Аннотації

Автор(и):
Казимиренко Ю.А., Фарионова Т.А.
Автор(и) (англ)
Yuliya Kazymyrenko, Tatyana Farionova
Дата публікації:

23.10.2015

Анотація (укр):

Сучасний розвиток комп'ютерних технологій, розширення номенклатури матеріалів і покриттів, що застосовуються у суднобудуванні, створюють передумови для реалізації нових механізмів управління засобами технічної діагностики дефектів конструкцій суден і плавучих споруд. Створення спеціалізованої інформаційно-пошукової системи для вирішення завдань оцінки технічного стану конструкцій суден є актуальним, спрямованим на вдосконалення методів роботи експерта, скорочення часу на обробку інформації, розробку моделей поведінки матеріалів, що використовуються в умовах експлуатації. Розроблена авторами інформаційно-пошукова система «PROTECTIVE COATINGS DATA» призначена для обробки, зберігання, систематизації даних про властивості, структурні характеристики, виявлення та розвиток дефектів матеріалах і покриттях в умовах опромінення, термоциклічного навантаження, корозійного впливу хімічно активних середовищ. Програмне забезпечення дозволяє ефективно розв'язувати дослідницькі та експлуатаційні завдання. Діагностика проводиться шляхом порівняння результатів досліджень, що заносяться на різних етапах в базу даних, у тому числі і графічних об'єктів: мікроструктур, фрагментів рентгенограм. Це дозволяє систематизувати і обробляти отриману інформацію, спростити процедуру заміни та впровадження нових матеріалів. Результати роботи можуть бути застосовані на етапах проектування, технологічної підготовки та експлуатації конструкцій суден і плавучих споруд.

Анотація (рус):

Современное развитие компьютерных технологий, расширение номенклатуры применяемых в судостроении материалов и покрытий создают предпосылки для реализации новых механизмов управления средствами технической диагностики дефектов конструкций судов и плавучих сооружений. Создание специализированной информационно-поисковой системы для решения задач оценки технического состояния конструкций судов является актуальной и направлена на усовершенствование методов работы эксперта, сокращение времени на обработку информации, разработку моделей поведения применяемых материалов в условиях эксплуатации. Разработанная информационно-поисковая система «PROTECTIVE COATINGS DATA» предназначена для обработки, хранения, систематизации данных о свойствах, структурных характеристиках, появлении и развитии дефектов в материалах и покрытиях в условиях облучения, термоциклического нагружения, коррозионного воздействия химически активных сред. Программное обеспечение позволяет эффективно решать исследовательские и эксплуатационные задачи. Диагностика проводится путем сопоставления результатов исследований, заносимых на разных этапах в базу данных, в том числе и графических объектов: микроструктур, фрагментов рентгенограмм. Это позволяет систематизировать и обрабатывать полученную информацию, упростить процедуру замены и внедрения новых материалов. Результаты работы могут быть применены на этапах проектирования, технологической подготовки и эксплуатации конструкций судов и плавучих сооружений.

Анотація (англ):

Present-day development of computer technology, extension of nomenclature of the materials and coatings used in shipbuilding create prerequisites for the implementation of new management mechanisms by the means of technical diagnostics of the defects of ship constructions and floating structures. Development of the specialized information retrieval system for solving the problems of assessment of the ship constructions technical condition is urgent; it is aimed at improving the expert’s working methods, reducing the time of information processing, modeling the behavior of the implemented materials in the operation conditions. The information retrieval system “PROTECTIVE COATINGS DATA” developed by the authors is designed for processing, storing, and organizing the data on the properties, structural characteristics, emergence and development of defects in the materials and coatings under irradiation, thermocyclic loading, and corrosive action of the chemically active media. The software allows solving research and operational problems effectively. The diagnostics is performed by comparing the studies results, which are recorded to the database at different stages and include graphics like microstructures and roentgenogram fragments. This enables organizing and processing the obtained information, simplifying the procedure of replacement and introduction of new materials. The results of the paper can be applied at the stages of design, technological preparation and operation of the ship constructions and floating structures.

Література:

 

 1. Vieru, G. Safety considerations during transport of radioactive material [Text] / G. Vieru, R. Mihaiu // Packaging, Transport, Storage & Security of Radioactive Material. – 2012. – 23(3/4). – Р. 137 – 143.
 2. Глива, В. А. Неперервний акустичний контроль та ідентифікація тріщіноутворення в металевих конструкціях [Текст] / В. А. Глива, М. І. Делас, Б. М. Єременко // Управління розвитком складних систем. – 2013. − № 15.
  – С. 115 – 118.
 3. Матвеев, П. В. Исследование архитектур информационно-поисковых систем [Текст] /
  П. В. Матвеев // Мир современной науки. – 2014. – №6 (28). – С. 13 – 17.
 4. Киселева, Н. Н. Компьютерные информационные ресурсы неорганической химии и материаловедения [Текст] / Н. Н. Киселева, В. А. Дударев, В. С. Земсков // Успехи химии — 2010. — № 79 (2). – С. 162 – 188.
 5. Проблемно-ориентированная фактографическая база данных по нанокомпозитам [Электронный ресурс] /
  Е. А. Василенко, Т. В. Мещерякова, Ф. В. Бацылев, Е. А. Порысева / Информационные ресурсы России. – 2009. – № 4.
  – Режим доступа: http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_958ni.pdf — 14.08.2014 г. — Загл. с экрана
 6. Якіменко, Ю. Г. Модифікований метод пошуку електронних документів у базі даних [Текст] / Ю. Г. Якіменко, Ю. Г. Якіменко // Управління розвитком складних систем. – 2015. − № 21. – С. 125 – 132.
 7. Возный, А.М. Применение когнитивного моделирования при проектировании конструкций технических средств для хранения радиоактивных веществ [Текст] / А.М. Возный, Ю. А. Казимиренко, Т. А. Фарионова // Управління розвитком складних систем. — 2012. — № 10. — С. 37 – 41.
 8. Пантелеенко, Ф. И. Методология оценки состояния материалов ответственных металлоконструкций [Текст] / Ф. И. Пантелеенко, А. С. Снарский. – Минск: БНТУ, 2010. – 196 с.
 9. Проектная оценка технического состояния судовых конструкций с использованием информационно-поисковых систем [Текст] / Ю. А. Казимиренко, Т. А. Фарионова, С. А. Казимиренко, Д. Е. Стрелковский // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 3 (1046). – С. 60–64.
 10. К. Дж., Дейт Введение в системы баз данных [Текст]: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
  – 1328 с.

References:

 

 1. Vieru, G. & Mihaiu, R. (2012). Safety considerations during transport of radioactive material. Packaging, Transport, Storage & Security of Radioactive Material, 23(3/4), 137–143. [in English]
 2. Gliva, V. A., Delas, M. I. & Eremenko, B M. (2013). Continuous acoustic monitoring and identification of the formation of cracks in metal structures. Management of Development of Complex Systems, 15, 115–118. [in Ukrainian]
 3. Маtveev, P. V. (2014). Study of the architectures of information retrieval systems. The world of modern science, 6 (28), 13–17. [in Russian]
 4. Kiseleva, N. N., Dudarev, V. S. & Zemskov, V.S. (2010). Computer informational resources of inorganic chemistry and material science. Advances of Chemistry, 79 (2), 162–188. [in Russian]
 5. Vasilenko, E. A, Meshherjakova, T. V, Bacylev, F. V., Poryseva, E. A. (2009). Problem-oriented factographic database of nanocomposites. Information resources of Russia [electronic source]. – http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_958ni.pdf
 6. Yakimenko, Yu. G. & Yakimenko, Yu. G. (2015). The modified method of searching electronic documents in the database. Management of Development of Complex Systems, 21, 125–132. [in Ukrainian]
 7. Voznyiy, A. M., Kazymyrenko, Yu. A. & Farionova, T. A. (2012). Using cognitive modeling in the design of structural engineering for storage of radioactive substances. Management of Development of Complex Systems, 10, 37–41. [in Russian]
 8. Panteleenko, F. I. & Snarskiy, A. S. (2010). The methodology of assessment of materials critical metal ones. Minsk, BNTU, 196. [in Russian]
 9. Kazymyrenko, Yu. A., Farionova, T.A., Kazymyrenko, S.A. & Strelkovskij, D.E. (2014). Project assessment of technical conditions of ship constructions using information retrieval systems. Bulletin of NTU “KPI”. Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects, 3(1046), 60–64. [in Russian]
 10. Dejt, K. Dzh. (2005). Introduction to Database Systems. Moscow, “Vilyams” Publ, 1328. [in Russian]