Аннотації

Автор(и):
Ковальська Г.Л.
Автор(и) (англ)
Kovalska Gelena
Дата публікації:

16.10.2015

Анотація (укр):

В статті розглянуто систему навчальних закладів, визначено поняття системи дошкільної освіти, системи загальної середньої освіти, системи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, встановлено взаємозв’язки з містобудівною системою та демоекологічною системою «населення-середовище-діяльність». Для вирішення проблеми забезпечення мешканців мікрорайонів навчально-виховними закладами в статті на основі аналізу існуючої містобудівної ситуації та її перспективного розвитку запропоновано відповідні просторові моделі розміщення цих закладів в структурі міської, переважно ущільненої забудови, визначено шляхи удосконалення системи навчальних закладів у різних містобудівних умовах: у кварталах історичної житлово-громадської забудови, у житлових мікрорайонах періоду індустріального будівництва (1950-1990-ті роки), у житлових утвореннях сучасної забудови.

Анотація (рус):

В статье рассмотрена система учебных заведений, определено понятие системы дошкольного образования, системы общего среднего образования, системы дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, установлены взаимосвязи с градостроительной системой и демоэкологической системой «население-среда-деятельность». Для решения проблемы обеспечения жителей микрорайонов учебно-воспитательными заведениями в статье на основе анализа существующей градостроительной ситуации и ее перспективного развития предложены соответствующие пространственные модели размещения этих учреждений в структуре городской, преимущественно уплотненной застройки, определены пути совершенствования системы учебных заведений в разных градостроительных условиях: в кварталах исторической жилищно-общественной застройки, в жилых микрорайонах периода индустриального строительства (1950-1990-е годы), в жилых образованиях современной настройки.

Анотація (англ):

In the article it is studied the system of education, defined the concept of early childhood education, general secondary education system, pre-school and secondary schools, established relationships with Urban Planning system and demoeko-system "population-environment-activities." Pre-school and general educational institutions traditionally located in a residential environment, mainly in the districts. To solve the problem of providing residents of the district educational institutions in an article basing on an analysis of existing urban development situation and its future development proposed appropriate spatial models of placing these institutions in the City, mainly condensed housing, the ways of improving the system of education in different urban conditions: in neighborhoods historical part with residential and public buildings, residential neighborhoods industrial construction period (1950-1990 years), in the residential formations modern building. The article contains graphic proposals to create an educational cluster in a historic part of Kyiv. In cities of Ukraine network of educational institutions is overloaded and does not meet modern teaching and town-planning requirements. Land resources to expand educational zones existing educational institutions and construction of new educational buildings in residential districts is limited. The most effective direction of improving the system of education is to create local educational districts at areas where systemically combined various types and profiles preschool, general and adult education. The structure of local educational districts, types of institutions that should be included in these associations determined by the characteristics of residential environment.

Література:

 

 1. Закон України «Про освіту» / Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К. : Парлам. вид-во, 1991.
 2. Закон України «Про дошкільну освіту» / Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К. : Парлам. вид-во, 2001.
 3. Закон України «Про загальну середню освіту» / Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К. : Парлам. вид-во, 1999.
 4. Основы теории градостроительства / [Яргина З.Н., Косицкий Я.В., Владимиров В.В., Гутнов А.Э. и др.], под редакцией З.Н. Яргиной. М. : Стройиздат,1986. 325с.
 5. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем / Демин Н.М. К.: Будівельник, 1991. – 184 с.
 6. Дьомін М.М., Міщенко О.Д. Первинний елемент соціально-планувальної структури крупного міста – мікрорайон / М. Дьомін, О. Міщенко // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збір. – Вип. 37. – К.: КНУБА, 2010.
 7. Концепції профільного навчання у старшій школі. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 № 1456.
 8. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень : ДБН 360-92**. – К. : Укрархбудінформ : Держкоммістобудування України, 1992. – 92 с. – (Нормативний документ Держкоммістобудування України).
 9. Григоровський П.Є. Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах [Текст] / П. Є. Григоровський, О. С. Молодід, М. І. Надточій // Управління розвитком складних систем. – 2015. – No 22 (1). – С. 186-192.
 10. Гайна Г. А. Інформаційна технологія управління задачами містобудування [Текст] / Г.А. Гайна, // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 3. – С. 42-47.
 11. Історико-архітектурний  та історико-містобудівний опорні  плани  Києва/ НДІТІАМ, 2001 р.
 12. Айлікова Г.В. Планувальні аспекти управління розвитком регіонів /Г. В. Айлікова// Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2014.-Вип. 19.- №19. – С. 143-149.
 13. Ковальська Г.Л. Властивості мережі навчально-виховних закладів як містобудівної системи / Г.Л.Ковальська, В.А.Смілка // Досвід та перспективи розвитку міст України :Зб. наук.праць. – К.: ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.Білоконя,2014. – Вип. 27. – С. 161-169.

References:

 

1. Zakon Ukrayiny Pro osvitu : pryiniatyi 23 travnya 1992 roku [Law of Ukraine  "On Education"] (n.d.).  zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 [in Ukrainian].

2. Zakon Ukrayiny Pro doshkil`nu osvitu : pryiniatyi 11 lypnya 2001 roku [Law of Ukraine  "On Preschool Education"] (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 [in Ukrainian].

3. Zakon Ukrayiny Pro zagal`nu serednyu osvitu : pryiniatyi 13 travnya 1999 roku [Law of Ukraine  "On General Secondary Education"] (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14 [in Ukrainian].

4.   Yarhyna, Z.N., Kosytskyy, Ya.V., Vladymyrov, V.V., Hutnov, A.E., Mykulyna, E.M. & Sosnovskyy V.A. (1986). Fundamentals urban planning theory. Moskow, USSR: Stroyyzdat, 326 [in Russian].

5. Demyn, N.M. (1991). Management Development Planning systems. Kyiv, Ukraine: Budivelnik, 184. [in Russian].

6. Demin, M.M. (2010). The primary element of social-planning structure of big cities – neighborhood / M. Demin, A. Mishchenko // Town planning and territorial planning. Kyiv, Ukraine: 37. [in Ukrainian].

7. Concept of profile education in high school : pryiniatyi 21 zhovtnya 2013 roku . Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1456. (n.d.). osvita.ua Retrieved from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784 [in Ukrainian].

8. Urban. Planning and development of urban and rural settlements. [Regulations Derzhkommistobuduvannya Ukraine]. (1992) . DBN 360-92 **. Kyiv, Ukraine: Ukrarhbudinform, 92. [in Ukrainian].

9. Grihorovskiy, P., Molodid, O. & Nadtochiy, N. (2015). The method of determining the technical and economic indicators of new construction in compacted conditio ns. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 186-192.

10. Hayna, H.A. (2010). Information technology of management by the tasks of town-planning. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 3, 42-47 [in Ukrainian].

11. Historical and architectural, historical and supporting urban development plans Kyiv. (2001). Kyiv, Ukraine: NDITIAM. [in Ukrainian].

12. Aylikova, G.V. (2014). Planning aspects of regional development. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 19, 143-149. [in Ukrainian].

13. Kovalska, G. Network Properties educational institutions as town planning system / G.Kovalska, V.Smilka // Experience and prospects of development of cities of Ukraine. Kyiv, Ukraine: 27, 162-169, [in Ukrainian].