, A.G. & Gogunsky, V.D. (2005). Model effects of communications to control advertising projects. Odes. Polytechnic. University. Pratsi, Special edition, 31-34. doi.org\10.13140 / RG.2.1.1500.8724
 22. Kolesnikova, K.V. (2013). Development of the theory of project management: study Law K.V. Koshkin project completion. Management of Development of Complex Systems, Kyiv, KNUCA: 16, 38-45.
 23. Kolesnikova, K.V. (2013). Development of the theory of project management: project initiation study law. Management of Development of Complex Systems, Kyiv, KNUCA: 17, 24‑30.
 24. Kolesnikova, E.V. (2014). Development of the theory of project management: the law Y.L. Vorobyov on the impact of risk on the successful portfolio. Management of Development of Complex Systems, Kyiv, KNUCA: 18, 62‑67.
 25. Vaysman, V.A., Kolesnikova, K.V. & Natalchyshyn, V.V. (2013). The modern concept of project-based business management command. Modern technologies in engineering. Coll. NTU "KhPI": 8, 246 253.
 26. Gogunsky, V.D., Chernega, Yu. S. & Rudenko, E.S, (2013). Markov model of risk in the life safety projects. Odes. Polytechnic. University. Pratsi, 2(41), 271–276.  doi.org\10.13140/RG.2.1.2095.8166
 27. Ebbinghaus, G. (1885). Über das Gedächtnis. Leipzig.
 28. Kolesnikova, E.V. (2013).Modeling poorly structured project management systems. Odes. Polytechnic. University. Pratsi, 3(42), 127–131.  doi.org\10.15276/opu.3.42.2013.25.
 29. Oborska, A.G., Bondar, V.I. & Chernega, Yu.S. (2015). The method of determining the conditional probabilities of transitions in the Markov chain. Ways of implementing credit module system, 10, 87‑95.
 30. Rudenko, S.V., Ma Feng, Głowacka, S.M. & Kolesnikova, K.V. (2015). Implementation of the project management of the institution's image in the realities of China. High technologies in mechanical engineering, 1(25), 141159.