Аннотації

Автор(и):
Рич М.І.
Автор(и) (англ)
Rych Marina
Дата публікації:

02.02.2016

Анотація (укр):

Успішне виконання проекту залежить від багатьох умов, зокрема, від того, наскільки ґрунтовно володіють керівники проектів теоретичними знаннями та практичними навиками, від якості технічного оснащення, від попередньої підготовки проектної групи, її навантаження. Проте не меншою мірою воно залежить від соціально-психологічного клімату колективу, в якому вони знаходяться та їхньої мотивації. Потреби учасників проекту відповідно формують цінності кожного із них, які в свою чергу поділяються на матеріальні та нематеріальні. Сама ж цінність формується із потреб людини, її мотивації та впливу зовнішніх чинників. Цінності людини формують її відношення до різних компонентів оточуючого світу і у подальшому спонукають до певних дій чи бездіяльності. Для ефективного виконання проекту виникає необхідність спрямувати дії зацікавлених сторін проекту в певному напрямку, що можливо в тому числі завдяки гармонійній системі мотивації. Було розроблено метод визначення переважаючих цінностей, а саме матеріальних чи нематеріальних, в зацікавлених сторонах проекту на основі відношення до інформації та мотивації учасників проекту.

Анотація (рус):

Выполнение проекта зависит от многих условий, в частности, от того, насколько основательно владеют руководители проектов теоретическими знаниями и практическими навыками, от качества технического оснащения, от предварительной подготовки проектной группы, ее нагрузки. Однако в не меньшей степени оно зависит от социально-психологического климата коллектива, в котором они находятся, и их мотивации. Потребности участников проекта формируют ценности каждого из них, которые в свою очередь делятся на материальные и нематериальные. Сама же ценность складывается из потребностей человека, его мотивации, и влияния внешних факторов. Ценности человека формируют его отношение к различным компонентам окружающего мира и в дальнейшем побуждают к определенным действиям или бездеятельности. Для эффективного выполнения проекта возникает необходимость направить действия заинтересованных сторон проекта в определенном направлении, что возможно в том числе благодаря гармоничной системе мотивации. Был разработан метод определения преобладающих ценностей, а именно материальных или нематериальных, в заинтересованных сторонах проекта на основе отношения к информации и мотивации участников проекта.

Анотація (англ):

The project fulfillment depends on many circumstances, in particular, the level of theoretical knowledge and practical skills of project manager, quality of technical equipment, the level of project group background and its work upload. However, it is also depend on sociological and-psychological climate in the team and its motivation. The needs of project stakeholders in their turn shape value of each of them, which accordingly are divided into tangible and intangible. The value itself is formed from human needs, its motivation and different external factors. Values shape human attitudes towards the various components of the surrounding world and further encourage certain acts or omissions. For the effective implementation of the project it is necessary to direct the actions of project stakeholders in a certain direction, including possible thanks to a coherent system of motivation. The method is designed for determining major values, namely material and nonmaterial in stakeholders based on their relation to information and their motivation.

Література:

 

 1. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.
 2. Цінність проекту з позиції різних зацікавлених сторін / Л. П. Батенко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" – 18.09.2013 – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2340
 3. Тесля Ю.Н. Введение в информатику Природы / Ю.Н.Тесля: Монография. – К.: Кондор, 2010. – 256 с.
 4. Тесля Ю.Н. Несиловое взаимодействие : Монография/ Ю.Н. Тесля – К: Кондор, 2005 – 196 с.
 5. Показники, що застосовуються для моніторингу результативності виконання проектів: Посібник для керівників проектів/ Відділ оцінки операцій Світового Банку – К: 2009 – 57 с.
 6. Ливинский А.М., Коваленко Н.В. Многовариантные модели систем управления качеством в проектно–ориентированных компаниях // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. № 47 – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – с. 358 – 363.
 7. Коваленко Н.В. Процесний підхід до забезпечення якості  управління проектами проектно-орієнтованих компаній // Техніка будівництва: Науково-технічний журнал – Київ: Вид-во КНУБА, 2008. – № 21. – С. 161-166.
 8. Лівінський О.М., Тесля Ю.М., Коваленко Н.В. Метод управління якістю управління портфелем проектів в проектно-орієнтованих компаніях // Будівництво, матеріаловедення, машинобудування. Збір. наук. праць. № 48 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 358 – 363.
 9. Коваленко Н.В. Показниковий підхід до управління якістю в мультипроектному середовищі проектно-орієнтованих компаній // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ
  ім. В. Даля, 2009. – № 1(29).– С. 70-75.
 10. Коваленко Н.В. Системы управления и эффективность их применения в инвестиционных проектах проектно-ориентированных компаний // Тези доповідей п’ятої міжнародної конференції Управління проектами у розвитку суспільства”. – К.: КНУБА, 2008. – С. 98-99.
 11. Коваленко Н.В. Показниковий підхід визначення пріоритетів проектів в портфелі // Тези доповідей шостої міжнародної конференції Управління проектами у розвитку суспільства”. – К.: КНУБА, 2009. – С. 95-96.
 12. Коваленко Н.В. Забезпечення якості управління проектами проектно-орієнтованих компаній // Доповіді науково-практичної конференції «Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні». – К.: МП «Леся», 2009. – С. 165-170.
 13. Коваленко Н.В. Багатоваріантні моделі управління якістю в мультипроектному середовищі проектно-орієнтованих компаній // Тези доповідей сьомої міжнародної конференції Управління проектами у розвитку суспільства”. – К.: КНУБА, 2010. – С. 95-96.
 14. Хаббард Рон Л. Наука выживания – М: Нью Эра, 2001. – 690 с.
 15. Бовыкин В.И. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов, теория и практика эффективного управления). – М.: «Издательство «Экономика», 1997. – 368 с.
 16. Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: методологічгі основи: дис. док. техн. наук: 05.13.22 / Олена Михайлівна Медведєва; Схід. нац. ун-т ім.В.Даля. – К., 2013. – 448 с.
 17. Тесля Ю.М., Білощицький О.О.Проектний погляд на питання покращення взаємодії бізнесу, науки та влади в умовах України //Управління розвитком складних систем № 11 – К:КНУБА, 2012. – С. 53-56.
 18. Медведєва О.М.Фактологічний базис управління взаємодієюв проектних ситуаціях // Управління розвитком складних систем № 10. – К:КНУБА, 2012. – С. 61-71.
 19. Тесля Ю.М., Концевич В.В. Застосування теорії несилової взаємодії в проактивному управлінні якістю проектів // Управління розвитком складних систем № 13 – К:КНУБА, 2013. – С. 58-61.

References:

 

 1. Rach, V.A. (2010). Project management: practical aspects of regional development strategies, teach. guidances. / V.A. Rach, A.V. Rossoshanskij, O.N. Medvedev; Ed. V.A. Racha. Kyiv, Ukraine: "KIS", 276.
 2. Batenko, L.P. (2013). The value of the project from the perspective of different stakeholders. Elektronnenaukovefahovevydannya "Efektyvnaekonomika" - 18.- http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2340
 3. Teslya, Y.N. (2010). Introduction to Informatics nature. Kyiv, Ukraine: Condor, 256.
 4. Teslya, Y.N. (2005) Non force Interaction: monograph. Kyiv, Ukraine: Condor, 196.
 5. The indicators used to monitor the effectiveness of projects: A guide for project managers / operations evaluation department of the World Bank (2009). Kyiv, Ukraine, 57.
 6. Lyvynskyy, A.M., Kovalenko, N.V. (2008). Many variants model of quality management in the project-oriented company. Construction, material science, machine building. Sb. scientific. Labor. Dnipropetrovsk, Ukraine: PHASA, 47, 358-363.
 7. Kovalenko, N.V. (2008). Process approach to quality project management of design-oriented companies. Construction Equipment: Scientific and technical journal. Kyiv, Ukraine: Izdatel'stvo KNUCA, 21, 161-166.
 8. Livinsky, A.M., Teslya, Y.M., Kovalenko, N.V. (2009). Method Quality Management Portfolio Management projects in design-oriented companies. Construction of machines, mechanical engineering. Gathering. Science. Works. Dnipropetrovsk, Ukraine: PSABA, 48, 358-363.
 9. Kovalenko, N.V. (2009). Exponential approach to quality management in multi-project environment, project-oriented companies. Project management and development of production: Coll. Science. pr. Lugansk, Ukraine: Izdatel'stvo Dreams them. Dal, 1(29), 70-75.
 10. Kovalenko, N.V. (2008). Efficiency and control system s use in projects of investment-oriented design kompanij. Proceedings of the Fifth International Conference "Project Management in the development of society." Kyiv, Ukraine: KNUCA , 98-99.
 11. Kovalenko, N.V. (2009). Exponential approach prioritizing projects in the portfolio. Proceedings of the Sixth International Conference "Project Management in the development of society". Kyiv, Ukraine: KNUCA, 95-96.
 12. Kovalenko, N.V. (2009). Quality project management of design-oriented companie. Reports of scientific-practical conference "The global financial crisis and ways to overcome in Ukraine". Kyiv, Ukraine: MP "Leo", 165-170.
 13. Kovalenko, N.V. (2010). Multivariate models of quality management in multi-project environment, project-oriented companies. Proceedings of the Seventh International Conference "Project Management in the development of society".Kyiv, Ukraine: KNUCA, 95-96.
 14. Hubbard, L. Ron (2001). Science survival. Moscow, Russia: New Era, 690 
 15. Bovykyn, V.I. (1997). New management (enterprise management level to High society standards, Theory and Practice effective control). Moscow, Russia: "Publishing" Economy", 368. 
 16. Medvedeva, E. (2013). Value-oriented relationship management projects: methodological basis: Thesis. dock. Sc. Sciences: 05.13.22 / Elena Medvedeva; East. Nat. University of .V.Dalya. Kyiv, Ukraine: 448.
 17. Teslya, Y.M., Biloschytskyy, O.O. (2012). Project view of better collaboration between business, science and government in terms of Ukraine. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 11, 53-56.
 18. Medvedev, O.M. (2012). Factor basis of interaction in project management situations. Management of  development of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 10, 61-71.
 19. Teslya, Y.M., Kontsevich, V.V. (2013). Applying the theory of non-forcible interaction proactive quality management project management. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 13, 58-61.