Аннотації

Автор(и):
Сидорчук О.В., Ратушний Р.Т., Щербаченко О.М., Сіваковська О.М.
Автор(и) (англ)
Sydorchuk Alexander, Ratushnyi Roman, Shcherbachenko Alexander, Sivakovskaya Elena
Дата публікації:

01.02.2016

Анотація (укр):

Наявні стандарти з управління конфігурацією та управління конфігурацією проектів покликані забезпечити успішну реалізацію проектів, однак не передбачають управлінського процесу узгодження цих конфігурацій. У роботі викладено науково-методичні основи цього процесу. З’ясовано, що узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів відбувається стосовно чотирьох процесів – управління конфігурацією систем-продуктів, становлення конфігурації систем-продуктів, управління конфігурацією проектів та формування конфігурації проектно-технологічних структур, які забезпечують становлення конфігурації систем-продуктів. Графічна інтерпретація процесу узгодження конфігурацій дала змогу означити та концептуально розкрити основні складові (операції) процесу узгодження. Зокрема, з’ясовано, що модель процесу формування конфігурації проекту підпорядковується моделі процесу становлення конфігурації системи-продукту. Це досягається завдяки таких складових: 1) узгодження проектно-технологічних робіт (дій); 2) узгодження ресурсного забезпечення проектів; 3) коригування моделей конфігурації систем-продуктів; 4) коригування моделей конфігурації проектно-технологічних структур. Розкритий процес обґрунтування конфігурації проектно-технологічних структур враховує наявність багатоваріантної їх будови і уможливлює пошук ефективного варіанта. Розроблені науково-методичні основи процесу узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проектів дають змогу продовжити дослідження цього процесу у напрямі створення відповідних управлінських моделей та методів розв’язання задач.

Анотація (рус):

Имеющиеся стандарты по управлению конфигурацией и управлению конфигурацией проектов призваны обеспечить успешную реализацию проектов, однако не предусматривают управленческого процесса согласования этих конфигураций. В работе изложены научно-методические основы этого процесса. Выяснено, что согласование конфигураций систем-продуктов и их проектов происходит в четырех процессах управления конфигурацией систем-продуктов, становление конфигурации систем-продуктов, управление конфигурацией проектов и формирование конфигурации проектно-технологических структур, обеспечивающих становление конфигурации систем-продуктов. Графическая интерпретация процесса согласования конфигураций позволила обозначить и концептуально раскрыть основные составляющие (операции) процесса согласования. В частности, установлено, что модель процесса формирования конфигурации проекта подчиняется модели процесса становления конфигурации системы-продукта. Это достигается благодаря следующим составляющим: 1) согласование проектно-технологических работ (действий); 2) согласование ресурсного обеспечения проектов; 3) корректировка моделей конфигурации систем-продуктов; 4) корректировка моделей конфигурации проектно-технологических структур. Раскрытый процесс обоснования конфигурации проектно-технологических структур учитывает наличие многовариантного их строения и осуществляет поиск эффективного варианта. Разработанные научно-методические основы процесса согласования конфигураций систем-продуктов и их проектов позволяют продолжить исследование этого процесса в направлении создания соответствующих управленческих моделей и методов решения задач.

Анотація (англ):

The present standards as to management by configuration and management by projects configuration are developed to provide successful realization of projects. However, the mentioned standards do not foresee the administrative process of concordance of these configurations. Scientifically-methodical bases of this process are worked out in the article. It is found out, that the concordance of configurations of systems-products and their projects takes place in relation to four processes of management of systems-products, and also as to configuration becoming of systems-products, management by the projects configuration and configuration formation of project-technological structures which are provided of the configuration becoming of systems-products. Graphic interpretation of process of configurations concordance gave an opportunity to mean and conceptually consider the basic constituents (operations) of process of concordance. In particular, it is found out, that the model of process of configuration forming of project submits to the model of configuration becoming of system-product. This is arrived at due to such the constituents: a 1) concordance of project-technological works (actions); 2) concordances of the resource providing of projects; 3) adjustments of models of configuration of systems-products; 4) adjustments of models of configuration of project-technological structures. Studied out process of configuration ground of project-technological structures takes into account the presence of multiple structure and does possible the search of effective variant. The worked out scientifically-methodical bases of process of configurations concordance of systems- products and their projects give an opportunity to continue research of this process in the direction of creation of corresponding administrative models and methods of decision of tasks.

Література:

 

 1. Practice Standard for Project Configuration Management // Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newton Square, PA 19073-3299 USA, 2007. 53 p.
 2. ГОСТ Р. ISO 10007:2003. Менеджмент организации. Руководящие указания по управлению конфигурацией. – М.: 2007. – 12 с.
 3. Бушуев С.Д. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний P2M: монография / Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев, Х. Танака – К.: Саммит-Книга, 2012. – 272 с.
 4. Ратушний Р. Т. Методи та моделі управління конфігурацією проекту удосконалення системи пожежогасіння у сільському адміністративному районі (на прикладі Львівської області) : автореф. дис... канд. техн. наук 05.13.22 / Р. Т. Ратушний. – Львів, 2005. – 19 с.
 5. Завер В. Б. Методи та моделі ідентифікації конфігурації  проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів : автореф. дис... канд. техн. наук 05.13.22 /  В. Б. Завер. – Львів, 2012. – 22 с.
 6. Михалюк М.А. Обґрунтування методів і моделей ідентифікації та контролю конфігурації проектів систем централізованої заготівлі молока: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / М.А. Михалюк . – Львів, 2008. – 20 с.
 7. Татомир, А.В. Узгодження конфігурацій проектів сервісних та обслуговуваних систем (стосовно електрозабезпечення сільськогосподарських підприємств за використання енергії вітру) : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / А.В. Татомир. – Львів, 2009. – 20 с.
 8. Сидорчук, Л.Л. Ідентифікація конфігурації парку комбайнів у проектах систем централізованого збирання ранніх зер- нових культур: автореф. дис... канд. техн. наук : спец. 05.13.22 / Л.Л. Сидорчук. – Львів, 2008. – 18 с.
 9. Морозов В.В. Концептуальная модель процесса управления конфигурацией в проектах / В.В. Морозов,
  С.И. Рудницкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2013. – № 1/10(61), ч. 3. – С. 187–193.
 10. Морозов В.В. Влияние процессов управления конфигурацией в проектах на структуру их терминологической системы / В.В. Морозов, С.И. Рудницкий / / Управління проектами і розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Л.: вид-во СНУ ім. Даля, 2012. – № 3 (43). – С. 28- 38.
 11. Сидорчук О. В. Системне дослідження процесу управління програмами та портфелями / Сидорчук О. В., Тригуба А. М., Демидюк М. А. та ін. // Науковий журнал НТУ : Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – №10. – С. 235-241.

References:

 

 1. Practice Standard for Project Configuration Management. (2007). Four Campus Boulevard, Newton Square, USA, 53. [in English].
 2. Management of Organization. Guidelines for configuration management. (2003). State Standard. ISO 10007. Мoscow, Russia, 12. [in Russian].
 3. Bushuev, S. D., Yaroshenko, F. A. & Tanaka, H. (2012). Management of innovative projects and programs on the basis of knowledge P2M. Кiev, Ukraine: Sammit-Kniga, 272. [in Russian].
 4. Ratushnyj, R.T. Methods and models of project configuration management of fire fighting system improvement in rural administrative district (on example of Lviv oblast). Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv, Ukraine, 19. [in Ukraine].
 5. Zaver, V. B. (2012). Methods and models of configuration identification systems for reengineering projects of firefighting mountain and forest tracks. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv, Ukraine, 22. [in Ukraine].
 6. Myhalyuk, M.A. (2008). Grounding of methods and models of the identification and control the projects configuration of the milk purveyance centralized systems. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv, Ukraine, 20. [in Ukraine].
 7. Tatomyr, A.V. (2009). Concordance of Projects Configurations of the Service and Served Systems (in relation to energy supply of agricultural enterprises on the basis of the wind energy using). Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv, Ukraine, 20. [in Ukraine].
 8. Sydorchuk, L.L. (2008). Identification of the combine fleet configuration in the projects of systems of the early corn centralized harvesting, assembling, collecting. Extended abstract of candidates thesis. Lviv, Ukraine, 18. [in Ukraine].
 9. Morozov, V.V. & Rudnitskiy, S.I. (2013). Conceptual model of the configuration management process in projects. Eastern-European  Journal of  Enterprise Technologies, 1/10(61), 3 part, Ukraine, 187–193. [in Russian].
 10. Morozov, V.V. & Rudnitskiy, S.I. (2012). Effect of configuration management in the project at the structure of their terminological system. Project management and development of production. Issue 3(43), Ukraine, 28–38. [in Russian].
 11. Sydorchuk, O.V., Tryguba, A.M. & Demydyuk, M.A. (2012). Systems studies into process of program and portfolio management. Project management, systems analysis and logistics. Issue 10, Ukraine, 235–241. [in Ukraine].