Аннотації

Автор(и):
Тесля Ю.М., Єгорченкова Н.Ю., Латишева Т.В.
Автор(и) (англ)
Teslia Iurii, Yehorchenkova Nataliia, Latysheva Tetіana
Дата публікації:

01.02.2016

Анотація (укр):

В роботі розглянуто питання вдосконалення управлінської діяльності будівельних компаній та формування ефективного механізму реалізації стратегічних цілей компанії. Визначено проблему інтеграції методів управління окремими проектами і програмами з методом управління портфелями типових проектів і програм (ПТПП) на вітчизняних підприємствах. Показано, що для інтеграції цих методів необхідна розробка і впровадження матричних моделей управління ПТПП. В роботі показано, що для ефективного управління на рівні окремих проектів і ПТПП необхідно розглядати та погоджувати плани окремих проектів і програм з позицій зручності для реалізації всього ПТПП; планувати дії топ-менеджменту під плани проектів. Виділено два рівня управління портфелем типових проектів і програм і розроблено метод ієрархічного планування проектів і програм, що враховує матричну модель управління ПТПП. Він базується на розподілі функцій планування за рівнями системи управління з їх інтеграцією в єдину систему матричного управління ПТПП. Запропоновано метод адміністрування портфелів проектів і програм та представлено схему інформаційних взаємодій при реалізації процесів матричного управління ПТПП.

Анотація (рус):

В работе рассмотрены вопросы совершенствования управленческой деятельности строительных компаний и формирования эффективного механизма реализации стратегических целей компании. Определена проблема интеграции методов управления отдельными проектами и программами с методом управления портфелями типовых проектов и программ (ПТПП) на отечественных предприятиях. Показано, что для интеграции этих методов необходима разработка и внедрение матричных моделей управления ПТПП. В работе показано, что для эффективного управления на уровне отдельных проектов и ПТПП необходимо рассматривать и согласовывать планы отдельных проектов и программ с позиций удобства для реализации всего ПТПП; планировать действия топ-менеджмента в планы проектов. Выделены два уровня управления портфелем типовых проектов и программ и разработан метод иерархического планирования проектов и программ, учитывающий матричную модель управления ПТПП. Он базируется на распределении функций планирования по уровням системы управления с их интеграцией в единую систему матричного управления ПТПП. Предложен метод администрирования портфелей проектов и программ и представлена схема информационных взаимодействий при реализации процессов матричного управления ПТПП.

Анотація (англ):

The paper discusses the issues of improving the management ofconstruction companies and the formation of an effective mechanism for the implementation of the strategic goals of the company. Itidentifies the problems of integration methods for the management of individual projects and programs with the method of management of portfolios of standard projects and programs (PMPP) on domestic enterprises. It is shown that the integration of these techniques requires the development and implementation of matrix management models PMPP. It has been shown that for effective management at the project level and PMPP is necessary to consider and agree on plans for individual projects and programs from the stand point of convenience, to realize the full PMPP; plan actions of top management in the projec tplan. Two levels of portfolio management model projects and programs are shown, and developed a method for hierarchical planning of projects and programs, taking into account the matrix management model PMPP. It is based on the distribution of planning functions at the levels of the control system and their integration into a unified system of matrix management PMPP.The method of administration of portfolios of projects and programsis proposed, and it is a diagram of information interactions in the implementation processes of matrix management PMPPis given.

Література:

 

 1. Матвеев, А.А. Модели и методы управления портфелями проектов [Текст] / А.А. Матвеев, Д.А. Новиков,
  А.В. Цветков.
  М.: ПМСОФТ, 2005. 206 с.
 2. Матвеев, А.А. Модели и методы распределения ресурса при управлении портфелями проектов [Текст] /
  А.А. Матвеев // Управление большими системами. –
  М.: ИПУ РАН, 2005. – Вып. 10. – C. 98–107.
 3. Баркалов, С.А. Модели и методы распределения ресурсов в управлении проектами [Текст] / C.A. Баркалов,
  И.В. Буркова, В.Н. Колпачев, А.М. Потапенко. –
  М. : ИПУ РАН, 2004. 85 с.
 4. Никонов, В.О. Управление рисками портфелей проектов [Текст] / В.О. Никонов // Сб. докл. конф. «Информационно-математические технологии в экономике, технике и образовании». 2005. С. 87–93.
 5. Бурков, В.Н. Как управлять организациями [Текст] / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 2004. – 400 с.
 6. Кендалл, И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами : максимизация ROI [Текст] / И. Кендалл, К. Роллинз.М.: ПМСОФТ, 2004. – 576 с.
 7. Арчибальд, Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами [Текст] / пер. с англ. / Р. Арчибальд. – М.: ДМК Пресс; Компания АйТи, 2006. – 472 с.
 8. Brealey, R.A. & Myers, S.C. Principles of Corporate Finance [Текст] / R.A. Brealey, S.C. Myers. New York etc.: McGraw-Hill, 2001.
 9. Radulescu, Z. & Radulescu, M. Project Portfolio Selection Models and Decision Support [Текст] / Z. Radulescu, M. Radulescu, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ici.ro.
 10. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOKR Guide), Project Management Institute, 2000, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf.
 11. Project Portfolio Management Process Pacific Edge white paper.
 12. Тесля, Ю.М. Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів [Текст] / Ю.М. Тесля, І.І. Оберемок, О.Г. Тімінський // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2008. – №2. – С.100-105.
 13. Тесля, Ю.М. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем [Текст] / Ю.М. Тесля, А.О. Білощицький, Н.Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем. – 2010. – №1. – С. 16 – 20.
 14. Каюк, П.В. Інформаційна система комунікативно – розподіленого управління проектами [Текст] / П.В. Каюк, Н.Ю. Тесля, І.В. Меркушева // Управління розвитком складних систем. – 2010.– №3. – С. 23–26.
 15. Мєркушева, І.В. Структура інформаційних взаємодій в системах розподіленого управління проектами [Текст] / І.В. Мєркушева, Н.Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем.– 2011.– №6– C. 47–50.

References:

 

 1. Matveev, A.A., Novikov, D.A. & , Tsvetkov, A.V. (2005). Models and methods of management of portfolios. Mоscow, Russia: PMSOFT, 206.
 2. Matveev, A.A. (2005). Models and methods for the allocation of resources in the management of portfolios. Moscow, Russia: IPU RAN, 10, 98–107.
 3. Barkalov, S.A., Burkova, I.V., Kolpachev, V.N. &Potapenko, A.M. (2004). Models and methods of resource allocation in project management. Moscow, Russia : IPU RAN, 85.
 4. Nikonov, V.A. (2005). Risk management portfolios. Coll. rep. Conf. "Information technologies in mathematical economics, engineering and education."  (pp. 109-111) [inRussian].
 5. Burkov, V.N. &Novikov , D.A. (2004). How to manage organizations. Moscow, Russia : SINTEG, 400.
 6. Kendall, I. &Rollinz, K. (2004). Modern methods of project portfolio management and project management office: Maximizing ROI. Moscow, Russia : PMSOFT, 576.
 7. Archibald, R. D. (2006). Management programs and projects with high-tech. Mоscow, Russia. [inRussian]. 
 8. Brealey, R.A. &Myers, S.C. (2001). Principles of Corporate Finance. NewYork etc.: McGraw-Hill[in USA].
 9. Radulescu, Z. &Radulescu, M. Project PortfolioSelectionModelsandDecisionSupport.Retrievedfrom http: http://www.ici.ro[inRomania].
 10. A Guidetothe Project ManagementBodyofKnowledge (PMBOKR Guide 2000 Edition). [Project Management]. Retrievedfrom http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf [in USA].
 11. Project PortfolioManagementProcessPacificEdgewhitepaper.
 12. Teslia, Y.M. (2008). System organization management interactions as a tool to enhance the effectiveness of implementation of complex projects / Y. Teslia, І. Oberemok, O. Tіmіnsky // Bulletin Cherkasy State Technologica lUniversity, 2, 100–105.
 13. Teslia, Y.M. (2010). Information technology project management based ERPP (enterprise resources planning in project) and APE (administrated projects of the enterprise) systems /Y.M.Teslia, A.O.Biloschytskyy, N.Y.Teslia // Management of development of complex systems.  Kyiv, Ukraine: 1, 16–20.
 14. Kayuk, P.V. (2010). Communicative information system – distributed project management / P.V Kayuk, N.Y. Teslia, I.V. Merkusheva // Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 3, 23–26.
 15. Myerkusheva, I.V. (2011). Structure information interactions in distributed systems project management / I.V. Myerkusheva, N.Y. Teslia // Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: №6, 47–50.